Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Precio Fishbone: Kallelse till årsstämma i Precio Fishbone

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE

Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017, kl 17.00 på bolagets kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Anmälan, m. m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 maj 2017, och

b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 4 maj 2017 före kl 15.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske till bolaget på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro, per telefon 010 483 81 88 eller via e-post: kjell.sandin@preciofishbone.se mailto:kjell.sandin@preciofishbone.se . Vid anmälan bör följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman skickas till Precio Fishbone AB (publ) på adress Stortorget 8, 702 11 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering ska vara införd i aktieboken den 4 maj 2017 och aktieägaren bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
9. Anförande av verkställande direktören.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av revisorer.
17. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning.
18. Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.
19. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Bengt-Åke Älgevik till stämmoordförande.

Punkt 11 - Förslag till resultatdisposition.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas med 1,15 kronor per aktie innebärande ett totalt utdelningsbelopp om 10 552 080,30 kronor.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 12 maj 2017. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 maj 2017.

Punkt 13 - 15 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Bolagsordningen 6 föreskriver att stämman utser minst 4 och högst 10 ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter

Valberedningen föreslår att 5 styrelseledamöter utan suppleanter skall utses.

Ett fast styrelsearvode om 450 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2018 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 150 000 kronor samt 75 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utom för ledamot som samtidigt tjänstgör i bolaget till vilken i så fall inte utgår något styrelsearvode. Arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänt anbud.

Valberedningen föreslår omval som ordinarie ledamöter av Claes Ruthberg, Patrik Saln, Kjell Sandin, Katarina Åkerman och Bengt-Åke Älgevik. De föreslagna personerna till styrelsen presenteras på bolagets hemsida www.preciofishbone.se http://www.preciofishbone.se under rubriken IR/Bolagsinformation/Styrelse och ledning.

Aktieägare representerande över 40 % av röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja förslagen.

Punkt 16 - Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Bolagsordningen 7 föreskriver att på årsstämma utses ett auktoriserat revisionsbolag till revisor med eller utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Till revisorer föreslår valberedningen för tiden intill nästa årsstämma att omvälja Revisionsfirman EY.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande av nyemission.

Avsikten med styrelsens förslag är att bemyndigandet ska ge styrelsen möjliget att emittera aktier för företagsförvärv.

Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet innebärande att totalt 900 000 aktier av serie B nyemitteras blir utspädningseffekten 8,9 % av aktiekapital och röster i bolaget. Vid styrelsens anspråktagande helt eller delvis av bemyndigandet skall de nyemitterade aktierna äga rätt till utdelning som kan komma att beslutas av bolagsstämma som genomförs efter den 10 maj 2017.

Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Örebro samt på bolagets webbplats. Aktieägare som så begär samt uppger sin postadress kan få årsredovisingen tillsänd.

Stockholm den 5 april 2017

Precio Fishbone AB (publ)
Styrelsen

Frågor med anleding av kallelsen besvaras av Kjell Sandin 010 - 483 81 88

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Fishbone Kallelse till arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19883

Precio Fishbone AB är ett konsult- och systemutvecklingsföretag och har tillsammans med dotterbolaget Precio Fishbone Systems cirka 210 medarbetare i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Örebro samt London, Ottawa och Ho Chi Minh City i Vietnam.

Företaget är listat på NASDAQ First North Premier Stockholm och Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Precio Fishbone utvecklar skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som ingenjörsmässighet och teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Vårt engagemang, vår erfarenhet och vår uttalade specialistkompetens tillsammans med det mindre företagets snabbhet och flexibilitet gör oss till en mycket effektiv och strategisk partner till våra kunder.

Företagets webbplats är www.preciofishbone.se http://www.preciofishbone.se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.