Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-04

Precio: Kallelse till årsstämma i Precio Systemutveckling

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO SYSTEMUTVECKLING

Aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014, kl 17.00 på bolagets kontor,
Sveavägen 165 i Stockholm.

Anmälan, m. m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen
den 29 april 2014, och
b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 29
april 2014 före kl 15.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till bolaget på adress
Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro, per telefon 010 483 81 88 eller via e-post:
kjell.sandin@precio.se . Vid anmälan bör
följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis ska i god tid före stämman skickas till Precio
Systemutveckling AB (publ) på adress Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga
rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering
skall vara införd i aktieboken tisdagen den 29 april 2014 och aktieägaren
bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan
omregistrering.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
9. Anförande av verkställande direktören.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen.
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
skall utses av stämman.
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av
högst 800.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport
eller genom kvittning.
18. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Björn Petterson till
stämmoordförande.

Punkt 11 - Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för räkenskapsåret 2013 lämnas
med 0,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår
styrelsen den 9 maj 2014. Om årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas
utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 14 maj 2014.

Punkt 13 - 15 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår att 5 styrelseledamöter utan suppleanter skall
utses.

Ett fast styrelsearvode om 320 000 kronor skall fastställas för perioden
till och med slutet av årsstämman 2015 att fördelas enligt följande:
ordföranden skall erhålla 80 000 kronor samt 60 000 kronor till var och en
av övriga ledamöter utom för ledamot som samtidigt tjänstgör i bolaget till
vilken i så fall inte utgår något styrelsearvode.

Omval föreslås som ordinarie ledamöter av Joakim Alkman, Ove Larsson, Björn
Pettersson, Kjell Sandin och Anders Tufvesson. Björn Pettersson föreslås
fortsatt till ordförande för styrelsen.

I fråga om val av revisorer kan konstateras att årsstämman den 21 oktober
2010 utsåg revisionsfirman Ernst & Young (numera EY), för tiden intill dess
fyra årsstämmor hållits. Före årsstämman 2014 har två årsstämmor hållits
efter att beslutet fattades vid årsstämman den 21 oktober 2010.

Aktieägare representerande över 45% av röstetalet i bolaget har förklarat
sig stödja förslagen.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande om nyemission

Avsikten med styrelsens förslag är att bemyndigandet ska ge styrelsen
möjliget att emittera aktier för företagsförvärv.

Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet innebärande att totalt 800 000
aktier av serie B nyemitteras blir utspädningseffekten cirka 10% av
aktiekapital och antal röster.

Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de
vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att
hållas tillgängliga från den 22 april 2014 på bolagets kontor i Örebro samt
på bolagets webbplats. Aktieägare som så begär samt uppger sin postadress
kan få årsredovisingen tillsänd.

Stockholm den 4 april 2014

Precio Systemutveckling AB (publ)
Styrelsen

Frågor med anledning av kallelsen besvaras av:
Kjell Sandin
010-483 81 88

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Kallelse till årsstämma.pdf

Om Precio
Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag drygt 110 medarbetare i
Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm, Västerås, Örebro samt Ho Chi
Minh City i Vietnam. Företaget är listat på NASDAQ OMX First North Premier
och Thenberg & Kinde är bolagets Certified Adviser. Precio utvecklar
IT-system för dagens och morgondagens behov och är ett specialistbolag med
fokus på Microsoftteknologi. Kunderna återfinns bland stora och medelstora
företag och organisationer i hela Sverige. Cirka hälften av försäljningen
sker till offentlig sektor. Bolagets webbplats är www.precio.se
.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.