Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-02

Precio: Kallelse till årsstämma i Precio Systemutveckling

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO SYSTEMUTVECKLING

Aktieägarna i Precio Systemutveckling AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015, kl 17.00 på bolagets
kontor, Sveavägen 165 i Stockholm.

Anmälan, m. m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 30 april 2015, och

b) dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 30
april 2015 före kl 15.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till bolaget på adress
Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro, per telefon 010 483 81 88 eller via e-post:
kjell.sandin@precio.se . Vid anmälan bör
följande uppgifter uppges: namn, personnummer/organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt antal biträden som får vara högst två.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis ska i god tid före stämman skickas till Precio
Systemutveckling AB (publ) på adress Fabriksgatan 24, 702 23 Örebro.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga
rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta. Denna registrering
skall vara införd i aktieboken torsdagen den 30 april 2015 och aktieägaren
bör i god tid före denna tidpunkt begära att förvaltaren ombesörjer sådan
omregistrering.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
9. Anförande av verkställande direktören.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen.
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
skall utses av stämman.
14. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
16. Val revisorer.
17. Val av valberedning.
18. Förslag till ändring av bolagsordningen vad gäller bolagets firma.
19. Beslut i fråga om bemyndigande för styrelsen att med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av
högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport
eller genom kvittning.
20. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Bengt-Åke Älgevik till
stämmoordförande.

Punkt 11 - Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för räkenskapsåret 2014 lämnas
med 0,75 kronor per aktie innebärande en total utdelning om 6 206 791
kronor. De 900 000 aktier av serie B som nyemitterades som dellikvid vid
förvärvet av Fishbone Systems AB omfattas, enligt avtal med säljarna av
aktierna i Fishbone Systems AB, inte av den utdelning som kan komma att
beslutas av årsstämman 2015.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 11 maj 2015. Om
årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningarna komma att
utsändas från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2015.

Punkt 13 - 15 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
som skall utses av stämman, fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Bolagsordningen § 6 föreskriver att stämman utser minst 4 och högst 10
ordinarie ledamöter med eller utan suppleanter

Valberedningen föreslår att 5 styrelseledamöter utan suppleanter skall
utses.

Ett fast styrelsearvode om 450 000 kronor skall fastställas för perioden
till och med slutet av årsstämman 2016 att fördelas enligt följande:
ordföranden skall erhålla 150 000 kronor samt 75 000 kronor till var och en
av övriga ledamöter utom för ledamot som samtidigt tjänstgör i bolaget till
vilken i så fall inte utgår något styrelsearvode. Arvode till revisorn ska
utgå enligt av styrelsen godkänt anbud.

Valberedningen föreslår omval som ordinarie ledamöter av Claes Ruthberg,
Patrik Salén, Kjell Sandin och Bengt-Åke Älgevik. Vidare föreslås nyval av
Katarina Åkerman som ordinarie styrelseledamot. Katarina Åkerman är
utexaminerad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har varit
verksam inom IT-industrin under mer än 25 år. Hon innehar förnärvarande
positionen som VP and Head of Group Technology IT på TeliaSonera.

Bengt-Åke Älgevik föreslås fortsatt till ordförande för styrelsen.

Aktieägare representerande över 50% av röstetalet i bolaget har förklarat
sig stödja förslagen.

Punkt 16 - Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Bolagsordningen § 7 föreskriver att på årsstämma utses i förekommande fall
ett auktoriserat revisionsbolag till revisor med eller utan suppleanter.

Till revisorer föreslår valberedningen för tiden intill nästa årsstämma att
omvälja Revisionsfirman EY (tidigare Ernst & Young).

Punkt 18 - Förslag till ändring av bolagsordningen vad gäller bolagets
firma.

Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§1 Firma Bolagets firma är Precio Systemutveckling AB (publ)

Föreslagen lydelse:

§1 Firma Bolagets firma är Precio Fishbone AB (publ)

Förslaget till ändring föranleds av att bolaget under 2015 förvärvat
samtliga aktier i Fishbone Systems AB. Det är styrelsens bedömning att ett
byte bolagets firma enligt förslaget bäst tillvaratar båda bolagens
varumärke.

Punkt 19 - Beslut om bemyndigande om nyemission

Avsikten med styrelsens förlag är att bemyndigandet ska ge styrelsen
möjliget att emittera aktier för företagsförvärv.

Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet innebärande att totalt 900 000
aktier av serie B nyemitteras blir utspädningseffekten 8,9% av aktiekapital
och röster i bolaget.

Beslut om bemyndigande av riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som de
vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och andra handlingar kommer att
hållas tillgängliga från den 24 april 2015 på bolagets kontor i Örebro samt
på bolagets webbplats. Aktieägare som så begär samt uppger sin postadress
kan få årsredovisingen tillsänd.

Stockholm den 2 april 2015

Precio Systemutveckling AB (publ)
Styrelsen

Frågor med anleding av kallelsen besvaras av Kjell Sandin 010 - 483 81 88

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Kallelse till årsstämma.pdf

Om Precio
Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag och har tillsammans med
dotterbolaget Fishbone Systems 185 medarbetare i Borlänge, Eskilstuna,
Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Örebro samt London och Ho Chi
Minh City i Vietnam. Företaget är listat på NASDAQ Stockholm First North
Premier och Consensus Asset Management AB är bolagets Certified Adviser.
Precio och Fishbone utvecklar allt från paketerade till skräddarsydda IT-
lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig
utgångspunkt som teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta,
kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Precio och
Fishbone har också lång erfarenhet av rådgivning och projektledning inom
IT-området och erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom bland annat
informationshantering, integration och BI i form av specialisttjänster samt
funktions- och förvaltningsåtaganden. PrecioFishbone är Microsoft Gold
Partner inom områdena Collaboration and Content, Application Development,
Application Integration och Business Intelligence samt Silver Partner inom
Cloud Platform.

Bolagets webbplats är www.precio.se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.