Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-27

Precio: Styrelsen för Precio har beslutat att nyemittera 792 786 aktier av serie B som motsvarar 10,6 procent av antalet aktier i bolaget

STYRELSEN FÖR PRECIO HAR BESLUTAT ATT NYEMITTERA 792 786 AKTIER AV SERIE B
SOM MOTSVARAR 10,6 PROCENT AV ANTALET AKTIER I BOLAGET

Årsstämman den 6 maj 2014 beslöt att bemyndiga styrelsen att med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt nyemittera högst 800 000 aktier
av serie B i bolaget.

Med stöd av detta bemyndigande har styrelsen i dag beslutat att genomföra
två emissioner. Emission ett som är en riktad nyemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och emission två som är en företrädesemission.

Nyemissionerna genomförs i syfte att stärka bolagets finansiella beredskap
för eventuella rörelseförvärv.

Riktad nyemission
Den riktade nyemissionen sker till en tre investerare. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom detta dels
tillförs kapital och dels ges möjligheter till ytterligare
kapitalanskaffning.

Den riktade nyemissionen innebär att bolaget utger 400 000 aktier av serie
B till teckningskursen 6:20 kronor kontant per aktie. Genom emission ett
tillförs bolagets egna kapital 2 480 000 kronor varav till aktiekapitalet
förs 500 000 kronor. Den riktade nyemissionen medför en utspädning om 5,07
% för befintliga aktieägare.

De nyemitterade aktierna ska äga rätt till del av aktieutdelning som kan
komma att beslutas av årsstämman 2015 och därefter följande bolagsstämmor.

Företrädesemission
Företrädesemissionen innebär att för varje 19-tal aktier av serie B äger de
nuvarande aktieägarna rätt att teckna en ny aktie av serie B till
teckningskursen 5:75 kronor kontant per aktie. Emissionen kommer att
tillföra bolaget 2 258 520 kronor varav till aktiekapitalet förs 490 983
kronor. Antalet aktier av serie B ökar med 392 786 stycken. I
företrädesemissionen har erhållits garantiutfästelser från bolagets största
aktieägare, Midsjörevet AB, motsvarande 100 procent av emissionen.

De nyemitterade aktierna ska äga rätt aktieutdelning för fösta gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Villkor och viktiga datum för företrädesemissionen:
· Antal aktier 392 786 av serie B
· Teckningskurs: 5:75 SEK per aktie
· Företrädesrätt: 1:19, d v s varje nitton (19) existerande aktier
berättigar till teckning av en (1) ny aktie
· Avstämningsdag: 11 september 2014
· Teckningstid: 16 september - 30 september 2014

Påverkan på bolagets egna kapital
Bolagets aktiekapital uppgår i dag till 9 353 670 kronor fördelat på 20 000
aktier av serie A och 7 462 936 aktier av serie B. Emissionerna kommer
sammanlagt att öka aktiekapitalet till 10 344 653 kronor fördelat på 20 000
aktier av serie A och 8 255 722 aktier av serie B. Bolagets egna kapital
ökar genom de två emissionerna med totalt 4 738 520 kronor varav till
aktiekapitalet förs 990 983 kronor.

Övriga upplysningar
Emissionslikviden understiger 2,5 miljoner Euro, varför Precio
Systemutveckling AB inte kommer att upprätta prospekt avseende
nyemissionen, dock kommer informationsmemorandum med villkor och
anvisningar samt anmälningssedel att tillhandahållas på bolagets hemsida
under teckningsperioden, www.precio.se .

Thenberg & Kinde Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Precio i
samband med emissionerna.

Thenberg & Kinde Fondkommision AB är Precios Certified Advisor.

Stockholm den 27 augusti 2014

Precio Systemutveckling AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christer Johansson, VD, telefon 010 483 81 40
eller
Kjell Sandin, IR-ansvarig, telefon 010 483 81 88

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Pressrelease 2014-08-27.pdf

Om Precio
Precio är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med drygt 120
medarbetare i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Stockholm, Västerås,
London och Ho Chi Minh City i Vietnam.

Precio utvecklar och tillhandahåller såväl paketerade som skräddarsydda
IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig
utgångspunkt som teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta,
kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Precio har också
lång erfarenhet av rådgivning och projektledning inom IT-området och
erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom bland annat mobilitet,
informationshantering, integration och BI i form av specialisttjänster samt
funktions- och förvaltningsåtaganden.

Precio är Microsoft Gold Partner inom områdena Collaboration and Content
samt inom Application Development. Inom områdena Business Intelligence,
Mobility och Application Integration är Precio Microsoft Silver Partner.
Precio är också Microsoft Cloud Accelerate Partner.

Företagets kunder återfinns bland större företag och organisationer samt
inom den offentliga sektorn. Uppdragsgivare inom den offentliga sektorn
står för drygt 50 % av Precios försäljning. De största kunderna är statliga
verk och myndigheter, samt större företag och internationella
biståndsorganisationer.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.