Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Precise Biometrics: BESLUT VID PRECISE BIOMETRICS ÅRSSTÄMMA 2014

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 29
april, valdes Torgny Hellström till ny styrelseordförande efter
avgående Lisa Thorsted. Vidare beslutade årsstämman bl.a. om
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att
bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom emission av
aktier och/eller konvertibler, att införa incitamentsprogram till
bolagets anställda samt om ändring av bolagsordningen.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER

Torbjörn Clementz, Anders Harrysson, Torgny Hellström, Matts Lilja och
Eva Maria Matell omvaldes till styrelsen. Mats Lindoff valdes som ny
styrelseledamot. Lisa Thorsted hade avböjt omval. Torgny Hellström
valdes som styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
omvaldes som bolagets revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi
som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade också om att arvode till styrelseledamöterna ska
höjas så att ordföranden erhåller 300 000 kronor och övriga fem
ledamöter 150 000 kronor vardera. I likhet med föregående år ska ett
särskilt utskottsarvode utgå med 25 000 kronor per styrelsemedlem.
Arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

UTDELNING

Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret
2013.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som
huvudsakligen innebär att ersättning och anställningsvillkor ska vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast lön kan ledningen
även få rörlig lön, vilken ska baseras på koncernens resultat och
individuella mål. Den rörliga delen kan maximalt uppgå till 75 % av
fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande
befattningshavare. Ersättning ska även kunna utgå i form av optioner
eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid uppsägning
ska en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD och om 3-6
månader gälla för övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till
VD kan utgå med max 12 månadslöner om anställningen upphör på
bolagets initiativ. Övriga ledningspersoner ska inte ha rätt till
avgångsvederlag. Pensionsåldern ska vara 65 år, varvid
pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön
och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en
ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående
år.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER
OCH/ELLER KONVERTIBLER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
konvertibler. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning
av aktiekapitalet som motsvarar utgivande av högst 34 530 609 aktier
och/eller konvertibler utbytbara till högst 34 530 609 aktier. Fullt
utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall full
konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av
nuvarande aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och
skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra för bolaget att genomföra företagsförvärv med betalning i
egna aktier och/eller konvertibler eller gnom kvittning samt att
erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt
viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat
perspektiv.

BESLUT AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM TILL BOLAGETS ANSTÄLLDA

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om genomförande
av ett incitamentsprogram till bolagets anställda genom utgivande av
högst 8 miljoner teckningsoptioner med rätt att teckna motsvarande
antal aktier i bolaget under perioden 1 juli 2017 till den 31
december 2017. Kursen vid nyteckning av aktier ska fastställas till
220 % av den genomsnittliga börskursen under perioden 5-16 maj 2014.
Teckningsoptionerna ska emitteras till ett av bolaget helägt
dotterbolag, som i sin tur ska överlåta teckningsoptionerna till
bolagets anställda i enlighet med specifika tilldelningsvillkor.
Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen anser att ett optionsprogram som ger bolagets anställda
möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt medför ökat engagemang
och en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling
i bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas vidare bidra till
möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Vid
antagande av att samtliga 8 miljoner teckningsoptioner utnyttjas för
teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med högst
2 240 000 kronor, medförande en utspädning motsvarande ca 2,3 % i
förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital.

BESLUT OM ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av
bolagsordningens bestämmelse om avstämningsförbehåll till en
förenklad lydelse, samt att bolagsordningens § 7 om att styrelsens
ordförande ska utses av bolagsstämman ska utgå.

Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är
skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering kl.
18.30 den 29 april 2014.

För mer information

Torgny Hellström, Styrelseledamot, Precise Biometrics AB, Telefon;
0733 45 13 00

Håkan Persson, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05 ,
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för
igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors
identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder
Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.

Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för
tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise
Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över
hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160
miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precise-biometrics/r/beslut-vid-precise-biomet...
http://mb.cision.com/Main/128/9576943/238917.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.