Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-28

Precise Biometrics: Kallelse till årsstämma i Precise Biometrics AB (publ)

Precise Biometrics AB kommer den 1 april 2014 att publicera kallelse
till årsstämma i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets
webbplats. Annons om att kallelse har skett kommer samtidigt att
publiceras i Svenska Dagbladet.

Årsstämman hålls tisdagen den 29 april 2014, kl 16.00 i Precise
Biometrics lokaler, Scheelevägen 30 i Lund.

Som framgår av kallelsen föreligger bl.a. följande förslag avseende
ärenden på stämman:

· Valberedningen har vid tidpunkten för kallelsen ännu inte meddelat
bolaget dess förslag avseende styrelseledamöter, styrelseordförande
och styrelsearvoden. Valberedningens förslag i dessa delar kommer att
offentliggöras genom separat pressrelease så snart det kommit bolaget
till handa.

· Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om
nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

· Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens förslag till
incitamentsprogram för bolagets anställda genom utgivande av
teckningsoptioner.

Det fullständiga förslaget till dagordning och information om vem som
har rätt att delta i årsstämman anges nedan. De närmare villkoren för
förslagen framgår av den bifogade kallelsen.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels var införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 april
2014, och dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget
under adress Precise Biometrics AB (publ), Box 798, 220 07 Lund, per
telefon 046-31 11 16, per telefax 046-31 11 01 eller per e-mail:
investor@precisebiometrics.com, senast onsdagen den 23 april 2014,
gärna före kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida www.precisebiometrics.com och skickas per post till
aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud och
företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före
stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens redogörelse.

8. Framläggande av

(a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,

(b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, och

(c) styrelsens förslag under punkterna 16-18.

9. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, per den 31 december 2013;

(b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

11. Val av styrelse och styrelsens ordförande.

12. Val av revisor.

13. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.

14. Beslut om principer för utseende av valberedning.

15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

17. Beslut om incitamentsprogram till bolagets anställda genom utgivande av teckningsoptioner.

18. Beslut om ändring i bolagsordningen.

19. Stämmans avslutande.

________________

För mer information
Håkan Persson, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05 ,
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com

Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB
Telefon 046 31 11 47 eller 0734 35 11 47
E-post patrik.norberg@precisebiometrics.com

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för
igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors
identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder
Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.

Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för
tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise
Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över
hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160
miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precise-biometrics/r/kallelse-till-arsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/128/9559521/226144.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.