Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

Precise Biometrics: NYA KUNDAVTAL OCH FORTSATTA INVESTERINGAR

Tillväxten i fingeravtrycksmarknaden är fortsatt stark. Intäkterna
från flera av våra kunder växer. Som tidigare indikerats blev
omsättningen under första kvartalet lägre jämfört med föregående år
och är en följd av pågående marknads- och kundförändringar.
Tillsammans med investeringar i verksamheten för tillväxt blev
rörelseresultatet negativt.

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2017

· Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 19,2 Mkr (24,2).

· Rörelseresultatet under delårsperioden uppgick till -2,7 Mkr
(6,3).

· Resultatet efter skatt för delårsperioden uppgick till -3,4 Mkr
(6,3).

· Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,01 kr
(0,02).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för delårsperioden
förbättrades till 17,1 Mkr (7,5). Likvida medel uppgick till 119,2
Mkr (58,6) vid delårsperiodens utgång.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

· Förvärvet av NexID Biometrics Inc. slutfördes vilket är ett
viktigt steg för att kunna erbjuda ökad säkerhet av bolagets
fingeravtrycksmjukvara genom liveness detection.

· Licensavtal tecknades med NXP som är en ledande hårdvaruleverantör
inom embedded-marknaden samt Zeitech, en taiwanesisk
sensortillverkare. Efter kvartalets utgång tecknades ett licensavtal
med koreanska sensorstillverkaren Melfas.

· Utökat licensavtal med en befintlig sensorkund med garanterad
licensintäkt om minst 17,5 miljoner SEK under 2017 och 2018.

· Under kvartalet lanserades sex mobiltelefoner med Precise
BioMatch™ Mobile och ytterligare fyra efter kvartalets slut.

NYCKELTAL

Belopp i Tkr om inte annat anges 2017 2016 2016 Rullande
Q1 Q1 Helår 12 mån
Nettoomsättning 19 185 24 230 97 223 92 178
Omsättningstillväxt, % Neg 3,3% 72,6% Neg
Bruttomarginal, % 85,1% 81,8% 78,8% 79,4%
Rörelseresultat -2 671 6 263 18 005 9 072
Rörelsemarginal, % Neg 25,9% 18,5% 10,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 17 123 7 462 37 658 47 319
Likvida medel 119 249 58 584 135 753 119 249

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in till ett
informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om
deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

VD HAR ORDET
Tillväxten i fingeravtrycksmarknaden är fortsatt stark samtidigt som
marknaden förändras med ökad konkurrens mellan etablerade och nya
sensortillverkare. Intäkterna från flera av våra kunder växer stadigt
och kompenserar till stor del för det väntade intäktsbortfallet från
Fingerprint Cards. Omsättningen under första kvartalet blev som
tidigare indikerats lägre jämfört med föregående år. Jag är inte nöjd
med bolagets negativa rörelseresultat. Det är en konsekvens av den
pågående intäktsomställningen som vi genomför samtidigt som vi
investerar i verksamheten för tillväxt och en framtida positiv
intäktsutveckling. Vi har ökat resurserna inom affärsområdet
Fingerprint Technology för att möta marknadens efterfrågan på allt
mer avancerade lösningar och kundernas behov av närmare samarbete.

Sex mobila enheter med Precise BioMatch Mobile lanserades under
kvartalet. Under de senaste månaderna har vi lanserats i två
telefoner genom samarbetet med Silead. Det är viktigt och glädjande
att vårt tvååriga samarbete med Silead resulterat i att en ledande
kinesisk mobiltelefontillverkare kvalificerat deras sensorer med vår
mjukvara. Det är ett bevis på att vår gemensamma lösning klarar de
hårda kraven på marknaden och skapar förutsättningar för integration
i ytterligare telefonmodeller och med andra mobiltelefontillverkare.
Samarbetet med Silead visar att det tar tid att kvalificera sig hos
de allra största mobiltelefontillverkarna, uppsidan är att volymerna
kan bli stora. Flera av våra kunder är i motsvarande
utvärderingsprocesser varför vi lägger stora resurser på att arbeta
nära våra kunder med kvalificering av fingeravtryckslösningen hos
mobiltelefontillverkarna.

I april lanserade Elan MicroElectronics ett betalkort med
fingeravtrycksteknik, med vår mjukvara, som ska levereras till
premiumkunder hos en sydkoreansk bank. Det är ett av de första
kommersiella betalkorten med fingeravtrycksteknologi och visar att
marknaden för betalkort med fingeravtrycksteknik utvecklas fort. Vi
är involverade i flera kortprojekt genom befintliga kunder och
förväntar initiala volymer under andra halvåret 2017.

Under kvartalet tecknade vi nya licensavtal med taiwanesiska Zeitec
och NXP Semiconductors. Efter kvartalets utgång tecknade vi ett
licensavtal med koreanska Melfas. Licensavtalet med NXP, som är en
ledande hårdvaruleverantör inom embedded-marknaden, öppnar spännande
möjligheter inom flera produktområden. Avtalen bekräftar vår ledande
position inom fingeravtrycksmjukvara. Vi har nu sammanlagt 27
licensavtal för global distribution av vår mjukvara för mobila
enheter, smarta kort, wearables och andra produktområden.

I början av året slutförde vi förvärvet av NexID Biometrics. Arbetet
med att integrera liveness detection i Precise BioMatch Mobile pågår
och vi planerar att produkten skall vara klar för marknaden under
andra halvåret. Fingeravtrycksteknik kommer i allt större omfattning
användas vid mobila betalningar varför vi förväntar att liveness
detection blir ett krav för att identifiera falska fingrar och ökad
säkerhet för mobila betalningar och andra användningsområden. Vi har
fått bra gensvar från våra kunder och förväntar att liveness
lösningen kommer generera intäkter från första halvåret 2018.

Vi fortsätter att stärka vår ledande position på en snabbt växande
marknad genom ytterligare investeringar i produktutveckling för att
möta kundernas krav på biometrisk prestanda och användarvänlighet.
Krav som blir allt mer utmanande i takt med att sensorerna blir
mindre och nya sensortekniker kommer till marknaden. Vi utökar också
vår kundnära organisation för att säkerställa våra kunders framgång
hos mobiltelefontillverkarna och därmed våra royaltyintäkter.

FRAMTIDSUTSIKTER
Vår syn på intäktsutvecklingen under året är oförändrad. Vi förväntar
som tidigare kommunicerats en svagare intäktsutveckling under första
halvåret i jämförelse med 2016, för att sedan följas av successivt
ökade intäkter med större volymer från våra olika kundsamarbeten
under andra halvåret. Omsättningen för helåret bedöms bli i nivå med
omsättningen 2016 och vi förväntar oss ett positivt rörelseresultat
för helåret.

Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 8.00.

FÖR MER INFORMATION
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för
bekväm och säker verifiering av människors identitet. Bolaget
erbjuder fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortläsare som ger
marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Bolagets lösningar
används dagligen hundratals miljoner gånger av människor över hela
världen och marknadsförs tillsammans med starka samarbetspartners.
För mer information, besök precisebiometrics.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precise-biometrics/r/nya-kundavtal-och-fortsat...
http://mb.cision.com/Main/128/2265951/674610.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.