Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-13

Precise Biometrics: Precise Biometrics avser genomföra en riktad emission av aktier

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA,
Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Sydafrika, Singapore, Nya
Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distribution av detta
pressmeddelande skulle vara oförenlig med tillämpliga föreskrifter.

Precise Biometrics AB (publ) ("Precise Biometrics" eller "Bolaget")
(Nasdaq Stockholm ticker: PREC) offentliggör avsikt att genomföra en
riktad emission av aktier.

I syfte att finansiera Precise Biometrics pågående förvärv av NexID
Biometrics och samtidigt bibehålla Bolagets nuvarande finansiella
ställning, avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman
2016, att besluta om en riktad emission av aktier för att ta in upp
till 50 miljoner SEK före emissionskostnader ("Nyemissionen").

Nyemissionen är riktad till kvalificerade svenska och internationella
investerare. Teckningskursen för aktierna som emitteras i
Nyemissionen kommer att fastställas genom ett
book-building-förfarande, vilket kommer att påbörjas tidigast kl.
17.31 (CET) den 13 december 2016 och avslutas före Nasdaq Stockholms
öppning den 14 december 2016. Den minsta ordern har fastställts till
de antal aktier som motsvaras av 100 000 EUR. Allokeringsperioden för
Nyemissionen kan komma att avslutas tidigare eller förlängas enligt
beslut av Bolaget.

Styrelsen kan helt efter eget gottfinnande välja att avbryta
book-buildingen och avstå från att fortsätta med Nyemissionen.

Pareto Securities AB ("Pareto Securities") har utsetts till sole
manager och bookrunner i samband med Nyemissionen.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 alt 0734 35 11 05
E-mail; hakan.persson@precisebiometrics.com

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar
bekväm och säker autentisering av människors identitet. Vi utvecklar
och säljer fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortsläsare som
levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra
lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor
över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners.
Mer information finns på: precisebiometrics.com

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt,
i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore,
Sydafrika. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i
vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande
skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om
att köpa några värdepapper i Precise Biometrics i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett
erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i
USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA
utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med
den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse.
Precise Biometrics avser inte att registrera någon del av erbjudandet
av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper
till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras
eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA,
Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller
Sydafrika.

Precise Biometrics har inte auktoriserat något erbjudande till
allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat
erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att tas fram i
samband med Nyemissionen. Med avseende på envar medlemsstat i
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vilken har implementerat
Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga
åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier
eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon
Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta
meddelande endast adresserat till och riktat till kvalificerade
investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i
Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall uttrycket "ett
erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter" i någon
Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av
tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier
eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta
om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant
Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i
sådan medlemsstat och med uttrycket "prospektdirektivet" menas
Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i
respektive Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities AB företräder Precise Biometrics och ingen annan i
samband med Nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot
någon annan än Precise Biometrics för tillhandahållandet av skydd som
erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av
rådgivning i samband med Nyemissionen och/eller något annat ärende
till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen
utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått,
avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess
riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något
annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto
Securities AB, eller å dess vägnar, i samband med Precise Biometrics
och de nya aktierna eller Nyemissionen, och inget i detta
offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en
utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller
framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto Securities AB i den
fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det
hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars
skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant
uttalande.

Varje investerare i Nyemissionen kommer vidare bland annat att anses
bekräfta (i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att
investeraren inte förlitar sig på (i syfte att fatta ett
investeringsbeslut eller i annat avseende) råd, stöd eller garantier
(skriftliga eller muntliga) från Precise Biometrics, Pareto
Securities AB eller några av deras respektive närstående personer
eller någon ickeoffentliggjord information, och (iii) att
investeraren har konsulterat egna legala, regulatoriska, skatte-,
affärs-, investerings-, finansiella och redovisningsrådgivare i sådan
omfattning som investeraren bedömer nödvändigt, och att investeraren
har fattat sitt eget investeringsbeslut baserat på sin egen bedömning
och på sådana råd från rådgivare som investeraren har bedömt
nödvändiga. Bolaget har inte lämnat, och investerarna har inte
mottagit från bolaget, någon icke-offentliggjord information i
samband med Nyemissionen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precise-biometrics/r/precise-biometrics-avser-...
http://mb.cision.com/Main/128/2147882/603240.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.