Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Precisionsmetall Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Precisionsmetall Group AB

Aktieägarna i Precisionsmetall Group AB, org.nr. 556777-2883, kallas
härmed till extra bolagsstämma den 25 januari 2019 klockan 10.00 i
Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska
vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 18
januari 2019. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev:
Precisionsmetall Group AB; Box 16416, 103 27 Stockholm eller via
e-post: info@precisionsmetall.se.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga
behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.
Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få
delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn.
Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 18
januari 2019, vilket innebär att aktieägaren måste meddela
förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om ny bolagsordning

8. Beslut om omvänd aktiesplit

9. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7 (Beslut om ny bolagsordning)

Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas där enda ändringar från
tidigare bolagsordning berör § 5 Antal aktier som föreslås få
följande ny lydelse "Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 aktier
och högst 8 000 000 aktier". Denna ändring sker till följd av beslut
om omvänd aktiesplit.

Punkt 8 (Beslut om omvänd aktiesplit)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en omvänd aktiesplit där
100 aktier läggs samman till en 1 aktie.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för
sammanläggningen.

För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal
aktier som är jämnt delbart med 100, kommer de överskjutande aktierna
att säljas på bolagets bekostnad och behållningen av försäljningen
kommer att fördelas mellan dessa aktieägare.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de
mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med
registrering av besluten vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller
på grund av andra formella krav.

Beslut i punkt 7 och 8 är villkorade av varandra och ska fattas som
ett beslut. För beslut enligt förslag krävs att det biträds av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som aktierna företrädda på stämman.

Stockholm i december 2018
Precisionsmetall Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror,
huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i
Stockholm AB och StureG.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precisionsmetall-group-ab/r/kallelse-till-extr...
https://mb.cision.com/Main/12116/2706441/967733.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.