Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-12

Precisionsmetall Group AB: Precisionsmetall beslutar om företrädesemission

Stockholm 2019-03-12

Styrelsen i Precisionsmetall har beslutat, med stöd av bemyndigande
från årsstämman den 19 april 2018, att genomföra en
företrädesemission om högst 2 207 142 st aktier till en teckningskurs
om 1,6 kr per aktie. Nettolikviden från emissionen ska användas till
utvecklingen i koncernen samt säkerställandet av ett fortsatt
effektivt tillvaratagande av bolagets intressen i de rättsliga
tvister som bolaget befinner sig i. Emissionen ger ett
kapitaltillskott till bolaget om 3 531 427,20 kr vid full teckning,
före emissionskostnader. Emissionskostnader beräknas uppgå till
maximalt 500 000 kr. Bolagets aktiekapital kommer vid full teckning
att uppgå till 1 942 284,47 kr och det kommer då att totalt finnas 4
855 713 st aktier i bolaget. Informationsmemorandum kommer att
offentliggöras i samband med teckningsperiodens början på Spotlight
Stock Markets hemsida och på www.precisionsmetall.se.

Villkor för emissionen:

Avstämningsdag: Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av
vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter
är den 22 mars 2019. Aktierna handlas inklusive rätt till
deltagande i företrädesemissionen till och med den 20 mars
2019 och exklusive rätt till deltagande i
företrädesemissionen från och med den 21 mars 2019.
Företrädesrätt: För en (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt och
sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) nya
aktier till 1,6 kr.
Antal aktier: 2 207 142 stycken aktier
Teckningskurs: 1,6 kr per aktie
Emissionsbelopp: 3 531 427,20 kr
Teckningsperiod: 27 mars - 10 april 2019. Teckning med stöd av
teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning
utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på
särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan
stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med
anvisning i avräkningsnota.
Handel med BTA: 27 mars 2019 till dess att Bolagsverket har registrerat
emissionen
Handel med TR: 27 mars - 8 april 2019
Teckning utan Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt
företräde: ska ske under samma period som teckning med stöd av
företrädesrätt d.v.s. från och med den 27 mars 2019 till och
med den 10 april 2019. Anmälan skall göras på
anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av
teckningsrätter".

Styrelsen ska ha rätt att besluta mindre justeringar i föreslagna
datum i emissionsvillkoren samt vidta de smärre justeringar av
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband vid
registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt
enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för
emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier
som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande
till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning
av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra
hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd
av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full
tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en
anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se

Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars
2019.

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror,
huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i
Stockholm AB och StureG.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/precisionsmetall-group-ab/r/precisionsmetall-...
https://mb.cision.com/Main/12116/2761913/1006328.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.