Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2021

Perioden januari - september 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättningen för perioden januari - september uppgick till 146,5 Mkr (97,4)
 • EBIT-resultatet för årets första nio månader uppgick till 8,2 Mkr (-1,9)
 • EBITDA-resultatet för årets första nio månader uppgick till 11,6 Mkr (1,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,5 Mkr (-3,5)
 • Soliditeten uppgår till 34,0 % (20,4 %)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,8 Mkr (3,9)

Tredje kvartalet 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättningen för perioden juli - september uppgick till 41,1 Mkr (35,0)
 • EBIT-resultatet för årets tredje kvartal uppgick till 1,4 Mkr (1,2)
 • EBITDA-resultatet för årets tredje kvartal uppgick till 2,5 Mkr (2,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 0,8 Mkr (0,8)
 • Fortsatt stabil utveckling

Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg

Den positiva utvecklingen fortsätter i bolaget med ökande omsättning och resultat. Vår omsättning för året uppgår till 146,5 Mkr (97,4) vilket ger en ökning om 50 % mot samma period föregående år. EBITDA resultat uppgår till +11,6 Mkr (+1,4) med en EBIT om +8,2 Mkr (-1,9).

Kvartalets utveckling är stabil, med en omsättning om 41 Mkr (35) vilket är en ökning med +17 %. EBIT har i jämförelse med föregående års kvartal utvecklats med +17 % vilket ger en EBIT om +1,4 Mkr (+1,2). EBITDA landar för kvartalet om +2,5 Mkr (+2,3) vilket ger en ökning med 9 %.

Vid en jämförelse mot kvartal 3 2020, ska det noteras att statliga bidrag påverkade kvartal 3 2020 positivt med 0,8 Mkr.

Trots de stora utmaningarna som finns på marknaden kan vi se tillbaka på ett kvartal med ökande resultat. Vi fortsätter att notera en stark efterfrågan från våra kunder och ordervolymen har ökat med 16 % under kvartalet.

Vi omgärdas fortsatt av ett instabilt leverantörsläge, vilket kräver stor flexibilitet i vår produktion och en anpassningsförmåga i nära dialog med våra kunder för att säkerställa hög leveransprecision i detta labila försörjningsläge. Vi ser att de rationaliseringar och förbättringar vi genomfört i vår fabrik gjort att vi kan klara våra åtaganden gällande leverans och kvalité på ett förbättrat sätt än tidigare.

Vårt fokus på hållbarhetsarbete fortsätter. Vi kan visa på en god utveckling av minskade CO2-utsläpp från vår svenska anläggning, och arbetar också vidare med ständiga förbättringar inom miljöarbetet generellt inom ramen för vårt certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14 001. Vår anläggning i Bulgarien är certifierad enligt den internationella energiledningsstandarden ISO 50 001, vilket bland annat innebär att vi har sjösatt en systematisk arbetsmetodik för att ha ett helhetsperspektiv på energianvändningen, inklusive för att följa upp och styra den. Vi har också löpande uppföljningar för att ta beslut om strategiska åtgärder för att minska vår klimatpåverkan i våra anläggningar, med fokus på att reducera behovet av fossila bränslen.

Utsikter för helåret 2021

Vi ser en fortsatt stark marknad med bra ordervolym, även om den globala osäkerheten består. Effektiviseringar i våra fabriker gör att vi har ett bra utgångsläge.

Väsentliga händelser under Q3 2021

Vi har under kvartalet haft en negativ påverkan i omsättning, om ca. 1,5 Mkr (4 %), som kan härledas till våra kunders minskade behov, beroende på bristen av halvledare och den globala instabiliteten som råder i leverantörsläget av komponenter.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Vi har erhållit en återbetalning av AFA försäkringar som är en kollektivavtalsförsäkring för perioden 2004-2008 som uppgår till 2,5 Mkr vilken kommer att påverka resultatet positivt i kvartal 4.

Bolagets delårsrapport finns att ladda ned från bolagets hemsida: http://precomp.se/sv/investerare/rapporter.

Ulricehamn 2021-11-04

Peter Sprigg, VD Precomp Solutions AB, 0739-940913, peter.sprigg@precomp.com.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021 kl. 08:30 CEST.

Författare Cision