Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Precomp Solutions: Försenat utskick av kallelse till årsstämma 2020 i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ).
Kallelsen har inte tidigare utsänts via Cision men har i enligt med
ABL och bolagsordningen presenterats på bolagets hemsida, likväl som
via Post- och Inrikes Tidningar med annonser i Dagens Industri och
Svenska Dagbladet.

Aktieägare i Precomp Solutions AB (publ), 556074-2800 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma onsdag den 6 maj 2020 klockan 15.00,
Precomp Solutions, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 29 april i år
(avstämningsdagen), dels senast onsdagen den 29 april ha anmält sitt
deltagande till Bolaget

· skriftligen under rubriken "Årsstämma" på adress Box 194, 523 24
Ulricehamn, eller

· per e-post pernilla.geidvall@precomp.com, eller
· per telefon 0321-530800.
Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga
rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i
eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 29
april i år begära sådan omregistrering hos förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan
årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Styrelsens förslag till dagordning

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordförande justera
protokollet

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om:
1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

2. disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Val av revisor och i förkommande fall revisor suppleant
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

14. Beslut om valberedningens sammansättning
15. Beslut om bemyndigande av styrelsen att utge nya aktier
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Valberedningen har bestått av Stig-Arne Blom, Reinhold Dånmark, Magnus
Vahlquist (ordf) och Björn Andersson.

Tillsammans representerar dessa ca 70 % av Bolagets aktiekapital.

Förslag till beslut

1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Stig -Arne Blom
väljs till ordförande vid årsstämman.

8 b. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2019 och att ansamlad förlust överförs i ny räkning.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden intill
nästa ordinarie årsstämma ska vara fyra och en suppleant.

10. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Stig-Arne Blom, Reinhold Dånmark,
Martin Larsson och Harriet Lidh samt omval av Anders Jansson som
suppleant. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Stig-Arne
Blom.

11. Val av revisor och i förkommande fall revisor suppleant

Linda Sallander

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, skall vara oförändrat och utgå med 480.000
SEK, att fördelas med 240.000 SEK till ordförande och resterande
belopp lika mellan styrelseledamöterna. Till styrelseledamöter vilka
tillika är anställda i Bolaget utgår inget arvode. Under
förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, och i
överensstämmelse med skattelagstiftningen, får styrelsearvode betalas
till styrelseledamots bolag.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

13. Förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Marknadsmässiga löner och ersättningar samt övriga anställningsvillkor
ska tillämpas. Utöver fast lön och ersättning föreslås ledande
befattningshavare även kunna erhålla rörlig ersättning, vilken
föreslås vara begränsad till motsvarande maximalt fyra månadslöner
och baseras på koncernens och dess affärsområdens ekonomiska
utveckling jämfört med fastställda mål samt en individuell och
kvalitativ faktor.

14. Förslag till årsstämman om att besluta att de tre största ägarna
ska utse var sin representant att ingå i valberedningen. Styrelsens
ordförande ges i uppdrag att under fjärde kvartalet kontakta dessa
ägare. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken dock ej
får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

15. Beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att,
längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta
om nyemission av aktier om sammantaget högst 20 procent av
aktiekapitalet. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport-
eller kvittningsemission. Emission får endast ske till
marknadsmässigt pris.

Bemyndigandet ska kunna nyttjas i samband med företagsförvärv,
likviditetstillskott eller i samband med nya kontrakt som kräver
omfattande investeringar eller för att bolaget ska få ett antal
kvalificerade aktieägare så bolaget kan uppfylla börsens krav. Skälet
till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget (i)
vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital
alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier, s.k.
apportemission eller (ii) i samband med ingåendet av nya kontrakt
snabbt kan komma att behöva kapital för att täcka nödvändiga
investeringskostnader eller (iii) för att underlätta processen med
att erhålla nya aktieägare med kvalificerade aktieposter och
samtidigt stärka bolagets balansräkning.

Stämman bemyndigar styrelsen att utse en person som hanterar
registreringen av bemyndigandet hos bolagsverket.

För beslut enligt punkten måste aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna
rösta för beslutet.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen
av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet
aktier 12.802.466 st och antal röster i bolaget 20.969.876 st.

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse och fullständigt
förslag till beslut mm avseende räkenskapsåret 2019 hålls
tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor med adress
Bronäsgatan 6, Ulricehamn samt på bolagets hemsida www.precomp.com
senast två veckor före stämman. Årsredovisningen skickas till de
aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Ulricehamn i april 2020

Precomp Solutions AB (publ)
Styrelsen

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med
kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,
08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/precomp-solutions/r/forsenat-utskick-av-kalle...
https://mb.cision.com/Main/426/3100326/1238858.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.