Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-21

Precomp Solutions: Kallelse till extra bolagsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Precomp Solutions Aktiebolag (publ), 556074-2800
("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma Torsdag den 11
oktober 2018 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Bronäsgatan 6,
Ulricehamn.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 5 oktober 2018
(avstämningsdagen), dels senast 9 oktober 2018 ha anmält sitt
deltagande till Bolaget

· skriftligen under rubriken "Extra bolagsstämma" på adress Box
194, 523 24 Ulricehamn, eller

· per e-post till anette.aberg@precomp.com eller
ulla.lofdahl@precomp.com eller

· per telefon 0321-530800.
Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga
rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera
aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen
den 5 oktober 2018 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan
bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Val av justeringsman.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 7)

Styrelsen beslutade den 23 juli 2018, under förutsättning av
bolagsstämmans senare godkännande, om en riktad nyemission av högst 2
000 264 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet
med högst 2 800 369,82 kronor. För beslutet ska i övrigt följande
villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma ett begränsat antal
personer och organisationer som specificeras i nedan tabell. Skälen
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en
överenskommelse mellan aktieägarna. För varje tecknad aktie ska
erläggas 1,81 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens
marknadsvärde. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Betalning
genom kvittning kan ske efter godkännande från styrelsen. Om alla
aktier tecknas och betalas kontant kommer 3 620 477,84 kronor att ha
inbetalats för aktierna.

Tecknare Antal aktier
Anders Jansson 133 702
Bo Nilsson 82 873
Conatum AB 137 120
Eva Dånmark 226 244
Fastbiz AB 100 000
Harriet Lid 276 244
Johan Göth 55 249
Lars Stål 2 500
Lidhs Förvaltning AB 27 625
Magnus Vahlquist 359 116
Martin West 229 230
Reinhold Dånmark 226 239
Roland Svensson 6 000
Sound Invest AB 138 122
Totalt 2 000 264

2. Teckning sker genom betalning av de nyemitterade aktierna senast
den 31 juli 2018.

3. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

4. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

5. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och
Euroclear.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare företrädande
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
förträdda vid bolagsstämman.

Upplysningar

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § ABL.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos
Bolaget samt på Bolagets webbplats www.precomp.com. Kopior på
handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

******

19 september 2018

Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information kontakta
Reinhold Dånmark, styrelseordförande 0707 55 58 59

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Precomp Solutions
är noterat på Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 september 2018 kl 18.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precomp-solutions/r/kallelse-till-extra-bolags...
http://mb.cision.com/Main/426/2624962/913731.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.