Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-02

Preservia Hyresfastigheter: Kallelse till extra bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PRESERVIA HYRESFASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), org.nr 559001-3875, (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 augusti 2018 klockan 15.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 5 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 11 augusti 2018.

Aktieägare som vill närvara ombeds anmäla sig till David Madeling på david@preservia.se mailto:david@preservia.se senast den 15 augusti 2018.

Vid anmälan ska namn, telefon- och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Bolaget för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på hemsidan www.preservia.se http://www.preservia.se

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 11 augusti 2018.

Dagordning

0. Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Val av ersättande styrelseledamot tillika styrelseordförande

7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag:

Punkt 6

Till ny styrelseledamot och styrelseordförande att ersätta Peder Raneke föreslås David Dahlgren.

Antalet utestående Aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 447 118 st aktier varav 5 000 000 st är stamaktier (motsvarande 5 000 000 röster) och 447 118 st är preferensaktier (motsvarande 44 711,8 röster).

Styrelsen ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm augusti, 2018

Preservia Hyresfastigheter AB (publ)

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Preservia Hyresfastigheter Kallelse till extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23745

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.