Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

PRICER: Delårsrapport januari-mars 2019 - Pricer AB (publ)

- Hög omsättningstillväxt och ökad lönsamhet

Första kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 261,9 MSEK (180,0), en ökning med
45 procent jämfört med samma period föregående år

· Rörelseresultatet uppgick till 17,6 MSEK (9,0), vilket motsvarar
en rörelsemarginal om 6,7 procent (5,0)

· Orderingång var 208 MSEK (189), en ökning med 10 procent jämfört
med samma period föregående år

· Orderstocken ökade till 169 MSEK (143), varav merparten förväntas
faktureras under nästkommande kvartal

· Periodens resultat uppgick till 19,3 MSEK (5,8)
· Resultat per aktie var 0,18 SEK (0,05)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten var 55,1 MSEK (28,0)
· Bolaget tillämpar från och med den 1 januari 2019 IFRS 16 avseende
koncernens leasingavtal. Omräkningen har påverkat periodens resultat
negativt med -0,2 MSEK, kassaflödet från den löpande verksamheten
positivt med 2,2 MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten
negativt med -2,2 MSEK. Soliditeten har minskat med 3 procentenheter
på grund av ökad balansomslutning. Tidigare års information har inte
omräknats.

VD Helena Holmgren kommenterar

Året har inletts starkt med en omsättningstillväxt på 45 procent under
första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Det har i
sin tur resulterat i ett rörelseresultat som ökade till 17,6 MSEK
(9,0).

Orderingången på 208 MSEK (189) kommer från ett stort antal ordrar
från flera kunder med en bred geografisk spridning. Den ökade
kundbasen kan i framtiden leda till nya ordrar och minskar i sin tur
sårbarheten och beroendet av enstaka stora kundprojekt.

Efterfrågan på vårt system är oförändrat hög och vi noterar under det
första kvartalet en fortsatt hög marknadsaktivitet med ett ökande
antal kunddialoger och ett flertal nya pilotinstallationer.

Positiva valutaeffekter från en försvagad SEK gentemot USD och EUR
samt sänkta priser på ett antal standardkomponenter är bidragande
orsaker till att bruttomarginalen för det första kvartalet 2019
uppgick till 29,1 procent (27,4). Produkt- och kontraktsmixen under
årets första kvartal ser ungefär likadan ut som i motsvarande period
föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55,1 MSEK
(28,0) under kvartalet, vilket var en effekt av det positiva
rörelseresultatet kombinerat med ett minskat rörelsekapital.

Konkurrenssituationen på marknaden är fortsatt hård. Betydande
kundprojekt lockar ofta till sig ett stort antal leverantörer, varav
flera har som huvudfokus att vinna marknadsandelar till varje pris.
När detaljhandelskedjorna räknar på avkastningen från sin långsiktiga
investering i ett ESL (Electronic Shelf Label)-system bedöms
systemens funktionalitet, stabilitet, uppdaterings-hastighet och
framtida utvecklingsmöjligheter olika i investeringskalkylerna.

Vi är övertygade om att fördelarna med vårt unika systems
funktionalitet, såsom snabbhet, pålitlighet, skalbarhet och
batterilivslängd, svarar bättre mot de utmaningar som detaljhandeln
står inför än någon av våra konkurrenters system. Den ökade
kunddialogen och nya pilotinstallationer är ett kvitto på att vårt
långsiktiga och målmedvetna arbete med att ständigt förbättra
systemets prestanda och funktionalitet med nya innovativa lösningar
är rätt väg att gå.

Vi fortsätter vårt innovationsarbete med oförminskad kraft för att
ytterligare öka systemets kapacitet och därmed skapa ännu fler
mervärden för våra kunder. Vår starka marknadsposition är ett
resultat av vår förmåga att erbjuda en pålitlig och snabb
realtidskommunikation i den fysiska butiksmiljön. Det skapar i sin
tur förutsättningar för innovativa logistikmodeller, effektivisering
av flera personalintensiva butiksprocesser, samt en förbättrad och
mer personlig köpupplevelse för konsumenterna i butiken.

Pricer agerar på en omogen marknad där penetrationsgraden av
ESL-system är låg och pappersetiketter är fortsatt den mest använda
lösningen. Oberoende källor bedömer att marknaden för ESL-system
växer med ca 15-20 procent årligen de närmaste åren. Vi investerar
därför i såväl produktutveckling, IT-system, marknadsnärvaro och
kompetens för att möta tillväxten. Som ett led i detta arbete
flyttade vi i mars i år in i större lokaler i Stockholm för att
bereda plats för ytterligare förstärkningar främst inom vår produkt-
och utvecklingsorganisation. Parallellt med detta har vi också stärkt
vår försäljningsnärvaro på ett flertal geografiska marknader för att
möta den ökade efterfrågan.

Helena Holmgren
VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 12:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, VD och Koncernchef
Susanne Andersson, CFO
Tfn: +46 8 505 582 00
Mail: ir@pricer.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pricer/r/delarsrapport-januari-mars-2019---pr...
https://mb.cision.com/Main/715/2796675/1031802.pdf
https://mb.cision.com/Public/715/2796675/b1cdd9dcec884acb.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.