Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-04

PRICER: Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman i Pricer AB (publ) den 6 maj 2014

Bakgrund

Pricer AB ("Pricer" eller "Bolaget") har beslutat att inrätta en
valberedning med uppgift att årligen till årsstämman lämna förslag
till styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag till
styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter, förslag till
revisorsarvode, förslag till ordförande vid årsstämman samt
riktlinjer för tillsättande av valberedning. Vid de tillfällen
revisorsval ska äga rum ska valberedningen även föreslå revisor.

I enlighet med beslut vid Pricers årsstämma den 24 april 2013 har
ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2014 utsetts genom att
styrelsens ordförande kontaktat de tre största aktieägarna i Bolaget
och bett dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens
ordförande utgöra valberedning. Därutöver ingår en i förhållande till
Bolaget och dess större aktieägare oberoende representant för de
mindre aktieägarna.

Valberedningen inför årsstämman 2014 utgjordes initialt av Salvatore
Grimaldi (representerande SAGRI Development AB), Frank Larsson
(representerande Handelsbanken Fonder), Lars Ingvarsson
(representerande Sifonen AB), John Örtengren (representerande
Sveriges Aktiesparares Riksförbund) samt Markus Gerdien (styrelsens
ordförande). Valberedningen har inom sig utsett Salvatore Grimaldi
till ordförande. Namnen på ledamöterna i valberedningen
offentliggjordes den 9 oktober 2013 tillsammans med information om
hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Lars Ingvarsson
valde den 3 mars 2014 att lämna valberedningen, vilket omedelbart
offentliggjordes på Bolagets webbplats.

Valberedningen har haft fem möten och därutöver kontakt per telefon
etc.

Som underlag för valberedningens arbete har en utvärdering av
styrelsens arbete och ledamöternas insatser genomförts vilken har
legat till grund för valberedningens arbete.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår omval av Mikael Aru, Mikael Bragd, Markus
Gerdien, Bernt Magnusson och Indra Åsander samt nyval av Peter
Grauers. Till styrelseordförande föreslås omval av Markus Gerdien.

Peter Grauers är född 1959 och har en utbildning med studier i ekonomi
vid Göteborgs universitet. Han har nära 30 års internationell
erfarenhet från H & M Hennes & Mauritz främst inom försäljning,
inköp, controling och finans. Han har haft ett flertal seniora
befattningar, bland annat som USA-chef 2001-2003, ansvarig för
Treasury & Cash Management 2004-2011, varit medlem av koncernens
IT-styrgrupp samt suttit i styrelsen för det tyska dotterbolaget.
Peter Grauers har även fyra års erfarenhet från styrelsearbete från
det noterade bolaget Nilörngruppen, där han var styrelseordförande
2006-2009 och sitter nu i styrelsen för The Grand Group och Procure
It Right.

Information om de befintliga ledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens
mening de krav på oberoende ledamöter som uppställs i Svensk kod för
bolagsstyrning. Av de personer som föreslås väljas till
styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga
oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och samtliga
oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse

Styrelsens arbete har, enligt valberedningens bedömning, fungerat väl.
Samtliga fem styrelseledamöter har förklarat sig stå till förfogade
för omval.

Det har dock bedömts önskvärt med ytterligare kompetens inom retail i
allmänhet och internationell sådan i synnerhet. Peter Grauers bedöms
kunna bidra med värdefulla erfarenheter i detta avseende. Han har
också mycket att tillföra vad gäller den fortsatta strategiska
utvecklingen i bolaget.

Valberedningens bedömning är att de ledamöter som föreslås
representerar en bred kompetens med god bransch- och marknadskunskap.
Det är valberedningens uppfattning att styrelsen härigenom även
fortsättningsvis kommer att ha en med hänsyn till Pricers verksamhet,
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig
sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende
ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen är
idag inte jämn, men förbättrades genom att Indra Åsander valdes in i
styrelsen 2012. Ett mål är att förbättra könsfördelningen i
framtiden.

__________________

Valberedningen i Pricer AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, tf VD Pricer AB, tel. 08 - 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease.
Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 4:e
april 2014 kl. 11:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation
genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers
system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten
i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leverantören
av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln.
Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra
spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till
ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över
50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system.
På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och
några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA.
Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt
integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer
och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare
information, besök gärna www.pricer.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pricer/r/motiverat-yttrande-betraffande-valber...
http://mb.cision.com/Main/715/9564039/229354.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.