Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Prime Living: Kommuniké från Prime Livings årsstämma

KOMMUNIKÉ FRÅN PRIME LIVINGS ÅRSSTÄMMA

Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") årsstämma hölls
kl. 14.00 den 19 maj 2016 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm. Vid
årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning samt avstämningsdagar för utdelning och styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Utdelning
Stämman beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medel om 364
587 777 kronor, disponeras så att utdelning om högst 8,50 kronor per
preferensaktie av serie B, totalt högst 11 050 000 kronor, utbetalas till
preferensaktieägarna. Utbetalning av utdelning ska ske kvartalsvis med
2,125 kronor per tillfälle. Med anledning av tekniska begränsningar
beslutades dock att utdelningsbeloppen justeras så att varannan utdelning
sker med ett belopp om 2,13 kronor och varannan utdelning sker med ett
belopp om 2,12 kronor per preferensaktie av serie B. Som avstämningsdagar
för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 8 juli 2016 (2,13 kronor),
den 10 oktober 2016 (2,12 kronor), den 10 januari 2017 (2,13 kronor) och
den 10 april 2017 (2,12 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB
beräknas ske den 13 juli 2016, den 13 oktober 2016, den 13 januari 2017 och
den 13 april 2017.

Avstämningsdag enligt bolagsordningen Belopp Avstämningsdag för utdelning
enligt beslut
8 juli 2016 2,13 kr 8 juli 2016
10 oktober 2016 2,12 kr 10 oktober 2016
10 januari 2017 2,13 kr 10 januari 2017
10 april 2017 2,12 kr 10 april 2017

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 lämnas
avseende stamaktier och preferensaktier av serie C.

Återstående medel efter utdelning på preferensaktier av serie B, 353 537
777 kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade även i enlighet med samtliga förslag från kallelsen
till årsstämman, vilket innebär följande

* Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
* Omval av styrelseledamöterna Jan-Erik Karström, Jan Severa och Ola
Wengberg. Stämman beslutade att Jan-Erik Karström, som tidigare, ska
vara styrelsens ordförande.
* Till nya styrelseledamöter valdes Michael Persson och Lars Vardheim.
* Vidare fastställdes att styrelsearvode till de externa ledamöterna
Jan-Erik Karström, Michael Persson och Lars Vardheim, utgår med ett
årligt belopp om 233 000 kronor. Då Jan Severa och Ola Wengberg är
anställda i Bolaget beslutades att styrelsearvode inte skulle utgå.

Revisorer
Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill
slutet av nästa årsstämma och Ulf Hartell Borgstrand kvarstår som
huvudansvarig revisor. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas
enligt överenskommen räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade att antaga styrelsens förslag om införande av
valberedning enligt punkt 13 i kallelsen till årsstämman.

20 maj 2016

För ytterligare information, besök eller
kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden
med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader.
Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras.
Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik
i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime
Living 632 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 500
lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i
Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har
option att förvärva 66,65 procent av Modular ML AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.