Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Privanet Group Oyj: PRIVANET GROUP OYJ HAKEE KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE, KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN JA JULKAISEE YHTIÖESITTEEN

YHTIÖTIEDOTE

20.5.2016 klo 8.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI
YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN,
SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN
TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Listaamattomien yritysten arvopaperien välittämiseen ja yritysten
rahoitusjärjestelyihin erikoistuneen Privanet sijoituspalvelukonsernin
emoyhtiö Privanet Group Oyj:n ('Privanet Group' tai 'Yhtiö') hallitus on
päättänyt hakea Yhtiön osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n
('Helsingin Pörssi') ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle.
Yhtiö on myös jättänyt listaamista koskevan hakemuksen Helsingin Pörssille.

Samassa yhteydessä Yhtiön hallitus on päättänyt yhtiökokouksen 20.4.2016
antaman valtuutuksen perusteella järjestää yleisölle Suomessa ja
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti suunnatun
osakeannin ('Listautumisanti'). Listautumisannissa tarjotaan merkittäväksi
enintään 1.160.000 uutta osaketta osakekohtaiseen merkintähintaan 4,30 euroa.
Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 24.5.2016 klo
9.30 ja päättyy arviolta 6.6.2016 klo 16.30.

Privanet Groupin kasvustrategiassa keskeisellä sijalla ovat konsernin
jakeluorganisaation kasvattaminen ja yhtiön aktiivinen osallistuminen ja
investoinnit toimialan digitalisoitumiseen. Listautumisannin ja First North
-listautumisen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa Yhtiön omaa pääomaa ja
rahoittaa strategian mukaista kasvua ja liiketoiminnan laajentamista. Lisäksi
Privanet Group arvioi aktiivisesti mahdollisuuksia yrityskauppoihin ja
-järjestelyihin omalla toimialallaan. Listautumisannin tarkoituksena on myös
laajentaa merkittävästi Yhtiön omistajapohjaa suomalaisten
yksityissijoittajien ja instituutioiden keskuudessa.

"Olemme onnistuneet luomaan varteenotettavan vaihtoehdon perinteiselle
finanssimarkkinalle ja haluamme kehittää jälkimarkkinapaikkaa monipuolisesti
jatkossakin. Laaja myyntiverkostomme yhdistettynä digitaalisiin palveluihimme
on saanut hyvän vastaanoton markkinoilla. Listautumisanti antaa meille
erinomaisen mahdollisuuden kehittää entistä parempia palveluita suomalaisille
yrityksille ja sijoittajille.",
kertoo Privanet Groupin toimitusjohtaja Matti Heiskala.

"Uskomme, että trendi sijoittaa suoraan kotimaisiin yrityksiin tulee yhdessä
alan digitalisoitumisen kanssa olemaan suuri muutosvoima finanssialalla. Alan
murroksen tuomat mahdollisuudet ja kasvava tarve vaihtoehtoisille
rahoitusjärjestelyille ja sijoitusmuodoille tekevät Privanetistä kiinnostavan
sijoituskohteen.",
sanoo Privanet Groupin hallituksen puheenjohtaja Roy Harju.

Tietoa Listautumisannista

Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 24.5.2016 kello
9.30 ja päättyy arviolta 6.6.2016 kello 16.30. Listautumisanti voidaan
keskeyttää ylikysyntätilanteessa aikaisintaan 1.6.2016. Kaupankäynnin
Privanet Groupin osakkeilla First North -markkinapaikalla arvioidaan alkavan
15.6.2016. Listautumisannin yhteydessä Privanet Groupin osake siirtyy
Privanet Securities Oy:n ylläpitämältä kauppapaikalta Helsingin Pörssin
ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ja Listautumisannissa
tarjottavat osakkeet tullaan laskemaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä
listautumisen yhteydessä. Tämän johdosta merkintäsitoumuksen tekijällä on
oltava suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajaksi nimetyssä
yhteisössä arvo-osuustili, jonka tiedot on ilmoitettava merkintäsitoumusta
annettaessa.

Annin merkintäpaikkana toimivat liitteenä (Liite 1) olevissa Listautumisannin
ehdoissa tarkemmin kuvatulla tavalla Yhtiön toimipisteet Helsingissä,
Turussa, Tampereella, Forssassa, Lahdessa, Mikkelissä, Jyväskylässä,
Vaasassa, Ylivieskassa ja Oulussa sekä sähköinen merkintäpaikka AROUND
osoitteessawww.around.fi.

Privanet Group on laatinut Listautumisantia ja suunniteltua First North
-listautumista koskevan First North Nordic -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen.
Esite on saatavilla 20.5.2016 Yhtiön edellä mainituissa toimipisteissä sekä
sähköisesti merkintäpaikasta osoitteessawww.around.fija Yhtiön
verkkosivustolla osoitteessawww.privanetgroup.fi/listautumisanti.
Listautumisannista ei julkaista direktiivin 2003/71/EY mukaista
Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746)
4 luvun 3 §:n nojalla.

Listautumisannin ehdot lyhyesti

* Listautumisannin ehdot kokonaisuudessaan sisältyvät Privanet Groupin
julkaisemaan yhtiöesitteeseen ja ovat tämän tiedotteen liitteenä (Liite 1).

* Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 24.5.2016
kello 9.30 ja päättyy arviolta 6.6.2016 kello 16.30.
* Uusia osakkeita tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 1.160.000
kappaletta osakekohtaiseen merkintähintaan 4,30 euroa.
* Privanet Group Oyj:n liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä nousee
Listautumisannin myötä korkeintaan 12.571.200 osakkeeseen, mikäli
Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.
* Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 9,23
prosenttia Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen, mikäli
Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.
* Mikäli Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse Listautumisannissa
tarjottavia osakkeita, nykyisten osakkeenomistajien omistus laimenee 90,77
prosenttiin olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti.
* Mikäli kaikki tarjottavat osakkeet merkitään yllä mainituin ehdoin,
Privanet Group saa Listautumisannista noin 4,99 miljoonan euron tuotot
ennen First North -listautumiseen ja Listautumisantiin liittyvien
palkkioiden ja kulujen vähentämistä.
* Yhtiö ja sen Hyväksytty Neuvonantaja ovat sopineet, että Yhtiö ei ilman
Hyväksytyn Neuvonantajan antamaa etukäteistä kirjallista lupaa laske
liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön osakkeita tai muita Yhtiön
osakkeiksi muunnettavia tai vaihdettavia arvopapereita osakkeiden
ensimmäistä kaupankäyntipäivää First Northissa seuraavan 180 päivän aikana.

* Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat (Finactu Oy, Pennin Hevonen Oy ja Iron M
Oy) ja Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja ovat sopineet, etteivät mainitut
osakkeenomistajat myy tai muutoin luovuta omistamiaan Yhtiön osakkeita tai
muita Yhtiön osakkeiksi muunnettavia tai vaihdettavia arvopapereita ilman
Yhtiön hallituksen ja hyväksytyn neuvonantajan etukäteen antamaa
kirjallista suostumusta osakkeiden ensimmäistä kaupankäyntipäivää First
Northissa seuraavan 180 päivän aikana.
* Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alimerkintätilanteessa
Listautumisannin ehtojen mukaisesti.
* Yhtiön hallitus voi ylimerkintätilanteessa päättää keskeyttää
Listautumisannin aikaisintaan 1.6.2016. Mahdollinen merkintäajan keskeytys
julkistetaan yhtiötiedotteella.
* Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla First North Finland -markkinapaikalla
odotetaan alkavan arviolta 15.6.2016.

Tärkeitä päivämääriä

-----------------------------------------------------------------------
| Yhtiöesite saatavilla 20.5.2016 |
| Merkintäaika alkaa 24.5.2016 |
| Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 1.6.2016 |
| Merkintäaika päättyy 6.6.2016 |
| Listautumisannin lopullinen tulos tiedotetaan (arviolta) 9.6.2016 |
| Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arviolta) 14.6.2016 |
| Kaupankäynti osakkeilla First Northissa alkaa (arviolta) 15.6.2016 |
-----------------------------------------------------------------------
Markkinatakaussopimus

Yhtiö on tehnyt sopimuksen S-Pankki Oy:n kanssa Yhtiön listattujen osakkeiden
markkinatakauksesta, jonka tarkoituksena on edistää Yhtiön osakkeen
likviditeettiä ja pienentää Yhtiön listattujen osakkeiden osto- ja
myyntitarjousten eroa. Sopimus on voimassa kuusi kuukautta 15.6.2016 alkaen,
minkä jälkeen sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisaikaa
noudattaen.

Yhtiön neuvonantajat

Yhtiön First North Finland -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana
sekä taloudellisena neuvonantajana toimii RSM Finland Finance Oy. Fondia Oy
toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja

Privanet Group Oyj

-------------------------------------------------------------------------
| Matti Heiskala, toimitusjohtaja Roy Harju, hallituksen puheenjohtaja |
|+358 50 597 7202 |
|matti.heiskala@privanet.fi +358 50 338 0341 |
| roy.harju@privanet.fi |
-------------------------------------------------------------------------
Privanet Group lyhyesti

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö, johon
kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin
sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen ainoaa listaamattomien
yritysten arvopapereiden kauppapaikkaa. Privanet Groupin toiminnan
tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset
ja sijoittajat.

Privanet Group -konserni palvelee yli 11 000 asiakasta ympäri Suomea ja sillä
on paikallistoimistoja kymmenellä paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat
yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. Vuonna 2015
konsernin liikevaihto eli sijoituspalvelutoiminnasta saadut tuotot olivat 8,4
miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 41,9 prosenttia vuoden 2014 tilikauteen
verrattuna.

HUOMAUTUS
Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten
Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Kanadaan, Japaniin, Uuteen-Seelantiin ja
Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää
tietoa saa levittää näihin maihin. Listautumisannissa tarjottavia osakkeita
ei tarjota tai myydä näissä maissa asuville henkilöille eikä muille
sijoittajille, joille tarjouksen tekeminen on paikallisen lainsäädännön tai
määräysten vastainen. Tarjottavia osakkeita ei tarjota tai myydä suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä listautumisannissa
tarjottavia osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion
arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan
tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia
Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö ja RSM Finland Finance Oy eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia r...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.