Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-31

Proact IT Group: Årsstämma i Proact IT Group AB (publ.)

Aktieägarna i Proact IT Group AB (publ), 556494-3446, kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 6 maj 2014 kl. 18:00. Årsstämman kommer
att avhållas på Scandic Victoria Tower med adress Arne Beurlings Torg
3 i Kista.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag
den 29 april 2014,

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast
fredag den 2 maj 2014 kl. 16:00, under adress Proact IT Group AB,
Att: Årsstämma, Box 1205, 164 28 Kista, tel: 08-410 667 11, eller
e-post: arsstamma@proact.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas
genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till
stämman bör dessa anmälas till bolaget enligt ovan. Fullmaktsformulär
för deltagande vid årsstämman hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.proact.se samt skickas till aktieägare som så begär och uppger
sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i
stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid
före tisdag den 29 april 2014 då sådan registrering skall vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för
kallelsen till 9 333 886, varav 23 618 ägs av bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av minst en justeringsman
6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i samband
därmed föredragning av verkställande direktören

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

11. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
14. Beslut om principer för ersättning till och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare

15. Valberedning till årsstämma 2015
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier

18. Stämmans avslutande
Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman (p 2), val
av styrelse och revisor m.m. (p 11-13) samt valberedning till
årsstämma 2015 (p 15)

Valberedningen föreslår att Anders Hultmark väljs till ordförande vid
stämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter utan
suppleanter och föreslår omval av Anders Hultmark, Eva Elmstedt,
Roger Bergqvist, Christer Holmén och Christer Hellström. Vidare
föreslås att Anders Hultmark utses till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB kvarstår som revisorer i
bolaget, för tiden fram till slutet av årsstämman 2015. Rickard
Andersson föreslås fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 1 365 000
kr, varav ordföranden erhåller 425 000 kr och övriga ledamöter 170
000 kr vardera. För utskottsarbete föreslås ett totalt arvode om 260
000 kr att fördelas med 180 000 kr till revisionsutskottet och 80 000
till ersättningsutskottet. Arvode till revisorerna föreslås utgå
enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att valberedningen för årsstämman 2015 består
av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna per den
30 september 2014, enligt ägarstatistik från Euroclear Sweden AB.
Styrelsens ordförande skall vara sammankallande till det första
mötet. Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna
förslag till val av stämmoordförande, val av styrelseordförande och
övriga styrelseledamöter, styrelsearvodet uppdelat mellan ordförande
och övriga ledamöter, eventuell ersättning för utskottsarbete samt
val av revisor och arvodering till revisorerna samt beslut om
principer för utseende av valberedning. Om någon ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört skall i första hand den
aktieägare som utsåg ledamoten ges möjlighet att utse en ny ledamot
eller, om så inte sker, nästkommande av de större aktieägare beredas
möjlighet att utse en ledamot.

Styrelsens förslag avseende disposition av bolagets resultat (p 9)

Styrelsen föreslår att 1,20 kr per aktie lämnas i vinstutdelning till
aktieägarna. Föreslagen avstämningsdag för vinstutdelningen är den 9
maj 2014. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas
utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 14 maj
2014.

Beslut om principer för ersättning till och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare (p 14)

Styrelsen föreslår att ersättning till verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuell
rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den
sammanlagda ersättningen till befattningshavaren skall vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad
befattningshavaren verkar och betydande prestationer skall
reflekteras i den totala ersättningen.

Fast och rörlig ersättning skall vara relaterad till
befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den sammanlagda kontanta
rörliga ersättningen för samtliga ledande befattningshavare skall
vara maximerad (till i genomsnitt motsvarande åtta månadslöner),
baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål samt sammanfalla
med bolagets och aktieägarnas intressen. Pensionsvillkor skall vara
marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där
befattningshavaren stadigvarande är bosatt. Uppsägningstiden för
verkställande direktören är sex månader vid uppsägning från bolagets
sida och sex månader vid uppsägning från verkställande direktörens
sida. Vid uppsägning från bolagets sida är den verkställande
direktören, utöver lön under uppsägningstiden, berättigad till ett
avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner.

Föreslagna principer står i huvudsak i överensstämmelse med de
ersättningar och förmåner som erhållits tidigare år.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier (p 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller
flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om
nyemission av sammanlagt högst 933 000 aktier, motsvarande en
utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av kapital och röster vid
fullt utnyttjande av bemyndigandet. Beslut om nyemission får även
innehålla bestämmelse om att nya aktier får betalas genom kvittning
eller med apportegendom med eller utan avvikelse från aktieägarnas
förträdesrätt.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av bolagets egna aktier (p 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att före nästa
årsstämma förvärva högst så många aktier, att bolagets innehav vid
var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Förvärv får endast ske på antingen NASDAQ OMX Stockholm inom det vid
var tid registrerade kursintervallet eller i enlighet med
förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare.

Överlåtelse av aktier i Bolaget får ske på NASDAQ OMX Stockholm samt
får även ske på annat sätt, innefattande en rätt att överlåta med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna
ske med annat än pengar. Överlåtelse får ske av hela det antal egna
aktier som bolaget vid varje tillfälle innehar. Överlåtelse i samband
med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets
kapitalstruktur samt att möjliggöra finansiering, helt eller delvis,
i samband med företagsförvärv.

Handlingar och ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag
till beslut enligt punkterna 11-17 i dagordningen samt övriga
erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på
adress Kistagången 2, Kista från och med den 15 april 2014. Kopior av
dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets webbplats
www.proact.se.

Aktieägare har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av
7 kap. 32§ Aktiebolagslagen).

______________________

Stockholm i april 2014

Proact IT Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Martin Ödman, VD, Telefon 0733 56 68 11, e-mail:
martin.odman@proact.eu

Peter Javestad, Vice President / IR, Telefon 0733 56 67 22, e-mail:
peter.javestad@proact.eu

Jonas Persson, CFO, Telefon 0733 56 66 90, e-mail:
jonas.persson@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och
molnlösningar. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa
företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka
kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och
säkra IT-tjänster.

Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom
virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet - med över 3 500
framgångsrika projekt i ryggen och stora mängder information som
hanteras i Proacts datacenter.

Proactkoncernen har drygt 640 anställda och finns i Belgien, Danmark,
Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien,
Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien. Proact grundades 1994
och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/proact...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.