Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Proact IT Group: Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 9 maj 2019 årsstämma i Proact IT Group
AB (publ).

På årsstämman fattades följande beslut:

· Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning fastställdes.

· Fastställande av föreslagen utdelning med 4,15 kr per aktie,
avstämningsdag den 13 maj och utbetalning från Euroclear Sweden ABs
försorg den 16 maj 2019.

· Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2018.

· Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och inga
suppleanter.

· Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 665 000 kr med
fördelning av 525 000 kr till ordföranden och 210 000 kr vardera till
övriga ledamöter. För utskottsarbete utgår totalt 300 000 kr.

· Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
· Följande styrelseledamöter omvaldes:
· Eva Elmstedt (ordförande)
· Anders Thulin
· Thomas Thuresson
· Martin Gren
· Annikki Schaeferdiek
· PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisionsbyrå fram till
slutet av årsstämman 2020.

· Fastställande av principer för ersättning till, och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

· Det beslöts, med erforderlig majoritet, att genomföra
prestationsaktieprogrammet i enlighet med styrelsen förslag.
Programmet är utformat för att driva lönsamhet och tillväxt och
omfattar cirka 17 personer bestående av bolagets verkställande
direktör, koncernledning och ytterligare nyckelpersoner i bolaget.
För att deltaga i programmet krävs en egen investering i
Proact-aktier. Efter intjäningsperioden om tre år kommer deltagarna
vederlagsfritt att tilldelas aktier i Proact förutsatt att
prestationsmålen relaterade till vinst per aktie och omsättning samt
vissa andra villkor är uppfyllda. Vidare beslöts med erforderlig
majoritet, att bolaget vid eventuell tilldelning kommer att överlåta
högst 40 000 aktier ur bolagets eget innehav.

· Fastställande av principer för utseende av valberedning till
årsstämma 2020.

· Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att
besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.
Det antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i
samband med företagsförvärv.

· Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att
genomföra förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet
med styrelsens förslag. Därutöver skall gälla att styrelsen endast
kan återköpa aktier i sådant antal att återköpta aktier tillsammans
med eventuella nyemitterade aktier enligt det vid stämman samtidigt
beslutade bemyndigandet om nyemission av aktier, sammanlagt uppgår
till högst 10 procent av det nu utestående antalet aktier. Det
antecknades att betalning genom kvittning endast skall ske i samband
med företagsförvärv och att bolaget inte får sälja egna aktier på
Nasdaq Stockholm.

Som ordförande vid stämman fungerade bolagets styrelseordförande Eva
Elmstedt.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, CEO, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Jonas Persson, CFO & IR, +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och
molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra
IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och
myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som
det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har
genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3
500 kunder och hanterar för närva-rande över 100 petabyte information
i molnet.

Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15
länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget
Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999
under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se
Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 10 maj 2019, kl. 15:10.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/proact-it-group/r/kommunike-fran-arsstamman-i...
https://mb.cision.com/Main/299/2811122/1043293.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.