Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

Probi: Probis företrädesrättsemission fulltecknad

PRESSMEDDELANDE

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl.
08.00 (CET).

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till,
Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan
publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar
eller regler.

Probi AB:s (publ) ("Probi" eller "Bolaget") nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare har fulltecknats.
Teckningsperioden i emissionen avslutades den 21 oktober 2016. I
emissionen har 2 244 990 aktier, motsvarande cirka 98,5 procent av de
erbjudna aktierna, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har
teckningsanmälningar motsvarande 788 810 aktier mottagits för
teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 34,6
procent av antalet aktier i emissionen. Genom emissionen kommer Probi
att tillföras cirka 602 miljoner kronor före avdrag för
emissionskostnader.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att
tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt
som offentliggjordes den 4 oktober 2016. Besked om tilldelning till
de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas
distribueras den 27 oktober 2016. Tecknade och tilldelade aktier ska
betalas kontant senast på likviddagen, den 1 november 2016, i
enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i
enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller
tilldelning kommer att meddelas.

Genom emissionen kommer Probis aktiekapital öka med 11 394 125 kronor
från 46 826 500 kronor till 58 220 625 kronor och det totala antalet
aktier kommer öka med 2 278 825 aktier från 9 365 300 aktier till 11
644 125 aktier när emissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli
föremål för handel på Nasdaq

Stockholm från och med den 1 november 2016. Aktier som tecknats utan
stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq
Stockholm från och med den 8 november 2016.

RÅDGIVARE
Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och Mannheimer
Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Probi i samband med
emissionen.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23, e-post:
peter.nahlstedt@probi.se

Niklas Brandt, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 26, e-post:
niklas.brandt@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar
effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin
forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och
immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än
30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-,
hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och
Consumer Healthcare. Probi omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie
är noterad på Nasdaq Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 4 400
aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Probi. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Probi sker enbart genom det
prospekt som Probi offentliggjorde den 4 oktober 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där
deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till
sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan
distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat
sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa
restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Probi har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act")
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas, återförsäljas, levereras
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA. Det finns ingen avsikt att registrera
några av ovannämnda värdepapper eller att lämna något erbjudande till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Probis aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=372233...
http://mb.cision.com/Main/1556/2109806/580918.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.