Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-15

Proffice: Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag

PRESSMEDDELANDE Stockholm 2014-04-16

Aktieägarna i Proffice Aktiebolag (publ), org.nr 556089-6572
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014
kl.15.00, på Proffice huvudkontor, Regeringsgatan 65 i Stockholm,
Sverige.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014,

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 16 maj 2014, gärna före kl. 16.00, under adress: Proffice AB (publ), Aktieägarservice, Box 70368, 107 24 Stockholm eller per telefon 08 787 17 00, eller per e-post: ir@proffice.com

Vid anmälan uppges namn, adress, person-/organisationsnummer och
telefonnummer, antal aktier företrädda, samt antal eventuella
biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas
före årsstämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på
bolagets hemsida: www.proffice.com

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i
eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman.
För att denna registrering ska vara verkställd fredagen den 16 maj
2014 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller
förvaltare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (under denna
punkt

kommer verkställande direktören att lämna en redogörelse för
verksamheten).
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den

fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
10. Information enligt 8 kap 48 § aktiebolagslagen om vilka uppdrag
föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och
överlåtelse av

egna aktier.
15. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Punkten 7 b) Styrelsens förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för 2013 om 0,60 kronor per aktie och
tisdagen den 27 maj 2014 som avstämningsdag för utdelningen. Om
bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen
kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 2
juni 2014.

Punkterna 8 - 9 samt 11 Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Joakim Rubin (ordförande), CapMan Public
Market Fund, Marianne Flink, Swedbank Robur fonder, Jan Särlvik,
Nordea Investment Funds, Frank Larsson, Handelsbanken Fonder AB och
Hans Hedström, Carnegie Fonder, föreslår årsstämman:

(i) att Lars Murman utses till ordförande vid årsstämman.

(ii) att styrelsen ska bestå av sex (6) av årsstämman valda
styrelseledamöter.

(iii) omval av Cecilia Daun Wennborg, Karl Åberg, Lars Johansson och
Susanna Marcus samtliga för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Lars Murman och Karin Eliasson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Axel Hjärne och Juan
Vallejo till nya styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa
årsstämma.

Axel Hjärne, 49 år, är sedan 2009 VD och koncernchef för Eltel Group.
Axel har tidigare varit COO och vice VD för Bravida Group och
innehade dessförinnan ledande befattningar inom ABB. Axel är vice
styrelseordförande i Prima barn- och vuxenpsykiatri. Axel har en
civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola.

Antal aktier i Proffice: 0
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större
aktieägarna.

Juan Vallejo, 56 år, är sedan 2011 VD för Imtech Nordic. Juan har
tidigare varit VD och koncernchef för Niscayah Group och innehade
dessförinnan ledande befattningar inom Securitas, där han satt i
koncernledningen 1992-2006. Juan är styrelseledamot i Coromatic
Group. Juan har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm.

Antal aktier i Proffice: 0
Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och de större
aktieägarna.

(iv) nyval av Cecilia Daun Wennborg som styrelsens ordförande för
tiden till slutet av nästa årsstämma.

(v) att arvodet till styrelsen utgår med 570 000 kronor till
styrelsens ordförande och 265 000 kronor till var och en av de övriga
stämmovalda ledamöterna. Härutöver föreslår valberedningen att
ersättning för utskottsarbete ska utgå med 80 000 kronor till
ordförande för revisionsutskottet samt med 25 000 kronor till övriga
stämmovalda ledamöter i utskott. Styrelsens ordförande erhåller inte
något arvode för utskottsarbete.

(vi) Valberedningen föreslår val av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB till revisor i Bolaget under en tidsperiod
om tre år med den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som
huvudansvarig revisor.

(vii) Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

(viii) Valberedningens föreslår förändring av instruktionen för
valberedningen innebärande att man går från fem till fyra
aktieägarrepresentanter i valberedningen. För övrigt ska
instruktionen gälla oförändrat. Ny lydelse blir;

Valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår vidare följande principer för val av ledamöter
i valberedningen:

- Att Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren utse en representant. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter.

- Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar dock ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart sådana skett.

- Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

(a) förslag till styrelse,

(b) förslag till styrelseordförande,

(c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till ersättning för utskottsarbete,

(d) i förekommande fall, förslag till revisor,

(e) förslag till revisionsarvode,

(f) förslag till ordförande på årsstämman, och

(g) i den mån det anses erforderligt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Förslagen ska intas i kallelsen till årsstämma samt offentliggöras på
Bolagets webbplats.

- Att information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen ska anges på Bolagets webbplats.

- Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och att Bolaget på begäran av valberedningen ska tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

- Att denna instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare.

Punkten 12. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande i princip oförändrade riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare att gälla från årsstämman
2014.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör
att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Med
ledande befattningshavare avses de som är direktrapporterade till
verkställande direktören och har befogenhet och ansvar för planering,
ledning och styrning av koncernen samt de som är direktrapporterande
till verkställande direktören och har resultatansvar. Ersättning till
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs
av en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgörs av lön,
pensionsförmån samt övriga förmåner, t.ex. förmånsbil.

Den rörliga lönedelen kan avse en såväl kort- som långsiktig del. Den
kortsiktiga rörliga lönedelen för verkställande direktören och övriga
ledande befattningshavare ska vara maximerad och aldrig överstiga den
fasta lönen.

Ledande befattningshavare med resultatansvar är berättigade att delta
i Bolagets långsiktiga incitamentsprogram, som kan vara antingen
kontant- och/eller aktiebaserat. Vid ett kontantbaserat program ska
det vara maximerat till sex (6) månadslöner per år för samtliga utom
för VD vars program är begränsat till maximalt sexton (16)
månadslöner per år.

De rörliga lönedelarna baseras i huvudsak på finansiella mål...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.