Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-11

ProfilGruppen: Beslut från extra bolagsstämma i ProfilGruppen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för
legala restriktioner.

Den extra bolagsstämman i ProfilGruppen AB (publ) fattade idag beslut
om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 19 maj 2014
om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Villkoren för emissionen är att varje aktie, som innehas på
avstämningsdagen för företrädesemissionen den 17 juni 2014, ska
berättiga till en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger rätt att
teckna en ny aktie. Teckningskursen är 17,00 SEK per aktie. Den
totala emissionslikviden kommer att uppgå till 41,9 MSEK före
emissionskostnader vid full teckning.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar
teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Eventuella
återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, pro
rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån
tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske
genom lottning.

Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 19 juni 2014
till och med den 3 juli 2014, eller, vad avser dem som garanterat
nyemissionen, till och med den 8 juli 2014. Styrelsen ska ha rätt att
förlänga teckningstiden. Styrelsen har bemyndigats att förskjuta
tidplanen mot ovanstående förslag med maximalt tre månader.

För komplett information om emissionen hänvisas till det prospekt som
förväntas offentliggöras den 13 juni 2014.

Stämmans beslut att godkänna den av styrelsen beslutade emissionen
fattades enhälligt.

Protokoll från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt
på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i ProfilGruppen. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i ProfilGruppen kommer endast
att ske genom det prospekt som ProfilGruppen beräknar kunna
offentliggöra omkring den 13 juni 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

_________________________________________________

Vid frågor, vänligen kontakta:
Kåre Wetterberg, tf VD och Koncernchef
Mobil 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av
kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Aktuell information och foto för fri publicering finns på
www.profilgruppen.se.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar,
noteringsavtal och föreskrifter.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2014 kl 20.00.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/profilgruppen/r/beslut-fran-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/2130/9600420/255680.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.