Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-19

ProfilGruppen: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas
härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 juni 2014 kl 18.00 i
bolagets anläggning press Max, Hammarvägen 5 i Åseda.
Inregistreringen öppnar kl 17.30.

Rätt att delta och anmälan
För att delta i extra bolagsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 4 juni 2014, och

· anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 4 juni 2014. Anmälan
om deltagande i årsstämman kan göras via anmälningsformulär på
bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern, fliken Investerare,
per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda, per telefon
070-349 7 00 eller via fax 0474 - 711 28. Vid anmälan ska aktieägare
uppge namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer och eventuella biträden (högst två).

· Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig
fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
bolagets hemsida. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om
inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock längst fem år.
Utfärdas fullmakten av juridisk person ska behörighetshandlingar
(registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmakten i original
samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före stämman
insändas till bolaget på ovanstående adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste tillfälligt ha låtit registrera aktierna i
eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i
stämman. Det innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren om
detta i god tid före onsdagen den 4 juni 2014 då registreringen
senast måste vara verkställd.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Godkännande av dagordning

5 Val av en eller två justeringsmän

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

8 Stämmans avslutande

_________________________________________

Förslag till beslut

Punkt 7 - Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut den 19 maj
2014 om nyemission av aktier på i huvudsak följande villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att,
senast den 10 juni 2014 fastställa det högsta belopp som bolagets
aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut
(och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till
teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas
för varje ny aktie. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att
teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut
äger. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt
ska vara den 17 juni 2014.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas dem som tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar
teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på
avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Eventuella
återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, pro
rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån
tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske
genom lottning.

Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 19 juni 2014
till och med den 3 juli 2014, eller, vad avser dem som garanterat
nyemissionen, till och med den 8 juli 2014. Styrelsen ska ha rätt att
förlänga teckningstiden. Teckning av aktier med stöd av
teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av
aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista
och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3)
bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till
tecknaren. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att
förskjuta tidplanen mot ovanstående förslag med maximalt tre månader.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd. Bolagets största
aktieägare, Ringvägen Venture AB, Barranca Ltd, Lars Johansson, Mats
och Kerstin Egeholm, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i
nyemissionen, totalt motsvarande cirka 51,1procent (s.k.
teckningsåtaganden).

Därutöver har samma aktieägare åtagit sig att teckna återstående del
av Företrädesemissionen (s.k. emissionsgarantier).
Garantiersättningen uppgår till 4 procent av respektive garants
maximala åtagande enligt emissionsgarantierna.

Upplysningar på extra bolagsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på extra
bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrig information
I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 4 932 517 aktier
motsvarande 4 932 517 röster.

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 med tillhörande
handlingar, inklusive fullmaktsformulär, finns tillgängliga hos
bolaget och på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern, och
sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Åseda i maj 2014

PROFILGRUPPEN AB (publ)

Styrelsen

____________________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Kåre Wetterberg, tfVD och Koncernchef
Mobil 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar,
noteringsavtal och föreskrifter.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2014 kl 20.00.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/profilgruppen/r/kallelse-till-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/2130/9588020/246723.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.