Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-19

ProfilGruppen: ProfilGruppen genomför garanterad nyemission om cirka 40 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för
legala restriktioner.

· Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ) ("ProfilGruppen" eller
"Bolaget") har beslutat att

genomföra en företrädesemission om cirka 40 MSEK före
emissionskostnader

· Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd
· Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra
bolagsstämma som

kommer att hållas den 11 juni 2014
· Fullständiga teckningsvillkor kommer att meddelas senast den 10
juni 2014

· Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 19 juni
2014 till och med den 30 juni 2014

· Teckningsperioden löper från och med den 19 juni 2014 till och med
den 3 juli 2014

· Emissionslikviden ska användas till att stärka Bolagets
finansiella ställning och intjäningsförmåga

Bakgrund och motiv
ProfilGruppen är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och
komponenter i aluminium.

Marknaden för aluminiumprofiler har sedan 2010 haft en kraftig
nedgång. Under 2011 genomfördes ett besparingsprogram som medförde en
sänkning av de indirekta kostnaderna med cirka 25 Mkr motsvarande 42
tjänster. För att motverka allt för snabba förändringar av
produktionsvolymen har ett antal kundkontrakt tecknats till villkor
som med tiden blivit ofördelaktiga för ProfilGruppen. Under 2013
satsade bolaget på en kraftig förstärkning på marknadssidan vilket
kortsiktigt belastat resultatet.

Återhämtningen av resultatet har tagit längre tid än ursprungligen
beräknat och det är styrelsens bedömning att den senaste tidens
resultatutveckling riskerar att skada kunders, leverantörers och
kreditgivares förtroende för ProfilGruppen. För att stärka Bolagets
finansiella ställning och visa ägarnas långsiktiga förtroende för
bolaget har ProfilGruppens styrelse beslutat att, under förutsättning
av den extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en
Företrädesemission om cirka 40 MSEK före emissionskostnader.
Emissionslikviden ska användas till att reducera Bolagets
skuldsättningsgrad samt möjliggöra ytterligare åtgärder för att
stärka bolagets intjäning och konkurrensförmåga.

Styrelsen för ProfilGruppen bedömer att den sammantagna effekten av
genomförda marknadssatsningar och Företrädesemissionen förbättrar
Bolagets lönsamhet och innebär förbättrad finansiell ställning.

Företrädesemissionen
Den 19 maj 2014 beslutade ProfilGruppens styrelse, under förutsättning
av extra bolagsstämmans godkännande, att ta in cirka 40 MSEK, före
emissionskostnader, genom en nyemission av aktier med företrädesrätt
för Bolagets befintliga aktieägare, i förhållande till det antal
aktier som de äger på avstämningsdagen. För det fall att inte
samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen,
inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid
sådana aktier ska tilldelas dem som tecknat aktier med

stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna
ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen
eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som
var och en utnyttjat för teckning. I den mån tilldelning enligt ovan
inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Eventuella
återstående aktier ska tilldelas dem som garanterat nyemissionen, pro
rata i förhållande till ställda emissionsgarantier.

Styrelsen kommer senast den 10 juni 2014 att besluta om och
offentliggöra, vilket belopp som Bolagets aktiekapital högst ska ökas
med, antal teckningsrätter som erhålls per aktie samt antal
teckningsrätter som krävs för att teckna en ny aktie, det högsta
antal aktier som ska ges ut samt vilken teckningskurs som ska betalas
för varje ny aktie.

Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen infaller den 17
juni 2014 och teckningstiden (teckning genom betalning) löper under
perioden från och med den 19 juni 2014 till och med den 3 juli 2014,
med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Handel med
teckningsrätter förväntas ske från och med den 19 juni 2014 till och
med den 30 juni 2014.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att
förskjuta tidplanen mot ovanstående förslag med maximalt tre månader.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra
bolagsstämman vilken kommer att äga rum den 11 juni 2014. För
ytterligare information, se kallelsen i separat pressmeddelande.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd. Bolagets största
aktieägare Ringvägen Venture AB, Barranca Ltd, Lars Johansson, Mats
och Kerstin Egeholm, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i
nyemissionen, totalt motsvarande cirka 51,1 procent (s.k.
teckningsåtaganden).

Därutöver har samma aktieägare åtagit sig att teckna återstående del
av Företrädesemissionen (s.k. emissionsgarantier).
Garantiersättningen uppgår till 4 procent av respektive garants
maximala åtagande enligt emissionsgarantierna.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
Senast 10 juni Teckningskurs och teckningsrelation offentliggörs i ett pressmeddelande

11 juni Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen

12 juni Sista handelsdag i ProfilGruppens aktie inklusive teckningsrätt

13 juni ProfilGruppens aktie handlas exklusive teckningsrätt

17 juni Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen

18 juni Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

19 juni - 30 juni Handel med teckningsrätter

19 juni - 3 juli Teckningsperiod (teckning genom betalning)

Omkring 9 juli Offentliggörande av nyemissionens preliminära utfall

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i ProfilGruppen. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i ProfilGruppen kommer endast
att ske genom det prospekt som ProfilGruppen beräknar kunna
offentliggöra omkring den 18 juni 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar ProfilGruppen aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

_______________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Kåre Wetterberg, tfVD och Koncernchef
Mobil 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av
kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell
information och foto för fri publicering finns på
www.profilgruppen.se.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar,
noteringsavtal och föreskrifter.

Informationen lämnades till media för offentliggörande den 19 maj
2014 kl 20.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/profilgruppen/r/profilgruppen-genomfor-garante...
http://mb.cision.com/Main/2130/9588030/246728.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.