Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-09

ProfilGruppen: Styrelsen i ProfilGruppen fastställer villkoren för nyemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för
legala restriktioner.

Styrelsen för ProfilGruppen AB (publ) ("ProfilGruppen" eller
"Bolaget") har beslutat om slutliga villkor i den företrädesemission
som styrelsen fattade beslut om den 19 maj 2014 under förutsättning
av bolagsstämmans godkännande.

Sammanfattning

· Aktieägare i ProfilGruppen har företrädesrätt att teckna en (1) ny
aktie för varje två (2) befintliga aktier, d v s en teckningsrelation
om 1:2 i företrädesemissionen

· Teckningskursen är 17,00 SEK per aktie vilket motsvarar en total
emissionslikvid

om 41,9 MSEK före emissionskostnader
· Teckningstiden kommer att löpa under perioden från och med den 19
juni till och med den 3 juli 2014

· Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 17
juni 2014

· Nyemissionen är i sin helhet säkerställd av Bolagets största
aktieägare

· Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra
bolagsstämma som äger rum den 11 juni 2014

Emissionsvillkor
ProfilGruppen offentliggjorde den 19 maj 2014 styrelsens beslut om en
företrädesemission om cirka 40 MSEK före emissionskostnader.
Styrelsen har nu fastställt teckningskurs och villkor för
företrädesemissionen. Varje aktie i ProfilGruppen, som innehas på
avstämningsdagen för företrädesemissionen den 17 juni 2014, ska
berättiga till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger
rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har
fastställts till 17,00 SEK per aktie. Det motsvarar en rabatt om 34
procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av
teckningsrätter, baserat på stängningskursen för ProfilGruppen-aktien
den 9 juni 2014 på NASDAQ OMX Stockholm. Teckningstiden löper från
och med den 19 juni till och med den 3 juli 2014, med rätt för
styrelsen att förlänga teckningstiden.

Högst 2 466 259 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en
ökning av aktiekapitalet med 12 331 293 SEK. Den totala
emissionslikviden kommer att uppgå till 41,9 MSEK före
emissionskostnader vid full teckning. Emissionslikviden ska användas
till att stärka bolagets finansiella ställning.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma i
ProfilGruppen som äger rum i Bolagets lokaler i Åseda den 11 juni
2014, kl. 18.00. Kallelsen offentliggjordes den 19 maj 2014 och finns
tillgänglig på ProfilGruppens hemsida www.profilgruppen.se/koncern,
fliken Investerare.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd. Bolagets största
aktieägare Ringvägen Venture AB, Barranca Ltd, Lars Johansson, Mats
och Kerstin Egeholm, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i
nyemissionen, totalt motsvarande cirka 51,1 procent. Därutöver har
samma aktieägare åtagit sig att teckna återstående del av
företrädesemissionen. Garantiersättningen uppgår till 4 procent av
respektive garants maximala åtagande enligt emissionsgarantierna.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
11 juni Extra bolagsstämma

12 juni Sista handelsdag i ProfilGruppens aktie inklusive teckningsrätt

13 juni ProfilGruppens aktie handlas exklusive teckningsrätt

17 juni Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, d v s aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen

18 juni Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

19 juni - 30 juni Handel med teckningsrätter

19 juni - 3 juli Teckningsperiod (teckning genom betalning)

Omkring 9 juli Offentliggörande av nyemissionens preliminära utfall

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i ProfilGruppen. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i ProfilGruppen kommer endast
att ske genom det prospekt som ProfilGruppen beräknar kunna
offentliggöra omkring den 18 juni 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

______________________________________

Vid frågor, vänligen kontakta:

Kåre Wetterberg, tf VD och Koncernchef
Mobil 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av
kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell
information och foto för fri publicering finns på
www.profilgruppen.se.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar,
noteringsavtal och föreskrifter.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2014 kl 08.45.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/profilgruppen/r/styrelsen-i-profilgruppen-fast...
http://mb.cision.com/Main/2130/9598793/254561.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.