Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-21

PromikBook: Kallelse till årsstämma för PromikBook AB (publ)

Aktieägarna i PromikBook AB (publ) 556217-5157 kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 23 mars 2016 klockan 15.00, Kilsgatan 4, 411
04 Göteborg.

Aktieägare som vill delta vid årsstämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 17 mars 2016, och dels anmäla
sig till bolaget. Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast klockan
12.00 den 17 mars 2016. Anmälan om deltagande till stämman kan göras
till bolaget per brev eller e-post till PromikBook AB (publ),
Kämpegatan 3, 411 04 Göteborg, info@promikbook.com.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska
behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
omregistrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 17 mars 2016, vilket
innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före
detta datum.

Förslag till dagordning
1. Val av stämmans ordförande & sekreterare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie tillfälle fatta beslut om nyemission
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Styrelsens förslag till resultatdisposition, punkt 7 b
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015
Fastställande av antalet styrelseledamöter, punkt 8 och förslag till
styrelse, punkt 10

Fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelse, punkt
8 och punkt 10, förslag presenteras senast två veckor innan stämman.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, punkt 9
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, punkt 9,
presenteras senast två veckor

innan stämman.
Förslag till bemyndigande för styrelsen avseende emissioner, punkt 11
Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma få
genomföra emission om högst 20 000 000 aktier med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning skall erläggas
kontant, genom apport eller genom kvittning. Syftet med detta
bemyndigande är att skapa handlingsfrihet gällande finansiering av
verksamheten, förvärv, samt möjligheten att vidga ägarkretsen och
genomföra emission för att tillföra bolaget kapital. För att beslut
enligt punkt 11 skall vara giltigt krävs att de biträds av aktieägare
med två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Göteborg 23 februari 2016
PromikBook AB (publ.)
Styrelsen
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promikbook/r/kallelse-till-arsstamma-for-promi...
http://mb.cision.com/Main/11616/9920220/479778.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.