Du är här

2017-05-19

Promore Pharma: Delårsrapport januari - mars 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
· Periodens rörelseresultat uppgick till -3,2 (-2,9) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -3,3 (-3,1) MSEK motsvarande
SEK 3,65 (3,57) per aktie

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,8
(-7,2) MSEK

· Likvida medel uppgick till 3,8 (9,1) MSEK
Väsentliga händelser under perioden januari - mars

· Ett samarbetsavtal tecknades med det amerikanska bioteknikbolaget
Cellastra Inc. avseende den kliniska utvecklingen av PXL01 i
Nordamerika

· Bolaget ändrade formellt namn från Lipopeptide till Promore
Pharma

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Vid bolagsstämma den 25 april beslutades om en fondemission och
att göra bolaget publikt

· Aktiesplit 15:1 genomfördes
· Marianne Dicander Alexandersson valdes in som ny styrelseledamot
· Jonas Ekblom anställdes som verkställande direktör från att
tidigare arbetat som konsult

· Ansökan om att genomföra en klinisk fas III-studie avseende PXL01
inlämnad i Indien

VD har ordet

En stor del av bolagsledningens fokus under det första kvartalet var
förknippat med förberedelser inför den notering av bolagets aktier på
Nasdaq First North som planeras under 2017. Promore Pharma har genom
strategiska partnerskap och investeringar från våra huvudägare säkrat
finansiering för en betydande del av våra aktiviteter, men då
läkemedelsutveckling i sen klinisk fas är mycket kapitalkrävande och
organisationen behöver förstärkas med ytterligare regulatorisk och
kommersiell kompetens är det naturligt att bolaget i detta läge
noteras på Nasdaq First North för att säkra det kapital som krävs för
att genomföra de kliniska studierna för PXL01 och LL-37 i alla
geografiska områden. Bolaget har påbörjat arbetet med prospekt och
att genomföra en omfattande legal granskning. Rådgivare i
noteringsprocessen är Redeye AB.

Under det första kvartalet tecknades ett samarbetsavtal med det
amerikanska bioteknikbolaget Cellastra Inc. avseende den kliniska
utvecklingen av PXL01 i Nordamerika (USA och Kanada). Cellastra är
ett San Francisco-baserat bolag med fokus på så kallad regenerativ
medicin. I avtalet som undertecknades har parterna kommit överens om
hur man ska samverka för att genomföra en klinisk fas III-studie av
PXL01 för förebyggande av post-kirurgiska adherenser efter
böjsenskirurgi i handen. Tillsammans ska bolagen upprätta avtal med
underleverantörer för genomförandet av det amerikanska fas
III-programmet. Cellastra har även rätt att medfinansiera den
investering som är kopplad till genomförandet av en fas III-studie
för den första indikationen i USA. Nästa viktiga händelse i detta
samarbete är ett planerat möte med den amerikanska
läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA) senare under
2017.

Betydande planeringsarbete har genomförts inom bolagets forsknings-
och utvecklingsprojekt. Det kliniska studieprotokollet (clinical
study protocol, CSP) har slutförts för den planerade fas III-studien
avseende PXL01 i Europa och Indien. Detaljplanering av produktionen
av försöksläkemedel för samma studie har påbörjats tillsammans med
bolagets strategiska partner, PharmaResearch Products Ltd. En ansökan
om tillstånd för att starta den första etappen av den multinationella
fas III-studien inlämnades till den indiska läkemedelsmyndigheten,
Drug Controller General in India (DCGI). Fas III-studien kommer även
att inkludera länder i Europa, under ett protokoll som ska godkännas
av den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency
(EMA).

Under det första kvartalet genomfördes en rekryteringsprocess för att
identifiera en ny ägaroberoende styrelseledamot. Marianne Dicander
Alexandersson utnämndes av styrelsens nomineringskommitté och valdes
in i styrelsen vid bolagsstämman den 25 april. Marianne har en
civilingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers och har bland annat
varit VD för Kronans Droghandel, vice VD för Apoteket AB, VD för
Sjätte AP-fonden och GHP AB. Hon har idag ett flertal
styrelseuppdrag. Under det första kvartalet har vi dessutom välkomnat
en ny medarbetare, Alexandra Liverts, som fyller rollen som Office
Manager för Promore Pharma. Alexandra har tidigare innehavt rollen
som Administrativ Officer vid Ben-Gurion Universitetet i Negev,
Israel. Marianne och Alexandra kommer att bidra med ytterligare
förstärkning av vårt team.

Under det andra kvartalet fortsätter vårt arbete att förbereda våra
planerade kliniska prövningar tillsammans med våra allianspartners
samt den kommande börsnoteringen av bolaget.

Tack för ditt intresse för vårt arbete i Promore Pharma.

Solna, 19 maj 2017

Jonas Ekblom, VD

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+1] 714 369 0478

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets
mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i
sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med
mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov.
Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk
utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa
adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på
patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och
läkemedelskandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning
av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter
med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
behandling av diabetesfotsår. Rosetta Capital Ltd., Midroc New
Technology AB och PharmaResearch Products Ltd är bolagets största
aktieägare.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/delarsrapport-januari---mars-...
http://mb.cision.com/Main/15813/2269361/676860.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.