Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Promore Pharma: Promore Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Perioden oktober - december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 1,5 (1,4) MSEK
· Periodens rörelseresultat uppgick till -9,4 (-6,5) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -9,4 (-7,2) MSEK motsvarande
SEK -0,38 (-0,35) per aktie

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 (-8,7)
MSEK

· Likvida medel uppgick till 60,5 (30,9) MSEK

Perioden januari - december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 3,9 (2,4) MSEK
· Periodens rörelseresultat uppgick till -29,1 (-32,7) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -28,9 (-32,5) MSEK motsvarande
SEK -1,16 (-1,61) per aktie

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,5
(-32,5) MSEK

Väsentliga händelser under 2019

· Fas III-prövning med PXL01 modifieras och antalet kliniker i
studien utökas

· Kerstin Valinder Strinnholm valdes som styrelseledamot
· Patent beviljat för LL-37 i Japan
· Styrelsen beslutade genomföra en företrädesemission om 75 MSEK,
garanterad till 80 procent

· ABG Sundal Collier anlitad som likviditetsgarant
· Patent beviljat för PXL01 i USA
· Företrädesemissionen genomförd
· HEAL LL-37 färdigrekryterad i förtid. I juni meddelades att
hälften av patienterna rekryterats.

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Inga händelser efter rapportperioden

VD har ordet

Inom Promore Pharma drivs vi av ett långsiktigt engagemang i forskning
och utveckling som kan leda till läkemedel vilka avsevärt kan
förbättra livet för patienter med svårbehandlade sår och olika typer
av ärrbildning, främst till följd av kirurgi. Dessa åkommor kan
resultera i smärta, nedsatt rörlighet och försämrad livskvalitet. Vi
är övertygande om att våra läkemedelsprojekt har en viktig plats att
fylla i detta marknadssegment eftersom de kan innebära stor
förändring för patienter som idag saknar adekvat behandling. Med en
effektiv organisation och ett tydligt fokus på två projekt med stark
säkerhetsprofil i sen klinisk fas innebär det en väsentligt lägre
risk för Promore Pharma än de flesta bolagen inom läkemedelssektorn.
Vi kan också genomföra studier till en lägre kostnad än vad som är
fallet inom flera andra terapiområden.

Det är mycket tillfredsställande att konstatera att rekryteringen i
vår kliniska prövning avseende LL-37 (HEAL LL-37) för behandling av
venösa bensår inte bara följde plan under 2019 utan kunde slutföras i
förtid. Vi meddelade i december att vi avslutat rekryteringen då vi
bedömde att vi inkluderat tillräckligt många patienter för att nå
målet att ha 120 patienter som genomgår hela studieprotokollet.
Projektet har fyra principiella komponenter: (i) en ingångsperiod på
tre veckor då samtliga patienter behandlas med placebo, (ii) en tre
månader lång behandlingsperiod med LL-37 eller placebo, (iii) en
uppföljningsperiod på fyra månader, och slutligen, (iv) en analysfas
av studien då data kvalitetssäkras och analyseras i detalj av
bolagets ledning och externa expertkonsulter. Vi räknar med att kunna
presentera slutliga data från studien under det fjärde kvartalet i
år. Som vi tidigare meddelat kommer tidsplanen när data är
tillgängliga för publicering att preciseras ytterligare under året.
Vi bedömer att vi har en mycket god möjlighet att skapa stora värden
då vi adresserar en mycket stor marknad; den uppskattade kostnaden
för att behandla ett enda venöst bensår kan överstiga 10 000 USD för
en enskild behandlingscykel. Antalet patienter i de traditionella
läkemedelsmarknaderna uppskattas till 13-18 miljoner. Vår målsättning
är att utveckla LL-37-projektet mot en behandling som kan bidra till
såväl förbättrade behandlingsresultat som sjukvårdsekonomiska
fördelar i framtiden.

Vi har under 2019 också tagit viktiga steg i vårt andra projekt, PXL01
vad gäller förberedandet av PHSU03, vår kommande fas III-studie. Vårt
team har arbetat fokuserat med att förbereda tillverkningen av
försöksprodukt för PXL01, vilket är den aktivitet som ligger på den
så kallade kritiska tidslinjen för kliniska prövningsansökningar för
PHSU03, vår kliniska fas III-studie, i ett flertal EU-länder. Arbetet
har inkluderat utvärdering av flera produktionsalternativ. Som en del
av detta arbete genomförde vi tillsammans med en leverantör ett möte
med Läkemedelsverket i Sverige i maj, i en så kallad industriell
dialog. Vi är mycket nöjda med resultatet av mötet då flera
osäkerheter kunde elimineras.

I slutet av 2019 genomförde vi en företrädesemission som inbringade
ett nettotillskott av kapital om ca 48 miljoner SEK som ger bolaget
monetära resurser för det kommande året. Våra viktigaste operativa
mål för 2020 är att slutföra och sammanställa data från HEAL LL-37
samt att slutföra vårt förberedande arbete för PHSU03 så att denna
kliniska prövning ska kunna påbörjas så snart som kompletterande
kapital har säkrats i form av en nyemission eller med likvid från en
eventuell strategisk affär.

Vi befinner oss i den sista delen av utvecklingskedjan med våra båda
projekt. Det är värt att betona att det endast är en mycket liten
andel projekt inom vår bransch som når så här långt. Vi tror att våra
två kliniska program har mycket goda möjligheter att lyckas: dels har
produktkandidaterna en mycket stark säkerhetsprofil, dels befinner
sig våra projekt i sen klinisk fas. Det gör att många risker redan
har eliminerats. En vanlig anledning till misslyckanden i sen klinisk
fas relaterar till oväntade biverkningar. Våra projekt bygger på
kroppsegna ämnen som administreras lokalt och dessutom snabbt bryts
ned i blodet. Risken för oväntade systemiska biverkningar är därför
närmast obefintlig, särskilt vad gäller PXL01, som administreras vid
ett enda tillfälle i samband med ett kirurgiskt ingrepp.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min stora tacksamhet för allt hårt
arbete som gjorde 2019 till ett år med viktiga framsteg för Promore
Pharma. Genom att fortsätta arbetet med att utveckla bolagets två
projekt mot marknadsregistrering och samtidigt opportunistiskt söka
nya strategiska allianser som breddar nyttjandet av våra projekt kan
vi fortsätta att leverera värde till våra aktieägare.

Solna, 18 februari 2020

Jonas Ekblom

Verkställande direktör

The full interim report is available at
https://www.promorepharma.com/en/section/investors/financial-reports/

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Adress: Fogdevreten 2, 171 65 Solna, Sverige

www.promorepharma.com

Organisationsnummer: 556639-6809

Delårsrapporten finns tillgänglig via nedanstående länk:
https://www.promorepharma.com/sv/section/investerare/finansiella-rapporter/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Promore Pharma AB
(publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 16.00 CET.

Promore Pharmas Certified Adviser är Redeye.

Tel: [+46] 8 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett
ledande bolag inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla
flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden
(First-in-Category) för behandlingsområden med mycket få
förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Promore
Pharmas två projekt är i sen klinisk utvecklingsfas och har en mycket
stark säkerhetsprofil eftersom de baseras på kroppsegna ämnen som
administreras lokalt. Det ledande projektet PXL01, som utvecklas för
att förebygga postoperativa adherenser (sammanväxningar) och
ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på patienter som
genomgår böjsenskirurgi i handen. LL-37, som utvecklas för att
stimulera läkning av kroniska sår, utvärderas i en klinisk fas
IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även
goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra
angränsande behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på
hud och adherenser vid andra typer av kirurgi samt behandling av
diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth
Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/promore-pharma/r/promore-pharma-ab--publ--bok...
https://mb.cision.com/Main/15813/3038138/1196014.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.