Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Promore Pharma: Promore Pharma tecknar utlicensieringsavtal för DPK-060 med Transdermal Therapeutic Technologies

STOCKHOLM, 14 november 2017 - Promore Pharma AB, ett svenskt
biofarmaceutiskt utvecklingsbolag med fokus på terapeutiska peptider,
meddelade idag att ett utlicensieringsavtal har tecknats med New
York-baserade Transdermal Therapeutic Technologies LLC ("TTT ")
avseende bolagets antimikrobiella peptid DPK-060 för utveckling av
nya anti-infektiva produkter.

Promore Pharma har tecknat ett licensavtal med TTT avseende sin
antimikrobiella peptid DPK-060. TTT, ett bolag som arbetar främst med
affärsutveckling, avser att tillsammans med strategiska partners
finansiera och organisera ytterligare forskning och utveckling med
målet att ta fram nya produkter för behandling av hudinfektioner.
Potentiella framtida kliniska indikationer inkluderar sekundära
infektioner vid atopisk dermatit och trauma, liksom okomplicerade
dermala, vaginala och oftalmologiska infektioner där topikal
administrering är tillämpbar. Promore Pharma har givit sin
amerikanska partner en exklusiv global licens att utveckla och
kommersialisera nya anti-infektiva produkter baserat på bolagets
patentskyddade peptid DPK-060. Promore Pharma har rätt till
tvåsiffrig royalty från TTT på all produktförsäljning eller
transaktioner gjorda med DPK-060.

"Jag är mycket nöjd över avtalet med Promore Pharma.
Antibiotikaresistens är ett hot mot det globala samhället.
Antimikrobiella peptider som DPK-060, som inte verkar utlösa den typ
av resistens som är associerade med konventionell
antibiotikabehandling, inger hopp i kampen mot olika infektioner",
säger Subhash Chander, VD för TTT.

Under det senaste decenniet har den snabba framväxten av
multiresistenta mikrober orsakat allvarliga hälsoproblem genom att
reducera effektiviteten hos konventionella antimikrobiella läkemedel.
Vidare ger så kallade biofilmer upphov till mikrobiella miljöer som
förstärker antimikrobiell resistens. En kontinuerlig kamp pågår för
att övervinna eller kontrollera dessa problem och antimikrobiella
peptider anses utgöra ett alternativ till konventionella antibiotika.
Det finns för närvarande ingen antibiotikabehandling lämplig för
långvarig användning och ett stort medicinskt behov skulle kunna
avhjälpas med DPK-060 för okomplicerade hud- och mjukdelsinfektioner
(uSSSI). Bolaget uppskattar marknaden för en sådan produkt till
150-200 MEUR i Nordamerika, EU och Japan bara inom segmentet
sekundära infektioner vid atopisk dermatit. "Vi är ett litet företag
som valt att fokusera på de projekt som nått längst i klinisk
utveckling och för närvarande ska påbörja fas II respektive fas III.
Vi är därför mycket entusiastiska över avtalet med TTT som gör det
möjligt att utveckla DPK-060 utan att ta resurser från våra andra
projekt" sa Promore Pharmas VD och koncernchef, Jonas Ekblom.
"Tidpunkten är också mycket gynnsam då vi nu avslutar ett stort
akademiskt samarbete med DPK-060 som finansierats av ett EU-bidrag[1]
(http://#_ftn1). Genom FORMAMP har vi fått en bättre förståelse för
möjligheterna att utveckla effektiva beredningsformer av
antimikrobiella peptider", fortsatte han.

DPK-060 är en antimikrobiell peptid som har sitt ursprung i det
kroppsegna proteinet kininogen, som spelar en roll i inflammation,
blodtryckskontroll och smärta. Peptiden har karaktäriserats i
omfattande toxikologimodeller med goda resultat och i de två kliniska
fas I/II-studier som har genomförts i bolagets regi. Dessa studier
visar att peptiden är lämplig för långtidsbehandling av infektioner
och studier visar att risken för allergier eller immunologiska
reaktioner är låg. DPK-060 har därtill en bredspektrumverkande
antibakteriell effekt, inklusive resistenta stammar av bakterier
såsom MRSA samt en påtaglig anti-biofilmaktivitet. Dessa egenskaper
har bekräftats av flera olika forskargrupper i Europa genom
FORMAMP-projektet. Det förefaller vara mycket svårt för bakterier att
utveckla resistens mot antimikrobiella peptider såsom DPK-060
eftersom de flesta antimikrobiella peptider dödar bakterieceller
snabbt genom att skada cytoplasmamembranet.

För ytterligare information kontakta

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Jenni Björnulfson, CFO

Tel: [+46] 708 55 38 05

E-mail: jenni.bjornulfson@promorepharma.com

Denna information är sådan information som Promore Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 14 november 2017 kl. 08.30 CET.

Promore Pharma i korthet:

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar
peptidbaserade läkemedelskandidater för bioaktiv sårvård. Bolagets
mål är att utveckla två läkemedelskandidater till att bli de första i
sitt slag på marknaden (First-in-Category) för behandlingsområden med
mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov.
Promore Pharma har två projekt, PXL01 och LL-37, i sen klinisk
utvecklingsfas. PXL01, som utvecklas för att förebygga postoperativa
adherenser och ärrbildning, förbereds för kliniska fas III-studier på
patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen, och
läkemedelskandidaten LL-37, som utvecklas för att stimulera läkning
av kroniska sår, förbereds för en klinisk fas IIb-studie på patienter
med svårläkta venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att
utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande
behandlingsområden, såsom att förebygga ärrbildning på hud och
behandling av diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First
North. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Transdermal therapeutic technologies i korthet:

TTT är ett konsultföretag som specialiserat sig på att bistå små och
stora läkemedels- och bioteknikbolag globalt, med in- och
utlicensiering av innovativa tekniker och produkter från akademi och
industri. TTT kan bistå under hela processen - från att identifiera
potentiella partners till förhandlingar vid ett avtals slutförande.
TTT förvärvar innovativa läkemedels- och bioteknikprodukter i tidiga
utvecklingsstadier och avancerar dem genom klinik så långt som de
ekonomiska resurserna tillåter och utlicensierar dem sedan till
lämpliga kandidater för vidareutveckling och kommersialisering. Se
även www.transdermaltt.com

Atopisk dermatit:

Atopisk dermatit och nummulärt eksem (mynteksem) är kroniska
inflammatoriska hudsjukdomar, vilka kännetecknas av intensiv klåda,
hudskador, torr hud, rodnad och utsöndring. Hudeksem är en utbredd
sjukdom på alla de utvecklade läkemedelsmarknaderna och drabbar
10-20% av barn och 2-3% av vuxna. Över 50 miljoner patienter bedöms
lida av dermatit i USA, EU och Japan. I USA har prevalensen av
atopisk dermatit nästan tredubblats under de senaste 30-40 åren och
orsakerna till denna trend är okända. En betydande andel av
patienterna med eksem upplever återkommande infektioner med
Staphylococcus aureus vilket försvårar sjukdomen. Bakterierna
producerar superantigener, vilka orsakar starka ospecificerade
immunreaktioner och klåda. Förekomsten av endogena antimikrobiella
peptider hos patienter med infekterade hudskador är väsentligt
reducerad.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Forskningen finansierades inom ramen för EUs
7:e ramprogram ([FP7/2007-2013]), projekt nr 604182, FORMAMP

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/promore-pharma/r/promore-pharma-tecknar-utlice...
http://mb.cision.com/Main/15813/2390674/751153.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.