Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

ProstaLund: Bokslutskommuniké 2015

Mot ljusare
tider ?
Finansiell Fjärde kvartalet - Oktober - december 2015
utveckling · Nettoomsättning: 4 051 (2 088) TSEK
· Resultatet efter finansiella poster: -2 090 (-1 769) TSEK
· Resultatet per aktie*: -0,33 (-0,37) SEK
* Periodens resultat dividerat med 6 420 962 aktier per 2015
-12-31. 4 815 722 aktier per 2014-12-31. Belopp inom parentes
avser samma period föregående år. Helåret Januari - december
2015
· Nettoomsättning: 13 613 (9 613) TSEK
· Resultatet efter finansiella poster: -9 358 (-7 753) TSEK
· Resultatet per aktie*: -1,46 (-1,61) SEK
* Årets resultat dividerat med 6 420 962 aktier per 2015-12
-31. 4 815 722 aktier per 2014-12-31. Belopp inom parentes
avser samma period föregående år.
Viktiga UNDER PERIODEN
händelser · Årsstämma hölls 11 maj 2015. Kommunikén från årsstämman
publicerades den 13 maj 2015. Vid årsstämman invaldes Sören
Johansson som ny ledamot i styrelsen.
· Företrädesemission gjordes under juni 2015 som tillförde
bolaget 22.5 MSEK före emissionskostnader om ca 1,5 MSEK.
Emissionen övertecknades med 48%.
· I samband med nyemissionen sålde Bo Håkanssons dödsbo
samtliga 887 428 aktier till olika investerare. Management
köpte 100,000 av dessa aktier.
· Förstärkt försäljningsorganisation i USA
· Bolaget flyttar till nya ändamålsenliga lokaler på Mobile
Heights vid norra infarten till Lund.
· CFDA i Kina meddelar att vi kallas till Expert Panel
Meeting i samband med vår ansökan om godkännande i Kina. Mötet
är planerat till 25 februari 2016
· Flera kliniska studier pågår i samarbete med akademiska
institutioner
· Patentansökan kring utökade funktioner hos CoreTherm har
inlämnats till Patent- och Registreringsverket
· Informationsvideo om CoreTherm lanseras under hösten
EFTER PERIODENS SLUT
· Försäljningsorganisation i USA och Sverige förstärks med
fler säljare
· Road show i USA riktat till befintliga och nya kunder, se
även nyhetsbrev
· Deltagande på finska urologmötet i februari 2016

VD's kommentar

Det var ett spännande år med många nya kunder som fick upp ögonen för
oss. Så här i backspegeln stärks vi mer och mer i uppfattningen att
vi sitter på en produkt och behandlingsmetod - CoreTherm - som är
helt unik och som har potential att transformera vården av godartad
prostataförstoring.

Sjukvården är som vi alla vet inte känd för att vara snabb på att
genomföra förändringar, men när vi nu kraftfullt förstärker vår
marknadsföring och säljkraft känner vi medvind. Under året har vi
fortsatt fokusera på försäljningsexpansion i Skandinavien och USA.
Flera nya säljare har rekryterats på båda sidor av Atlanten. För att
möjliggöra denna satsning genomförde vi under juli månad en
nyemission som förstärkte kassan med 21 miljoner kr.

Evidensbaserad

CoreTherm är evidensbaserad. Det har fastslagits av bl.a. SBU som är
den myndighet i Sverige som utvärderar nya medicinska metoder.
Bevisen är otvetydiga: massor av kliniska studier är gjorda. I
jämförelse med traditionell kirurgi som kräver anestesiolog och
inläggning på sjukhus, tar en CoreTherm-behandling tio minuter att
genomföra, görs på mottagningrummet och patienten går hem direkt
efteråt. Behandlingen kostar hälften för sjukvården jämfört med
operation. Studie efter studie har visat att CoreTherm är snabb,
säker, effektiv, kostnadseffektiv och enkel att utföra. En stor
FDA-kontrollerad randomiserad multicenterstudie som jämförde
CoreTherm med operation och där tio sjukhus deltog, bl.a.
prestigefyllda Mayo Clinic i Scottsdale USA, Herlev i Danmark,
Akademiska sjukhuset i Uppsala m.fl. visade entydigt att CoreTherm är
lika bra som operation men med 3.5 gånger lägre risk för
biverkningar[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1). Bevisen är
också entydiga om utsatta grupper: patienter som är för svaga och
sköra för att kunna opereras kirurgiskt kan med fördel behandlas med
CoreTherm. Åtta av tio patienter som bär kronisk urinvägskateter blir
av med sin kateter som de annars varit hänvisade till att bära livet
ut. Nordens största urologklinik, Herlevs sjukhus utanför Köpenhamn,
har tagit fasta på detta och erbjuder nu rutinmässigt CoreTherm till
patienter med permanent kateter, i syfte att göra dessa män
kateterfria. Detta är medicinskt korrekt, livskvalite- förbättrande
för patienten och en enorm kostnadsbesparing för vården. Det är inte
dåligt. Vad skulle du själv välja?

Vår uppgift är att låta världen veta detta. Kvalitet! Svensk medtech!

Se gärna filmen på vår hemsida om Gunnar Hagberg, en av Sveriges mest
kända urologer som själv valde att bli behandlad med CoreTherm.

Försäljningen under året

Under 2015 ökade vi vår försäljning i USA med 65 % jämfört med året
innan. Det är okey men vi är inte nöjda. Vi kan göra mycket mer på
världens största marknad för med-tech. Det är framförallt vår
satsning på storstadsregioner i USA som gett resultat. Försäljningen
av CoreTherm på hemmamarknaden nådde inte riktigt upp till
förväntningarna utan låg på samma nivå som året innan: något svagare
under våren men återhämtade sig starkt mot slutet. Vi tolkar det som
ett tillfälligt hack i kurvan under en enstaka månad på vårkanten och
vi upplever att den underliggande trenden är mycket positiv. Fler
sjukhus här hemma använder CoreTherm än för ett år sedan. En
drivkraft bakom det ökande intresset från sjukvårdens sida är
insikten om att traditionell operation inte längre är svaret på de
allt längre vårdköerna. CoreTherm passar bra in i vårdapparaten som
en snabb, säker och effektiv behandlingsmetod som kan göras direkt på
mottagningen. Inte minst patienterna börjar efterfråga CoreTherm
istället för att bli opererade. Vi får dagligen samtal från patienter
som vill få hjälp att kontakta urologkliniker som använder CoreTherm.

Framåt

Blickar vi framåt ser vi Kina som en högintressant marknad för
CoreTherm. Arbetet med CFDA-godkännande i Kina pågår sedan ett par
år. Godkännandeprocesser tar alltid lång tid men vi räknar med att vi
börjar närma oss slutet. I dagsläget är det myndigheten som har hela
ärendet: vi har svarat på alla de frågor som ställts och inväntar nu
nästa steg som är en "hearing" med CFDA inom kort.

Forskningsprojekt kring CoreTherms effekt på prostatacancer
fortsätter. Just nu pågår en studie med att undersöka
prostatacancer-incidensen efter operation för att kunna jämföra
traditionell kirurgi med vår tidigare studie om CoreTherm. En annan
studie för att undersöka vilka immunologiska reaktioner som
stimuleras efter CoreTherm-behandling beräknas starta under året.

Magnus Bolmsjö

VD och styrelseledamot i ProstaLund AB (publ)

För ytterligare kommentarer kontakta

Magnus Bolmsjö, VD

Tel. +46 (0) 709 31 27 31

e-post: magnus.bolmsjo@prostalund.com

Bokslutskommunikén i sin helhet finns att läsa på bolagets hemsida:

www.prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med
huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter
för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat
behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för
BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på
AktieTorget och har knappt 1 500 aktieägare. Fokus för 2016 ligger på
ytterligare ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende
CoreTherms effekt på prostatacancer.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Mattiasson et al.:
Five-Year Follow-up of Feedback Microwave Thermotherapy versus TURP
for Clinical BPH: A Prospective randomized Multicenter Study. UROLOGY
69: 91-97, 2007.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prostalund/r/bokslutskommunike-2015,c9925292
http://mb.cision.com/Main/11661/9925292/482391.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.