Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-13

ProstaLund: Delårsrapport, period 2015-01-01 - 2015-09-30

Medvind

Finansiell utveckling

Tredje kvartalet: juli - september 2015

· Nettoomsättning: 2 915 (2 227) TSEK
· Resultatet efter finansiella poster: -2 744 (-2 493) TSEK
· Resultatet per aktie*: -0,43 (-0,52) SEK

Första nio månaderna: januari - september 2015

· Nettoomsättning: 9 562 (6 698) TSEK
· Resultatet efter finansiella poster: -7 331 (-5 984) TSEK
· Resultatet per aktie*: -1,14 (-1,25) SEK

* Periodens resultat dividerat med 6 420 962 aktier per 2015-09-30. 4
777 330 aktier per 2014-09-30.

** Nordisk Medicin & Teknik AB konsolideras fr.o.m. 2014-10-01
Belopp inom parentes avser samma period föregående år.
Viktiga händelser

Under perioden:
· Nyemission i juli tillförde bolaget 21 MSEK efter emissionskostnader
· Förstärkt försäljningsorganisation i USA
· Fler svenska sjukhus börjar behandla med CoreTherm
· Bolaget flyttar till nya lokaler på Mobile Heights i Lund
Efter perioden:
· CFDA i Kina meddelar att vi kallas till Expert Panel Meeting i samband med vår ansökan om godkännande i Kina

VD's kommentar

Tredje kvartalet inleddes med nyemission i början av juli månad vilken
tillförde bolaget ca 21 MSEK efter emissionskostnader. Emissionen
som övertecknades med nästan 50 % gör det möjligt för oss att
kraftfullt satsa på försäljningstillväxt. Under augusti genomförde vi
en flytt av företaget från våra gamla lokaler på Ideon i Lund till
nya ändamålsenliga lokaler på Mobile Heights i Lund. Mobile Heights
är high-tech parken i Lund där också Ericsson och Sony finns och
området ligger ett stenkast från forskningsanläggningarna MAX IV och
ESS.

Under tredje kvartalet har vi fortsatt vår satsning på försäljning och
marknadsföring. USA är det land som vi växer snabbast i. Under
perioden har vi förstärkt vår organisation i Nordamerika med fler
säljare och representanter i bl.a. New York, Kalifornien, Texas,
Florida och Michigan. De förändringar inom amerikansk sjukvård som
står för dörren med bl.a. Obama Care, menar vi kommer att gagna
kostnadseffektiva metoder som CoreTherm och missgynna traditionella
och dyra operativa ingrepp. Vi ser därför med stor tillförsikt på den
amerikanska marknaden och följer mycket noga vad som sker där.

Även den svenska och danska marknaden har utvecklats väl de senaste
månaderna med märkbart ökad remittering av patienter till
CoreTherm-behandling. Under perioden har flera nya sjukhus i Sverige
tillkommit som erbjuder vår behandling, bl.a. sjukhusen i Västerås,
Varberg och Sundsvall. Drivkraften bakom det ökande intresset är
insikten från sjukvårdens sida att traditionell operation inte längre
är svaret på de allt längre vårdköerna. CoreTherm har därför kommit
att spela en allt viktigare roll som en snabb, säker och effektiv
behandlingsmetod som görs direkt på mottagningen. Under perioden har
vi även producerat två instruktionsvideor som nu finns på vår
hemsida, Facebook och på YouTube.

Som jag skrivit i tidigare VD-kommentarer arbetar vi på att få
CoreTherm godkänd i Kina. Godkännandeprocessen har nu tagit
ytterligare ett steg framåt: vi är kallade till en s.k. Expert Panel
Meeting med den kinesiska myndigheten CFDA. Detta är normalt sista
steget inför ett godkännande. Exakt tidpunkt för mötet är ännu inte
satt men vi räknar med att det sker i närtid.

Forskningsprojektet kring CoreTherms effekt på prostatacancer
fortsätter med fler studier som kommer att rapporteras efterhand. Vi
avser även inlämna en ansökan om utökad behandlingsindikation till
FDA i USA avseende behandling av stora prostatakörtlar, där
CoreTherm-behandling i studier visat sig ha mycket god effekt.

Sammanfattningsvis: det är mycket som händer i bolaget just nu. Vi
prioriterar försäljningstillväxt och det är glädjande att vi lyckas
attrahera bra medarbetare på båda sidor av Atlanten. Jag ser fram
emot en spännande tid framöver både vad gäller USA, vår hemmamarknad
och på vad Kina har i bagaget för oss.

Magnus Bolmsjö
VD och styrelseledamot i ProstaLund AB (publ)
Kontakt

För ytterligare information kontakta:
Magnus Bolmsjö, VD, +46 (0) 709 31 27 31,
magnus.bolmsjo@prostalund.com

Om ProstaLund

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med
huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter
för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat
behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för
BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på
AktieTorget och har cirka 1 300 aktieägare. Fokus för 2015 ligger på
ökade försäljningsinsatser och en studie avseende CoreTherms påverkan
på prostatacancer. www.prostalund.se.

Finansiell information

Bolagsuppgifter

ProstaLund AB (publ), organisationsnummer 556745-3245, är ett
svenskregistrerat aktiebolag med säte i Lund som är moderbolag i
ProstaLund-koncernen. Adressen till huvudkontoret är Mobilvägen 10,
223 62 Lund. Helägda dotterbolag är Lund Instruments AB (vilande),
Coretherm Medical Inc (USA) och sedan den 1/10 2014 även bolaget
Nordisk Medicin & Teknik AB.

Aktien

Bolagets aktie är föremål för handel på aktiemarknaden sedan september
2013 efter notering på AktieTorget. Antal aktier vid periodens utgång
var 6 420 962 stycken och kvotvärdet var 1,00 SEK per aktie. Samtliga
aktier är av samma slag och har samma rösträtt. Nyemissionen som
skedde i juni 2015 registrerades i juli 2015.

Rapportens omfattning

Denna delårsrapport omfattar perioden från den 1 januari 2015 till och
med den 30 september 2015. De jämförande uppgifterna i
delårsrapporten avser motsvarande period under 2014, om inte annat
anges. Samtliga uppgifter i rapporten avser ProstaLund-koncernen, om
det inte uttryckligen anges att uppgifterna avser moderbolaget
ProstaLund AB (publ).

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 9 562 (6 698) TSEK, vilket var en
förändring om 43 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet
uppgick till -7 547 (-5 982) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till
-7 283 (-5 986) TSEK.

Omsättning och resultat - tredje kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 2 915 (2 227) TSEK, vilket var en
förändring om 30% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet
uppgick till -2 824 (-2 485) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till
-2 744 (-2 494) TSEK.

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 159 (4)
TSEK. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till
237 (338) TSEK. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
uppgick till 0 (2) TSEK.

Investeringar - tredje kvartalet

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 159 (0)
TSEK. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till
0 (83) TSEK. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
uppgick till 0 (0) TSEK.

Finansiell ställning och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till -7 218 (-6 109) TSEK. Likvida medel
uppgick vid periodens utgång till 19 114 (8 383) TSEK. Eget kapital
uppgick till 25 181 (13 945) TSEK och soliditeten uppgick till 85
(79) %.

Finansiell ställning och finansiering - tredje kvartalet

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital uppgick till -2 676 (-2 686) TSEK.

Organisation

Koncernen hade vid utgången av perioden 6 anställda varav 3 män och 3
kvinnor. Genomsnittligt antal anställda under perioden var 6.

Forskning och utveckling

Utvecklingsarbete drivs i egen regi i samarbete med externa kliniker
och teknikkonsulter. Utvecklingsarbetet är inriktat på nyutveckling
och vidareförädling av nuvarande produktportfölj.

Kostnad för sålda varor

Under kvartal tre har förändring i redovisningen gjorts genom att bla
lönekostnader som är direkt hänförliga till kostnaden för sålda varor
redovisas i denna post.

Utsikter för 2015-2016

Fokus ligger på ökad försäljningstillväxt i USA och Norden samt
tillkommande marknader.

Försäkringar

ProstaLund har sedvanlig företagsförsäkring som även innefattar ett
produktansvarsskydd. Försäkringsskyddet är föremål för löpande
översyn. Styrelsen bedömer att företagsförsäkringen är anpassad till
verksamhetens nuvarande omfattning.

Tvister

ProstaLund är inte part i något rättsligt förfarande eller
skiljeförfarande som har betydande effekter på bolagets finansiella
ställning eller lönsamhet. Styrelsen känner inte heller till några
omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt
förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna uppkomma.

Finansiella instrument och riskhantering

Den främsta finansiella risk som föreligger i koncernen är valutarisk.
En väsentlig del av koncernens försäljning sker i utländsk valuta.
Därmed är koncernen exponerad för valutafluktuationer. Någon
valutasäkring sker inte regelmässigt eftersom ProstaLund bedömer att
riskerna inte är väsentliga.

Riskfaktorer

ProstaLunds verksamhet påverkas av ett antal risker vars effekter
skulle kunna ha en negativ inverkan på dess framtid, resultat eller
finansiella ställning. I senaste årsredovisningen, som finns
tillgänglig på bolagets hemsida www.prostalund.se, finns en
beskrivning av riskfaktorerna. Nedan listas, utan inbördes ordning,
de riskfaktorer som bedöms vara av störst betydelse:

- Beroende av finansiering

- Beroende av nyckelpersoner

- Regulatoriska godkännanden

- Produktansvar

- Konkurrens

Ersättningspolicy

Vägledande är att ProstaLund ska erbjuda sin ledning och
nyckelpersoner konkurrenskraftig ersättning baserad på marknadsläget,
företagets prestation och individuell prestation. Ersättningens
utformning ska försäkra att ledningen och nyckelpersoner och
aktieägarna har gemensamma mål.

Årsredovisning

Årsredovisning för 2014 publicerades den 1 april 2015.
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.prostalund.se.

Årsstämma

Årsstämma hölls den 11 maj 2015 i Lund. Protokollet finns tillgängligt
på bolagets hemsida www.prostalund.se.

Framtida rapportdatum

- 2016-02-26 - Bokslutskommuniké

- 2016-05-02 - Årsstämma och Delårsrapport jan-mars 2016

Redovisningsprinciper

Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper och
beräkningsmetoder som tillämpats överensstämmer med de
redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste
årsredovisningen.

Revisorsgranskn...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.