Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

ProstaLund: Kallelse till årsstämma i ProstaLund AB (publ)

Aktieägarna i ProstaLund AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 9
maj 2017 kl. 17.30 i "Cloud city" på Mobile Heights Center (MHC),
Mobilvägen 10 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 17.00 och
avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 3 maj 2017, dels senast den 3 maj 2017 till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under
adress ProstaLund AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211
15 Malmö, via e-post till prostalund@fredersen.se eller per fax nr
040-232003. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller
organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal
biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att
motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte
skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 3 maj 2017 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara Fredersen Advokatbyrå AB till handa under
ovanstående adress senast den 3 maj 2017. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.prostalund.se, och sänds på begäran till aktieägare
som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om antal styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

13. Val av styrelseordförande

14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

15. Beslut om principer för valberedning

16. Beslut om ändring av bolagsordningen

17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler

18. Bemyndigande för VD att göra de mindre justeringar i besluten under punkterna 16-17 som kan krävas i samband med registrering och verkställande av besluten

19. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 3 100 000 Aktiekapitalet utgör lägst 4 000
000

kronor och högst 12 400 000 kronor. kronor och högst 16 000 000 kronor.
5 § Aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara Antalet aktier i bolaget ska vara
lägst 3 100 000 och högst 12 400 lägst 4 000 000 och högst 16 000
000. 000.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier
eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska
kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat
fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska
inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av
bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och
antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt
för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen,
anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka
likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller
möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om
emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen
vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Övrig information

Beslut enligt punkt 16 och punkt 17 förutsätter för giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i
övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets
hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag.
Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation.
Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen
samt koncernredovisningen.

Lund i april 2017

ProstaLund AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prostalund/r/kallelse-till-arsstamma-i-prostal...
http://mb.cision.com/Main/11661/2234344/654421.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.