Du är här

2017-05-31

Provide IT: Bokslutskommuniké 2016/2017

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 4 2016/2017
1 januari - 31 mars 2017.

Totala intäkter uppgick till 2 968 (4 296) TSEK.
Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -3* (2 499) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till -4 (1 938) TSEK. Skattekostnad är
schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0 (0,291*) SEK.

FINANSIELL ÖVERSIKT 2016/2017
1 april 2016- 31 mars 2017.

Totala intäkter uppgick till 12 596* (12 451) TSEK.
Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 3 326* (5 750) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 2 594 (4 466) TSEK. Skattekostnad är
schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,389 (0,670*) SEK.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2016/2017.

*Under räkenskapsåret 2016/2017 ingår kostnader av
engångskaraktär(noteringsrelaterade kostnader) på totalt 246 TSEK.
Dessutom ingår försäljning av anläggningstillgång som påverkade
rörelseresultatet positivt med 75 TSEK

*Vid beräkning av resultat per aktie för fjärde kvartalet samt för
helåret under föregående räkenskapsår användes antalet aktier per
2017-03-31.

*Kvartalet januari-mars 2017 belastas av ca 260 TSEK i
engångskostnader: Sociala avgifter för aktiegåva till anställd.

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

I anledning av ett kontinuerligt positivt kassaflöde i kombination med
bolagets emission vid börsnoteringen och den därpå följande
nyemissionen under 2016 har bolaget ansamlat en ansenlig kassa om för
närvarande ca 26 miljoner kronor. På grund av den rådande globala
räntepolitiken kan bolagets bank Nordea erlägga en årlig avgift om ca
0,5 % av bolagets förvaltade kontanter vid belopp överstigande
5.000.000 kr. För att undvika denna avgift har bolagets styrelse i
avvaktan på företagsförvärv beslutat att binda upp större delen av
kassan i Nordeas räntefond "Nordea Institutionell Kortränta".
Räntefonden har i genomsnitt AA- rating, anses vara mycket stabil och
är klassad med lägsta risk (rating 1 av 7). Köpta fondandelar kan
likvideras närsomhelst och kontanta medel utfås inom två bankdagar,
vilket gör att bolaget genom köp av fondandelarna alltjämt har
kapital snabbt tillgängligt vid ett företagsförvärv.

Köp av fondandelar har skett 15 februari 2017 och kommer att fortsätta
veckovis för att hålla bolagets kassa under gränsbeloppet om
5.000.000 kr.

Bolaget har drabbats av produktionsproblem i två omfattande
kunduppdrag, vilket har påverkat det tredje kvartalet
(oktober-december 2016) och fjärde kvartalet (januari-mars 2017)
negativt. Ledningsgruppen har varit tvungna att disponera mer tid än
planerat på att undersöka effekten av detta vilket har resulterat i
att bolaget behövde senarelägga publiceringen av kvartalsrapport 3
från 23 till 28 februari.

.

HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET

Bolagets huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB har
innan bolagets notering ingått avtal avseende gåva av 250.000 av
huvudägarnas aktier (125.000 aktier vardera) till bolagets CTO, Oscar
Wennerström vilket har bland annat kommunicerats i publicerade
memorandum. Enligt överlåtelseavtalet skulle gåvan av aktierna
genomföras i två omgångar - den 15 april 2017 och den 15 april 2018.
Wennerström har dock valt att senarelägga överlåtelsen och parterna
har i anledning därav överenskommit att överlåtelserna istället ska
ske i tre omgångar i lika stora delar - den 2 januari 2018, den 2
januari 2019 och den 5 augusti 2019.

Det finansiella utfallet för januari-mars 2017 blir sämre än
kommunicerat den 21.e februari 2017. Bolaget har genomfört en stark
försäljning för innevarande kvartal april-juni 2017 och har för
närvarande beställningar på ca 4,2 MSEK för april-juni 2017. Bolaget
har defensivt beräknat lönsam tillväxt för innevarande
kvartal(april-juni) i jämförelse med jämförande period räkenskapsår
2016/2017

VD HAR ORDET

Vi har nu avslutat bolagets femte räkenskapsår och det första som
noterat bolag. Till skillnad från tidigare räkenskapsår har bolaget
haft en negativ vinstutveckling vilket framförallt beror på en svag
omsättningstillväxt. Vidare har bolaget haft engångskostnader i form
av sociala avgifter för aktiegåva till anställd och
noteringsrelaterade kostnader i samband med bolagets notering juni
2016.

Under räkenskapsåret första halva uppvisade bolaget god finansiell
tillväxt. Dessutom genomfördes en ordentlig försäljningssatsning
under det andra kvartalet. Tyvärr drabbades produktionen av problem i
två omfattande kunduppdrag (system) vilket framförallt berodde på att
uppdragen hade högre komplexitet än typiska uppdrag samt nya
uppgraderingar i den tekniska plattformen och bristfällig
kvalitetskontroll. I kombination med materialförseningar från kunder
(reklam-och kommunikationsbyråer) påverkades kvartalet negativt.
Utöver förbättringar i kvalitetskontroll har vi även blivit mer
defensiva i intäktsprognoser vilket är nödvändigt efter två
missbedömningar.

Vi har lärt oss mycket under räkenskapsåret och förstärkt
organisationen med testare, utvecklare och säljare/projektledare.
Under innevarande kvartal (april-juni 2017) har vi för närvarande
beställningar på ca 4,2 MSEK som planeras att produceras under
kvartalet. Vi prognostiserar en omsättning på 3,5-4.0 MSEK vilket
troligtvis medför lönsam tillväxt. För närvarande fokuserar vi
framförallt på att bedriva en framgångsrik produktion samt planering
inför hösten där vi bland annat ska påbörja bearbetning av
Osloområdet. Vi har likvida tillgångar på ca 27MSEK som bland annat
avses att användas för förvärv inom ca ett år. Jag är övertygad om
att innevarande räkenskapsår blir betydligt mer framgångsrikt.

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2017-03-31, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 1 2017/2018 - 2017-08-30
Kvartalsrapport 2 2017/2018 - 2017-11-29
Kvartalsrapport 3 2017/2018 - 2018-02-27
Bokslutskommuniké 2017/2017- 2018-05-30
Årsstämma: 2017-09-20
Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast 3 veckor innan
årsstämman.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPERINTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt
med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så
kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan
och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med
hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj
2017.

Om bolaget

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av
applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med
plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget
fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna
projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt
och med hög lönsamhet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/provide-it/r/bokslutskommunike-2016-2017,c2276299
http://mb.cision.com/Main/14369/2276299/681381.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.