Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Provide IT: Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891-7701 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma 27 september 2019 kl. 14.00 i Convendums
lokaler på Kungsportsavenyn 21 i Göteborg. Inregistrering till
stämman påbörjas kl. 13.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

-a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den
21 september 2019, och

-b) senast 20 september 2019 anmält sitt deltagande och eventuellt
ombud till Bolaget, antingen skriftligen till Bolaget, Götabergsgatan
20, 411 34 Göteborg, eller via e-post till bawan@provideit.se.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt i eget
namn införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den
21 september 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller
motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal
aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 6.668.571 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med
skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till
stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman.

Handlingar

Bolaget håller kopia på redovisningshandlingar tillgängliga från och
med 5 september 2019 på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om

1. a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
2. b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
3. c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse samt revisor.
10. Beslut om utdelning.
11. Stämmans avslutande.

Kommentar till punkt 7b:

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslår
styrelsen att utdelning lämnas för räkenskapsåret 18/19 i enlighet
med styrelsens förslag.

Kommentar till punkt 8:

Styrelsen föreslår att styrelsearvodena kvarstår oförändrade.

Kommentar till punkt 9:

Styrelsen föreslår att nuvarande styrelseledamöter kvarstår i bolaget.
Styrelsen föreslår att Sören Maxén, Gothia Revision i Göteborg AB,
omväljs som revisor.

Kommentar till punkt 10:

Styrelsens förslag till beslut om utdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med
ett belopp om 1.533.771,33 kronor fördelat lika på det totala antalet
aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 0,23 kronor per
aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier. Utdelningen
ska betalas ut snarast efter avstämningsdagen och inte senare än 4
oktober 2019. Avstämningsdagen är den 1 oktober 2019.

Utdelningsbeloppet motsvarar vinsten från föregående räkenskapsår
avrundat nedåt och utdelningen sker i enlighet med bolagets
utdelningspolicy som föreskriver att minst årsvinsterna ska utdelas
till aktieägarna som utgångspunkt, såvida inte bolagets verksamhet
kräver annat.

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/provide-it/r/kallelse-till-arsstamma-i-provid...
https://mb.cision.com/Main/14369/2890382/1096735.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.