Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-30

Provide IT: Kvartalsrapport 1 2017/2018

STARK TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 1 2017/2018

1 april - 30 juni 2017.

Nettoomsättningen uppgick till 4 200(3 509) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 462 (1 295) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 1 139 (1 011) TSEK. Skattekostnad är
schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,171 (0,152*) SEK.

Under det första kvartalet uppgick omsättningstillväxten till ca 20
procent och vinsttillväxten till ca 13 procent.

*Vid beräkning av resultat per aktie för första kvartalet under
föregående räkenskapsår användes antalet aktier per 2017-06-30.

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Bolagets huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB har
innan bolagets notering ingått avtal avseende gåva av 250.000 av
huvudägarnas aktier (125.000 aktier vardera) till bolagets CTO, Oscar
Wennerström vilket har bland annat kommunicerats i publicerade
memorandum. Enligt överlåtelseavtalet skulle gåvan av aktierna
genomföras i två omgångar - den 15 april 2017 och den 15 april 2018.
Wennerström har dock valt att senarelägga överlåtelsen och parterna
har i anledning därav överenskommit att överlåtelserna istället ska
ske i tre omgångar i lika stora delar - den 2 januari 2018, den 2
januari 2019 och den 5 augusti 2019.

Det finansiella utfallet för januari-mars 2017 blir sämre än
kommunicerat den 21.e februari 2017. Bolaget har genomfört en stark
försäljning för innevarande kvartal april-juni 2017 och har för
närvarande beställningar på ca 4,2 MSEK för april-juni 2017. Bolaget
har defensivt beräknat lönsam tillväxt för innevarande
kvartal(april-juni) i jämförelse med jämförande period räkenskapsår
2016/2017

.

HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med
ett belopp om 4.000.000 kr fördelat lika på det totala antalet aktier
i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 0,6 kr per aktie i
bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier. Beslutar årsstämman
i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut 27 september
2017 med avstämningsdag 22 september 2017. Styrelsen vill också ändra
bolagets utdelningspolicy till att även framtida årsvinster ska delas
ut till aktieägarna som utgångspunkt, såvida inte bolagets verksamhet
kräver annat.

VD HAR ORDET

Bolagets sjätte räkenskapsår har börjat starkt. Vi har för närvarande
inga produktionsproblem och bedriver på så sätt en framgångsrik
produktion. Vi har idag fler kunder än tidigare både vid beställning
av projekt- och supportarbeten. Vår säljavdelning fortsätter bearbeta
marknaden av reklam- och kommunikationsbyråer i framförallt
Stockholmsområdet.

I maj månad prognostiserade vi en nettoomsättning på 3.5-4.0 MSEK för
första kvartalet. Vi lyckades slå vår prognos med en nettoomsättning
på 4.2 MSEK och en vinst efter skatt på 1,134 MSEK. Bolaget har
aldrig tidigare haft en så pass hög nettoomsättning och vinst efter
skatt för perioden april-juni. Som jag skrev i förra
kvartalsrapporten, jag är övertygad att innevarande räkenskapsår blir
betydligt mer framgångsrikt än föregående.

Förutsatt att årsstämman godkänner styrelsens förslag kommer vi att
bli ett utdelningsbolag med en årlig utdelning av årsvinsten. Vi har
tillräckligt med kapital för att fortsätta vår expansiva tillväxtplan
och vi planerar för närvarande att expandera till en ny marknad
enligt plan, reklam- och kommunikationsbyråer i Osloområdet. Under
november månad kommer vi att genomföra säljmöten med byråer i
Osloområdet och därefter öppna ett säljkontor. Försäljningssatsningen
i Osloområdet beräknas tillföra intäkter från och med bolagets fjärde
kvartal, januari-mars 2018.

Jag är nöjd med Provide ITs utveckling under kvartalet och ser med god
tillförsikt framtiden an.

Bawan Faraj

VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2017-06-30, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 2 2017/2018 - 2017-11-29

Kvartalsrapport 3 2017/2018 - 2018-02-27

Bokslutskommuniké 2017/2017- 2018-05-30

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt
med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så
kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan
och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med
hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj
2017.

Om bolaget

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av
applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med
plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget
fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna
projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt
och med hög lönsamhet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/provide-it/r/kvartalsrapport-1-2017-2018,c2335333
http://mb.cision.com/Main/14369/2335333/715216.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.