Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Provide IT: Kvartalsrapport 1 2019/2020

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 1 2019/2020

1 april - 30 juni 2019.

Totala intäkter uppgick till 5 444 (4 884) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för
aktiegåva* uppgick till 162(1 122) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 162(913*) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 114(691*) TSEK. Skattekostnad är
schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,017 (0,104*) SEK.

Under det första kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten
till 11,5 procent.

*Sociala avgifter för aktiegåva tillhör inte den löpande verksamheten
och är därmed en extraordinär kostnad. Under det första kvartalet
2018 belastades rörelseresultat med sociala avgifter på 209 TSEK på
grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets
huvudägare till bolagets CTO.

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

Inga händelser under första kvartalet.

HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET

28 augusti 2019
Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ)
Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891-7701 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma 27 september 2019 kl. 14.00 i Convendums
lokaler på Kungsportsavenyn 21 i Göteborg. Inregistrering till
stämman påbörjas kl. 13.30.

VD HAR ORDET

Det första kvartalet i räkenskapsåret, april-juni 2019, resulterade i
en tillväxt på 11,5 procent med en avsevärd försämring i vinst. Vi
har tidigare meddelat att bolaget beräknades återgå till lönsamhet
under detta kvartal, detta har tyvärr inte skett på grund av en
betydligt lägre omsättning än beräknat. Detta beror framförallt på
förseningar i större kunduppdrag. Bolaget beräknar dock att förbättra
lönsamhet inom snar tid och kommunicerad prognos är fortfarande
aktuell, en tillväxt på 15-20 procent på förra räkenskapsårets
omsättning med en vinst efter skatt på över 4 MSEK. Bolagets
målsättning under kommande tre år är att uppnå en genomsnittlig årlig
organisk omsättningstillväxt på minst 15-20 procent med en
vinstmarginal på minst 10-15 procent, reserverat för ändring vid
kraftig recession.

Bolaget behöver för närvarande fokusera på högre lönsamhet kombinerat
med fortsatt organisk tillväxt, därmed kommer bolaget inte inom snar
framtid att aktivt leta förvärv.

Bawan Faraj

VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2019-06-30, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Kvartalsrapport 2 2019/2020 - 2019-11-28

Kvartalsrapport 3 2019/2020 - 2020-02-27

Bokslutskommuniké 2019/2020 - 2020-05-28

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt
med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så
kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan
och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med
hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29
augusti 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/provide-it/r/kvartalsrapport-1-2019-2020,c289...
https://mb.cision.com/Main/14369/2891854/1097574.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.