Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-21

Provide IT: Kvartalsrapport 2 2016/2017

STARK TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 2 2016/2017

1 juli - 30 september 2016.

Totala intäkter uppgick till 2 420 (1 930) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 598 (371) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 467 (280) TSEK. Skattekostnad är
schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,080 (0,048*) SEK.

Under det andra kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten
till 25 procent och vinsttillväxten till 67 procent.

FINANSIELL ÖVERSIKT HALVÅR 2016/2017

1 april - 30 september 2016.

Totala intäkter uppgick till 6 005*(4 535) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 893* (1 386) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 1 478 (1 073) TSEK. Skattekostnad är
schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,253 (0,184*) SEK.

* Under första kvartalet nuvarande räkenskapsår ingår kostnader av
engångskaraktär(noteringsrelaterade kostnader) på totalt 246 TSEK.
Dessutom ingår försäljning av anläggningstillgång som påverkade
rörelseresultatet positivt med 75 TSEK.

*Vid beräkning av resultat per aktie för andra kvartalet och halvåret
under föregående räkenskapsåret användes antalet aktier per
2016-09-30.

HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Bolaget publicerade den 7 juli 2016 ett pressmeddelande i vilket det
kungjordes att bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter
Klein Holding AB har för avsikt att överlåta 61 206 aktier vardera
(tillsammans 122 412 aktier, motsvarande ca 2,4 % av huvudägarnas
aktier) som gåva till bolagets anställda. Aktierna tillträds på
överenskommet datum i överlåtelseavtalen förutsatt att anställning
kvarstår under minst två år efter överlåtelseavtalens ingående. I
anledning av att överlåtelsen utlöser bolagsbeskattning för sociala
avgifter inledde bolaget en utredning huruvida stämmobeslut krävs för
giltigt beslut om överlåtelsen.

Bolaget accepterade en beställning på ett nytt E-handelssystem till en
befintlig kund med säte i Göteborg. Ordervärdet motsvarar ca 500 TSEK
och förväntades produceras under det andra kvartalet.

Utredningen huruvida stämmobeslut krävs för giltigt beslut om
överlåtelsen av aktier från bolagets huvudägare Faraj Industries AB
och Peter Klein Holding AB har visat att bolagsstämmobeslut inte
krävs i anledning av överlåtelsen. De två huvudägarna kommer att
teckna gåvoavtal med de berörda anställda under andra kvartalet.

Bolaget publicerade kvartalsrapport 1 för perioden april-juni 2016.

Bolaget ställde in extra bolagsstämma(med kallelse 1 september 2016)
som planerades till den 16 september 2016, och där styrelsen lämnat
förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission.
Istället kallade bolaget den 14 september 2016 till en extra
bolagsstämma tisdagen den 4 oktober 2016, där styrelsen föreslog att
stämman beslutar om en företrädesemission på högst 833 571 aktier.

Bolaget meddelade att utfallet för det andra kvartalet(juli-september
2016) beräknades bli betydligt bättre än förväntat. Bolaget beräknade
en vinsttillväxt på ca 35-40 procent i jämförelse med andra kvartalet
räkenskapsår 2015/2016. Under denna period uppgick resultatet efter
skatt till ca 280 TSEK.

HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET

Bolagsstämman(med kallelse 14 september) beslutade i enlighet med
styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission. Nyemissionen
tillför bolaget högst 12 086 780 kronor före emissionskostnader vid
full teckning.

Den 2 november 2016 avslutades teckningsperioden i bolagets
företrädesemission. Emissionen tecknades till cirka 22,2 MSEK
inklusive teckningsförbindelser, vilket motsvarar en teckningsgrad på
cirka 183 procent. Genom företrädesemissionen emitteras 833 571 nya
aktier och Bolaget tillförs därmed cirka 11,7 MSEK efter
emissionskostnader (cirka 0,4 MSEK). När emissionen registrerats hos
Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Provide IT uppgå till
6 668 571 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 666 857
SEK.

VD HAR ORDET

Vi har ännu ett positivt överraskande kvartal bakom oss med en
organisk omsättningstillväxt på 25 procent och en vinsttillväxt på 67
procent.

I slutet av september månad meddelade vi marknaden att det finansiella
utfallet beräknas bli betydligt bättre än förväntat med en
vinsttillväxt på cirka 35-40 procent i jämförelse med andra kvartalet
föregående räkenskapsår. Vid en färdigställd sammanställning kunde vi
konstatera en högre vinsttillväxt på grund av en högre lönsamhet än
beräknat. Jag vill betona att detta är litet kvartal i finansiella
termer för bolaget i relation till ett helt räkenskapsår framförallt
på grund av semestertider under juli och augusti månad. Däremot ser
vi positiva effekter utifrån etableringen av vår nya säljavdelning.

Den nya säljavdelningen påbörjade försäljningsarbetet under mitten av
augusti månad. Försäljningsarbetet under augusti och början av
september månad bidrog till en högre omsättning för det andra
kvartalet än samma period föregående räkenskapsår. Säljavdelningen
fokuserade på att boka in säljmöten med nya potentiella kunder inom
segmentet Reklam- och kommunikationsbyråer. Under kvartalet bokades
det in över 100 säljmöten med Reklam- och kommunikationsbyråer där
majoriteten av dessa möten genomfördes under andra halvan av
september samt under oktober månad. Majoriteten av
försäljningsarbetet som utfördes av säljavdelningen har därmed inte
bidragit till nya uppdrag under det andra kvartalet. Detta
försäljningsarbete beräknas istället medföra uppdrag under senare
kvartal.

För det tredje kvartalet har höstens försäljningsarbete enligt
planering bidragit till fler uppdragsförfrågningar än något tidigare
kvartal i bolagets historia. Höstens försäljningsarbete har även
bidragit till att vi har träffat fler Reklam- och
kommunikationsbyråer än tidigare, och vi kan glädjande bekräfta våra
antaganden att nästintill samtliga Reklam- och kommunikationsbyråer
har visat intresse för bolagets tjänster.

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2016-09-30, 5 835 000 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport tre 2016/2017 - 2017-02-23
Bokslutskommuniké för 2016/2017 - 2017-05-24

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt
med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så
kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan
och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med
hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/provide-it/r/kvartalsrapport-2-2016-2017,c2125879
http://mb.cision.com/Main/14369/2125879/591918.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.