Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-26

PunaMusta Media -konsernin tilinpäätös 1.1.-31.12.2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ              TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 26.2.2021 KLO 13.30  

TUNNUSLUVUT PARANIVAT USEILLA MITTAREILLA Q4:LLA LIIKEVAIHDON LASKUSTA HUOLIMATTA

LOKA-JOULUKUU 2020 LYHYESTI
- Konsernin liikevaihto laski 3,7 % ja oli 28,7 miljoonaa euroa (29,8 miljoonaa euroa).
- Käyttökate oli 2,7 (2,5) miljoonaa euroa.  
- Liiketulos oli -0,6 (-0,1) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 2,0 (0,0) miljoonaa euroa.
- Liikearvoon tehtiin 1,0 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus. Arvonalennuksella oikaistu liiketulos oli 0,4 (-0,1) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 2,9 (0,0) miljoonaa euroa. 
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,8 (6,5) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,06) euroa.

TAMMI-JOULUKUU 2020 LYHYESTI
- Konsernin liikevaihto laski 4,2 % ja oli 102,8 miljoonaa euroa (107,4 miljoonaa euroa).
- Käyttökate oli 8,0 (9,5) miljoonaa euroa.
- Liiketulos oli -2,5 (0,7) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -0,8 (2,0) miljoonaa euroa.
- Liikearvoon tehtiin 1,0 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus. Liikearvon arvonalennuksella oikaistu liiketulos oli -1,5 (0,7) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 0,2 (2,0) miljoonaa euroa.    
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 9,0 (11,8) miljoonaa euroa.
- Omavaraisuusaste oli 43,7 % (45,3 %).
- Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli -0,2 % (3,0 %).
- Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli -1,5 % (4,7 %).
- Osakekohtainen tulos oli -0,06 (0,18) euroa.
- Korollisen vieraan pääoman määrä oli 40,6 (41,0) miljoonaa euroa.
- Hallitus esittää, että vuodelta 2020 jaetaan osinkoa 0,15 euroa osaketta kohti, yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:

Läksimme vuoteen 2020 positiivisin kasvuodotuksin, olihan alla konsernin historian korkein liikevaihtovuosi. Maaliskuussa näkymät kuitenkin muuttuivat äkillisesti eikä Covid-19-pandemialta ja sen seurannaisvaikutuksilta välttynyt myöskään meidän PunaMusta Media -konsernimme.

Koronakriisin iskiessä vuoden ensimmäisen kvartaalin lopulla palveluidemme kysyntä heikkeni merkittävästi. Liiketoimintojemme toimintaympäristö pysyi epävakaana koko vuoden ja vuoden 2020 liikevaihto jäi tavoitteistamme laskien 4,2 %. Koko vuoden liiketulos heikkeni merkittävästi pääosin Covid-19-pandemian aiheuttaman kysynnän laskun ja liikearvon arvonalennuksen vuoksi. Arviomme, että Covid-19-pandemian suorat heikentävät vaikutukset vuoden 2020 liikevaihtoon olivat noin 14,0 miljoonaa euroa ja liiketulokseen noin 6,0 miljoonaa euroa.    

Vuoden loppua kohti mennessä kysyntä hieman piristyi. Ylsimmekin vallitsevaan toimintaympäristöön nähden hyvään suoritukseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Henkilöstön hyvä suoriutuminen, toimitusvarmuutemme sekä media- että näkyvyys- ja painoliiketoiminnoissa ja tehdyt sopeutustoimenpiteet molemmissa liiketoiminnoissamme saivat aikaan tulosparannuksen ja liikevaihdon laskusta huolimatta käyttökate, 2,7 miljoonaa euroa, parani edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna 0,2 miljoonaa euroa. Toisella vuosipuoliskolla pystyimme selkeästi alkuvuotta parempaan liiketulokseen, ja liikearvon arvonalennuksella oikaistu vuoden viimeisen neljänneksen liiketulos 0,4 miljoonaa euroa oli vuoden kvartaaleista paras. Liiketoiminnan nettorahavirta pysyi hyvällä tasolla ja nettovelkaantumisaste parani yli strategisten tavoitteidemme 42,9 %:iin.      

Kantar TNS Oy:n mukaan mediamainonta kokonaisuudessaan laski 11,3 prosenttia vuonna 2020 ja esimerkiksi ulkomainonnassa tapahtui 29,0 prosentin kysynnän lasku. Äkillisesti muuttunut toimintaympäristö pakotti meidät muuttamaan strategiaamme. Keskitymme jatkossa voimakkaammin näkyvyys- ja digitaalisten palveluiden kasvattamiseen ja laajennamme asiakasarvon kasvattamista. Vuoden 2020 lopussa koko konsernissa on käynnistetty mittava datalla ja tiedolla johtamisen projekti, jonka myötä uudistamme uuden alkavan strategiakauden aikana konsernin kulttuurin tiedolla johtamiseen perustuvaksi.

Aikaisemmin tehdyt rakennemuutokset ja uusi strateginen lähestymistapa antaa meille mahdollisuudet kannattavaan kasvuun epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta. Uskomme, että PunaMusta Medialla on erinomaiset edellytykset selkeästi parempaan tulokselliseen vuoteen 2021 edellyttäen, että yhteiskunta alkaa avautumaan pandemiasta kuluvan vuoden toisella vuosipuoliskolla. Uudet liiketoiminnat ja panostukset näkyvyyspalveluidemme kasvuun tukevat patoutuneen kysynnän purkautuessa kasvutavoitteidemme saavuttamista.

TALOUDELLINEN KEHITYS LOKA-JOULUKUUSSA
                         
Covid-19-pandemia vaikutti konsernin toimintaympäristöön edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihto jäi edellisestä vuodesta, mutta selkeästi vähemmän kun vuoden toisella ja kolmannella kvartaalilla. Konsernin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 3,7 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto laski 1,1 miljoonaa euroa ja oli 28,7 miljoonaa euroa (29,8 miljoonaa euroa). Covid-19-pandemian arvioitu negatiivinen vaikutus konsernin liikevaihtoon oli noin 2,7 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa). Viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 2,0 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Vuoden viimeisen neljänneksen liiketulosta heikensi pääosin Covid-19-pandemia, jonka arvioitu vaikutus tuloksen laskuun oli noin 1,2 miljoonaa euroa, sekä liikearvon arvonalennus 1,0 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja parani arvopaperisalkun käyvän arvon muutoksen vaikutuksesta. Arvopaperikaupan nettotulos vuoden viimeisellä kvartaalilla oli 2,7 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).  

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 3,4 % ollen 5,2 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa). Medialiiketoiminnan liiketulos parani ollen 0,7 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Covid-19-pandemian arvioitu laskeva vaikutus medialiiketoiminnan liikevaihtoon oli noin 0,1 miljoonaa euroa ja liiketulokseen noin 0,1 miljoonaa euroa.

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 3,8 % (0,9 miljoonaa euroa) ollen 23,5 miljoonaa euroa (24,4 miljoonaa euroa). Covid-19-pandemian arvioitu vaikutus liikevaihdon laskuun oli noin 2,6 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat tehdyt yritysostot, joiden vaikutus oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa). Pandemian arvioitu vaikutus liiketuloksen laskuun oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Lisäksi näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulosta heikensi kertaluontoinen liikearvon arvonalennus 1,0 miljoonaa euroa.
   
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,8 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,0 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta 0,1 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa).

TALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 2020
                         
Konsernin liikevaihto pieneni tilikaudella 4,2 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto laski 4,5 miljoonaa euroa ja oli 102,8 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 107,4 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa laski pääosin maaliskuusta 2020 alkaen Covid-19-pandemian negatiivinen vaikutus konsernin palveluiden kysyntään. Pandemian arvioitu vaikutus liikevaihdon laskuun oli noin 14,0 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat vuosien 2019 ja 2020 aikana tehdyt näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yritysostot, joiden vaikutus liikevaihtoon oli noin 8,0 miljoonaa euroa.

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 92,6 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 93,2 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 19,4 miljoonaa euroa (21,6 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).  

Konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,7 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa).

Tilikauden kulut konsernissa olivat 97,9 miljoonaa euroa (101,2 miljoonaa euroa vuonna 2019). Materiaalit ja palvelut olivat 47,8 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 52,1 miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 33,9 miljoonaa euroa (33,0 miljoonaa euroa vuonna 2019). Tilikauden poistot olivat 10,5 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna poistot 8,8 miljoonaa euroa). Tilikauden poistoihin sisältyy kertaluonteinen liikearvon arvonalennus 1,0 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 16,2 miljoonaa euroa (16,1 miljoonaa euroa vuonna 2019).

Tilikauden liiketulos konsernissa oli tappiollinen 2,5 miljoonaa euroa eli -2,4 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luvut olivat 0,7 miljoonaa euroa ja 0,6 prosenttia. Tilikauden liiketulosta heikensi pääosin Covid-19-pandemian aiheuttama kysynnän lasku ja liikearvon arvonalennus. Pandemian arvioitu vaikutus liiketuloksen laskuun oli noin 6,0 miljoonaa euroa. Liikearvon arvonalennus heikensi liiketulosta 1,0 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan liiketulos laski 1,8 miljoonaan euroon, edellisvuonna liiketulos oli 2,2 miljoonaa euroa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulos heikkeni ollen tappiollinen 4,1 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin tappiollinen 0,8 miljoonaa euroa).

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä ”rahoitustuotot ja -kulut (netto)” esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Tilikaudella 2020 konsernin rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Arvopaperikaupan nettotulos oli koko tilikaudella 2,2 miljoonaa euroa voitollinen (1,7 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).  

Tilikauden välittömät verot olivat 0,1 miljoonaa euroa negatiiviset (0,3 miljoonaa euroa negatiiviset edellisenä vuonna).
Konsernin tilikauden tulos oli tappiollinen 0,7 miljoonaa euroa, josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus -0,7 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin tulos oli 2,3 miljoonaa euroa, josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 2,3 miljoonaa euroa.   

Tilikauden osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (0,18 euroa).  

Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä oli 40,6 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 41,0 miljoonaa euroa. Taseen korottomien velkojen määrä ilman laskennallista verovelkaa oli 14,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 korottomia velkoja oli 14,8 miljoonaa euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto laski -0,2 prosenttiin (edellisvuonna 3,0 prosenttia).

NÄKYVYYS- JA PAINOLIIKETOIMINTA

PunaMusta Media -konserni jatkoi vuonna 2020 taistelua graafisen alan laskua vastaan vahvistamalla konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kasvua. Alkuvuodesta PunaMusta Oy osti Streamlog Oy:n konkurssipesän palveluliiketoiminnan, jolla vahvistettiin konsernin varastointipalveluita. Näkyvyyspalveluiden kasvattamiseen liittyvät investoinnit jatkuivat maaliskuussa, jolloin konserni hankki näkyvyyspalveluihin erikoistuneen PixMill Group Oy:n koko osakekannan. Hankinnat laajensivat ja vahvensivat konsernin palvelutarjontaa ja erityisesti paransivat konsernin asemaa näkyvyyspalveluiden tarjoajana. Samalla näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa on investoitu digitaalisten palveluiden osaamiseen sekä sisäiseen kehitykseen, joilla vastataan yleiseen printtimarkkinan laskuun.

Vuonna 2020 graafisen alan kysyntää heikensi yleisen volyymin laskun lisäksi voimakkaasti maailmanlaajuinen Covid-19-pandemia. PunaMusta Media- konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa vaikutukset näkyivät erityisesti pienpaino- ja näkyvyyspalveluiden alhaisessa kysynnässä, joka vaikutti merkittävästi konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Liikevaihdon laskua paikkasi edellisen ja kuluvan tilikauden aikana tehdyt yrityskaupat.

Aikaisempina vuosina tehtyjen rakennemuutosten vaikutus alkoi näkyä positiivisesti vuoden toisella puoliskolla ja tehdyt säästötoimenp...

Författare GlobeNewswire