Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

QBNK Holding AB (publ): Bokslutskommuniké - 2019

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari - 31 december

Totala intäkter uppgick till: 28,5 (25,7) MSEK
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 4,5 (3,4) MSEK
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
(EBITA) uppgick till: 4,5 (3,4) MSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 2,4 (0,6) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till: 1,8 (0,7) MSEK

Perioden 1 oktober - 31 december

Totala intäkter uppgick till: 7,7 (7,1) MSEK
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 0,9 (0,6) MSEK
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
(EBITA) uppgick till: 0,9 (0,6) MSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,3 (0,0) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,2 (0,8) MSEK
Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari - 31 december

Totala intäkterna ökar med 11 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av december uppgår
till 1 925 TSEK, vilket är en ökning med 31% jämfört med december
2018.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden
uppgår till 73 %.

Perioden 1 oktober - 31 december

Totala intäkterna ökar med 8 % jämfört med föregående år.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden
uppgår till 77 %.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Dotterbolagen QBNK Company AB och Exigus AB har i februari 2020
fusionerats.

VD har ordet

Vi lägger ett starkt 2019 bakom oss. Framförallt är jag mycket stolt
över bolagets säljinsatser under året som resulterade i en
nettoökning av våra återkommande SaaS månadsabonnemang med 460 KSEK.
Detta är det starkaste säljresultatet som vårt team gjort under ett
enskilt år i bolagets historia. Detta år är även det sista året med
jämförelsesiffror från 2018 innehållande den nedlagda
Exigus-produkten. Våra QBank SaaS abonnemang ökar under fjärde
kvartalet 2019 med totalt 30% jämfört med fjärde kvartalet 2018 och
med 28% under 2019 jämfört med 2018. Huvudorsaker till den starka
försäljningen är fokus på rätt produkterbjudande till rätt
kundsegment och låg sk customer churn. Vår segmentering fokuserar på
tillväxt inom Digital Asset Management hos större kunder som söker en
kvalificerad lösning för att automatisera hantering av t.ex. bilder,
filmer, dokument samt andra digitala tillgångar. Kunderna använder
QBank i olika typer av centrala digitala verksamhetsprocesser med
högt värde.

Konsultintäkterna för året uppgår till 7,5 MSEK jämfört med 7,9 MSEK
under 2018. Under året har vi tagit större kontroll över
projektkvalité genom att själva göra mer av kundimplementationerna.
Andelen egen konsultinsats ökar därför med 36% under året. Under
fjärde kvartalet uppgår våra totala konsulttjänster till 1,7 MSEK
jämfört 2,7 MSEK motsvarande kvartal 2018. Som rapporterades under
fjärde kvartalet 2018 gjordes ett större kundprojekt av underkonsult.
Det ligger i affärens natur att konsultintäkterna varierar mellan
kvartalen. Framåt kommer vi således fortsätta göra en större andel
egna implementationsprojekt för att säkra kvalité och optimal
projektstorlek för våra kunder.

Sammantaget ökade de totala intäkterna under året med 11%, men av
större vikt är intäktsförändringarna enligt ovan. Andelen abonnemang
står för 73% av nettoomsättningen under 2019. Långsiktigt är en
ökande och återkommande SaaS-intäkt viktigast kombinerat med det
kundvärde vi skapar.

Resultatmässigt blev EBITDA 4,5 MSEK 2019 jämfört med 3,4 MSEK under
2018. Vårt långsiktiga mål är att bygga ett starkt och organiskt
växande QBank snarare än att kortsiktigt optimera vinsterna. From
2020 finns inga avskrivningar av varumärke kvar vilket kommer påverka
rörelseresultatet positivt framåt. Årets kassaflöde från den löpande
verksamheten uppgick till 7,4 MSEK (3,1 MSEK föregående år) vilket är
ett ytterligare tecken på den positiva trend som bolaget befinner sig
i.

Enligt flera oberoende analyshus kommer marknaden för Digital Asset
Management ha en god tillväxt kommande år. Vårt bolag har en god
marknadsposition och sunda finanser vilket ger oss möjlighet till att
ansvarsfullt investera i ytterligare lönsam organisk tillväxt. Inför
2020 ser vi fram emot att fortsätta utveckla bolaget till ett
högpresterande SaaS-bolag inom Digital Asset Management.

Stockholm den 13 februari 2020.

Jonas Bergh

VD QBNK Holding AB

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari - 31 december
2019 uppgår till 20,6 (17,8) MSEK och de projektrelaterade intäkterna
uppgår för samma period till 7,5 (7,9) MSEK. Övriga intäkter uppgår
till 0,3 (0,1) MSEK.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari - 31 december 2019 uppgår
till 2,4 (0,6) MSEK vilket är en förbättring med 1,8 MSEK jämfört med
föregående år.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2019 till 9 928 (2
514) TSEK. Soliditeten uppgick till 47 (46) %. Koncernens egna
kapital uppgick till 8 453 (6 662) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari - 31 december 2019 till 7 418 (3 079) TSEK.

Aktiekapitalet uppgår till 822 000 SEK. Antalet utestående aktier är 6
850 000.

Investeringar

Koncernen har under perioden januari - december 2019 investerat 180
TSEK i materiella anläggningstillgångar.

Aktier

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår till motsvarande 2 000 000 stycken
aktier varav 400 000 stycken optioner med lösenkurs 7 kr (april
2020), 800 000 stycken optioner med lösenkurs 13 kr (september 2020)
samt 800 000 stycken optioner med lösenkurs 10 kronor (april 2023).

Utestående antal aktier

Ingående antal 2019-01-01 6 850 000
Utgående antal 2019-12-31 6 850 000

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 30
december 2019.

Ägare Antal aktier
Fredrik Grevelius 1 104 643 st.
Försäkringsbolaget Avanza Pension 992 238 st.
Ludvig Thureson 430 306 st.
Nordnet Pensionsförsäkring 405 040 st.
Jonas Bergh 375 000 st.
Patrik Brummer 344 445 st.
Sven Grevelius 319 244 st.
BK Julius Baer 292 562 st.
Fredrik Törgren 251 373 st.
Mats Persson 148 334 st.

Jonas Bergh, VD
Tel: 070-679 34 00
e-post: jonas.bergh@qbank.se
www.qbankdam.com

QBNK Holding AB (publ) utvecklar och säljer den molnbaserade produkten
QBank samt erbjuder tjänster inom Digital Asset Management (DAM).
Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder,
filmer, marknadsmaterial och andra digitala tillgångar samt
integration med andra system.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/qbnk-holding-ab--publ-/r/bokslutskommunike---...
https://mb.cision.com/Main/10299/3034354/1193185.pdf

Författare AktieTorget News