Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

QBNK Holding AB (publ): Delårsrapport 3 - 2019

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari - 30 september 2019

Totala intäkter uppgick till: 20,8 (18,6) MSEK
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 3,6 (2,9) MSEK
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
(EBITA) uppgick till: 3,6 (2,9) MSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 2,1 (0,5) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till: 1,6 (-0,1) MSEK
Perioden 1 juli - 30 september 2019

Totala intäkter uppgick till: 6,8 (6,1) MSEK
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 1,5 (1,6) MSEK
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
(EBITA) uppgick till: 1,5 (1,6) MSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 1,0 (1,1) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,8 (0,9) MSEK
Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari - 30 september 2019

Totala intäkterna ökar med 12 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av september 2019
uppgår till 1 820 TSEK, vilket är en ökning med 19 % jämfört med
september 2018.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden
uppgår till 71 %.

Perioden 1 juli - 30 september 2019

Totala intäkterna ökar med 11 % jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna har ökat med 164 TSEK under
kvartalet.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden
uppgår till 78 %.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Under slutet av Q3 har ett fusionsarbete inletts mellan koncernens två
dotterbolag QBNK Company AB samt Exigus AB, där Exigus AB kommer att
fusioneras in i QBNK Company AB, då ingen verksamhet bedrivs i Exigus
längre.

VD har ordet

Den positiva utvecklingen i bolaget fortsätter. Under tredje kvartalet
ökade våra SaaS abonnemangsintäkter med 16% jämfört med tredje
kvartalet 2018. Detta kvartal är det sista med jämförelsesiffror från
2018 innehållande den nedlagda Exigus-produkten. Från och med 2019
har vi fokuserat bolagets verksamhet och erbjudande runt QBank 3.0.
Omsättningen för dessa SaaS abonnemang ökade under tredje kvartalet
med 26% jämfört med motsvarande period 2018. Kvartalets nyförsäljning
av QBank-abonnemang är den högsta någonsin i bolagets historia.
Nyförsäljning under kvartalet sker till Europa, USA och Asien.

Under året har vi stärkt bolaget genom rekrytering av ytterligare
kvalificerade medarbetare. Trots detta ökar EBITDA-resultatet till
3,6 MSEK under årets första nio månader (2,9 MSEK motsvarande period
föregående år).

Kassaflödet under årets nio första månader från den löpande
verksamheten uppgick till 4,6 MSEK (2,8).

Förbättringarna beror på fortsatt framgångsrik exekvering av bolagets
strategi. Denna strategi fokuserar på tillväxt inom Digital Asset
Management hos större kunder som söker en kvalificerad lösning för
att automatisera hantering av t.ex. bilder, filmer, dokument samt
andra digitala tillgångar. Kunderna använder QBank i olika typer av
digitala verksamhetsprocesser med högt värde.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår
till 1 820 TSEK, vilket är en ökning med 355 TSEK sedan årsskiftet.

Andelen abonnemang står för 78% av omsättningen under kvartalet vilket
är över det historiska snittet på runt 70%. Under tredje kvartalet
infaller semesterperioden vilket ofta leder till högre andel
abonnemang. Abonnemangsandelen varierar även naturligt mellan
kvartalen beroende på hur omfattande projektimplementationer som sker
under perioden. Under årets första nio månader är andelen abonnemang
71% av omsättningen.

Den 3 oktober genomfördes årets stora kundevenemang "DAM Day" i
Stockholm. Evenemanget har aldrig fått bättre utvärdering av
deltagarna än detta år. Kunder från USA, Tyskland och Sverige
berättade hur de effektiviserar och förbättrar sina
verksamhetsprocesser med QBank.

Stockholm den 6 november 2019.

Jonas Bergh

VD QBNK Holding AB

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari - 30 september
uppgår till 14,9 (13,3) MSEK och de projektrelaterade intäkterna
uppgår för samma period till 5,8 (5,2) MSEK. Övriga intäkter uppgår
till 0,1 (0,1) MSEK.

En engångsnedskrivning av koncerngoodwillposten relaterat till
aktieförvärvet av Exigus AB uppgående till 0,8 MSEK genomfördes under
perioden 2018.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgår till 2,1 (0,5) MSEK vilket är en
förbättring med 1,6 MSEK jämfört med föregående år. Noteras skall att
resultatet under första halvåret 2018 påverkades av den nedskrivning
som nämns i punkten ovan.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick den 30 september 2019 till 7 174 (3
085) TSEK. Soliditeten uppgick till 53 (54) %. Koncernens egna
kapital uppgick till 8 235 (5 834) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till
4 634 (2 798) TSEK.

Aktiekapitalet uppgår till 822 000 SEK. Antalet utestående aktier är 6
850 000.

Investeringar

Under de första nio månaderna 2019 har koncernen investerat 106 (0)
TSEK i materiella anläggningstillgångar.

Aktier

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår till motsvarande 2 000 000 stycken
aktier varav 400 000 stycken optioner med lösenkurs 7 kr (april
2020), 800 000 stycken optioner med lösenkurs 13 kr (september 2020)
samt 800 000 stycken optioner med lösenkurs 10 kronor (april 2023).

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2019-01-01 6 850 000
Utgående antal 2019-09-30 6 850 000

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 30
september 2019.

Ägare Antal aktier
Fredrik Grevelius 1 110 390 st.
Försäkringsbolaget Avanza Pension 992 316 st.
Nordnet Pensionsförsäkring 455 666 st.
Ludvig Thureson 430 306 st.
Jonas Bergh 375 000 st.
Patrik Brummer 344 445 st.
Sven Grevelius 319 244 st.
BK Julius Baer 292 562 st.
Fredrik Törgren 274 919 st.
Mats Persson 148 334 st

Jonas Bergh, VD
Tel: 070-679 34 00
e-post: jonas.bergh@qbank.se
www.qbankdam.com

QBNK Holding AB (publ) utvecklar, säljer och implementerar den
molnbaserade produkten QBank samt erbjuder tjänster inom Digital
Asset Management (DAM).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/qbnk-holding-ab--publ-/r/delarsrapport-3---20...
https://mb.cision.com/Main/10299/2954850/1136481.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.