Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-22

QBNK Holding AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QBNK HOLDING AB (PUBL)

Styrelsen i QBNK HOLDING AB (PUBL), org nr 556958-2439, ("Bolaget")
kallar härmed till årsstämma den 25 april 2019, kl. 09.30 i Bolagets
lokaler på Stadsgården 10 i Stockholm.

Rätt att delta vid stämman tillkommer aktieägare som dels är införda i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 april 2019,
dels senast den 17 april 2019 kl. 16.00 har anmält sig till Bolaget.
Anmälan sker antingen genom brev till QBNK Holding AB (publ),
Stadsgården 10, 116 45 Stockholm eller via e-post märkt "ANMÄLAN"
till info@qbank.se.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt personnummer eller
organisationsnummer anges. Vid anmälan ska även eventuella biträden
uppges. Aktieägare som närvarar genom ombud ska översända fullmakt
tillsammans med anmälan. För ombud som företräder juridisk person ska
registreringsbevis förevisas, utvisande behörig firmatecknare.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats
www.qbankdam.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar
Bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier behöver för att
kunna delta och rösta vid stämman tillfälligt registrera aktierna
under eget namn i aktieboken. Anmälan om omregistrering bör göras hos
Euroclear Sweden AB i god tid före den 17 april 2019, då
registreringen ska vara gjord.

Dagordning

1.
Val av ordförande vid bolagsstämman

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd

3.
Godkännande av dagordning

4.
Val av en eller två justeringsmän

5.
Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

6.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse

7.
Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägare till
Bolagets styrelse och

ledning

8.
Beslut om

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen, samt

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt, i förekommande fall,

antalet revisorer och revisorssuppleanter

10.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

11.
Val av styrelseledamöter samt i förekommande fall,
styrelsesuppleanter, revisorer och

revisorssuppleanter

12.
Beslut om principer för tillsättande av en valberedning jämte
instruktioner för valberedningen

13.
Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller

bolagsordningen

Förslag till val och beslut

Punkt 1. Aktieägare representerande mer än 30 procent av rösterna i
Bolaget föreslår att Mats Persson utses till ordförande vid
bolagsstämman.

Punkt 9. Aktieägare representerande mer än 30 procent av rösterna i
Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan
suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en utan
suppleant.

Punkt 10. Aktieägare representerande mer än 30 procent av rösterna i
Bolaget föreslår att arvode till ordföranden utgår med 90 000 kr och
till var och en av de övriga styrelseledamöterna med 45 000 kr.
Ledamöter som är anställda i koncernen erhåller inte styrelsearvode.
Arvode till revisor föreslås utgå efter löpande räkning.

Punkt 11. Aktieägare representerande mer än 30 procent av rösterna i
Bolaget föreslår att omval sker av ordinarie ledamöter Jonas Bergh,
Mats Persson och Fredrik Grevelius samt nyval av Ludvig Thureson,
Kjell Duveblad och Oskar Klingberg. Till revisor föreslås omval av
Bengt Beergrehn, Finnhammars Revisionsbyrå AB.

Punkt 12. Aktieägare representerande mer än 30 procent av rösterna i
Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om de principer för
tillsättande av en valberedning jämte instruktioner för
valberedningen som framgår av Bilaga 1.

Övrigt

Aktieägare närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns sedan den 8 mars
2019 tillgängliga på Bolagets webbplats och på Bolagets kontor på
Stadsgården 10 i Stockholm.

Stockholm i mars 2019 Styrelsen

Jonas Bergh, VD
Tel: 070-679 34 00
e-post: jonas.bergh@qbank.se
www.qbankdam.com

QBNK Holding AB (publ) utvecklar och säljer den molnbaserade produkten
QBank samt erbjuder tjänster inom Digital Asset Management (DAM).
Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder,
filmer, marknadsmaterial och andra digitala tillgångar samt
integration med andra system.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/qbnk-holding-ab--publ-/r/kallelse-till-arssta...
https://mb.cision.com/Main/10299/2768965/1011683.pdf
https://mb.cision.com/Public/10299/2768965/b3da07662858020f.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.