Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

Qlife Holding AB: Kallelse till årsstämma i Qlife Holding AB

Aktieägarna i Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040, kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 13.00 i bolagets lokaler
på Hamntorget 3 i Helsingborg.

Information med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset har styrelsen i Qlife Holding AB ("Qlife") beslutat att
begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen
förtäring kommer att serveras. Deltagande av både styrelseledamöter,
bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att
begränsas, med målsättningen att årsstämman blir kort och effektiv
för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner
sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi
understryka möjligheten att inte närvara personligen vid Qlifes
årsstämma utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet
uppmanar Qlife även för aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen
har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en
riskgrupp. Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och
utöva dennes rösträtt finns tillgängligt på bolagets hemsida
(www.qlifeholding.com).

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 14 maj 2020;

· dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 14 maj 2020, per
post under adress Qlife Holding AB, Årsstämma, Hamntorget 3, 252 21
Helsingborg, per e-post info@egoo.health eller per telefon +46
(0)73-517 85 25. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två)
lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman,
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 14
maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
bolagsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets
hemsida (www.qlifeholding.com) och skickas med post till aktieägare
som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringspersoner.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen; och

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Val av styrelse och revisor.

11. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen.

13. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler.

14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 38,3 procent av
samtliga aktier och röster i bolaget ("Förslagsställarna") föreslår
att styrelsens ordförande Mette Gross utses till ordförande vid
stämman.

Punkt 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt
den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att
tillgängliga medel om totalt 66 696 853 kronor balanseras i ny
räkning.

Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter

Förslagsställarna föreslår att fyra ordinarie styrelseledamöter utses
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår att
två revisorer utan revisorssuppleanter utses för tiden intill slutet
av nästa årsstämma.

Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 400
kronor till styrelseordföranden och med 66 800 kronor till var och en
av styrelsens övriga styrelseledamöter som inte är anställda av
bolaget. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisor

Förslagsställarna föreslår att Mette Gross, John Moll, Niklas
Marschall och Thomas Warthoe omväljs som styrelseledamöter. Slutligen
föreslås omval av Mette Gross som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på
bolagets hemsida (www.qlifeholding.com).

Styrelsen föreslår omval av Olof Andersson och Jörgen Lövgren som
bolagets revisorer.

Punkt 11: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utse en valberedning
inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och
arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande
innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en representant för var
och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i
september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens
ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion
de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända
aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att
uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i
september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att
utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller
några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i
valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större
aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande
lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs.
först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte
största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att
valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens
ordförande.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja
ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre
utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som
utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad
årsstämma.

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har
utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en
aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i
valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller
några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"),
ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att
få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i
valberedningen som representerar den efter förändringen minsta
aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye
storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i
valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens
ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye
storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges
i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl
föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om
endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller
förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen
frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål
uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot.
Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda
andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant
erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s.
först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot
till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter
till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot
till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.).
Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende
ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter,
val och arvodering av revisor samt principer för utseende av
valberedning och instruktioner för valberedning.

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för
valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring
fattas av bolagsstämma.

Punkt 12: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets
bolagsordning enligt följande:

§9 Kallelse

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i
Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels
vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem
vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag
som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lörd...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.