Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-17

Qlife Holding AB: Medicinteknikbolaget Qlife Holding AB offentliggör prospekt avseende nyemission av units inför listnings...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,
KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING
SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD
ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Qlife Holding AB ("Qlife" eller "Bolaget"), ett företag med en
patentsökt innovativ medicinteknisk produktplattform, har vid extra
bolagsstämma den 13 januari 2020 beslutat att genomföra en nyemission
av units om cirka 50 MSEK före emissionskostnader inför listning av
Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First
North Growth Market ("Erbjudandet"). Styrelsen har upprättat ett
prospekt avseende Erbjudandet som idag har godkänts och registrerats
av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på
www.qlifeholding.com, www.gwkapital.se samt www.nordnet.se.

Qlife är ett svenskt moderbolag till det helägda danska
medicintekniska dotterbolaget Qlife ApS. Qlife ApS utvecklar en
innovativ medicinteknisk produkt med det långsiktiga målet att ge
människor tillgång till säkra och validerade biomarkördata i hemmet.
Användare kommer att kunna ta blodprov mer frekvent och på så sätt få
en ökad insikt i sin hälsa, samt öka möjligheten att upptäcka
sjukdomar i ett tidigare skede. Qlifes hård- och mjukvaruplattform,
Egoo.health ("Egoo"), består av ett mätinstrument med tillhörande
kapslar och mjukvara, där varje kapsel innehåller ett test för en
specifik biomarkör som kan mätas med ett blodprov. Hittills har
totalt cirka 38 MSEK, inklusive bidrag, investerats i Bolaget.

Den globala point-of-care testing-marknaden uppskattas uppgå till över
18 miljarder USD 2019. Tillväxttakten för området som helhet beräknas
till 3,3 procent årligen fram till 2025. Enligt Grand View Research
uppgick den totala biomarkörsmarknaden till över 40 miljarder USD
2018 och förväntas fortsätta växa med 13,7 procent per år. Cancer,
kardiovaskulära sjukdomar, neurologiska sjukdomar samt immunologiska
sjukdomar var de största tillämpningsområdena.

Likviden från föreliggande Erbjudande avses användas till
förberedelser inför serieproduktion av Egoo-kapslarna, avsluta den
senare delen av pågående valideringsstudier, fortsatt utveckling av
Egoo-plattformen samt till marknads- och personalkostnader. I
affärsmodellen ingår, utöver intäkter från instrumentförsäljning,
löpande intäkter varje gång patienten använder produkten. Här väntas
en betydande del av Bolagets framtida intäkter genereras.

Av den totala emissionslikviden om cirka 50 MSEK vid full teckning i
Erbjudandet kommer cirka 4,5 MSEK att betalas genom kvittning av
ägar- och brygglån samt kommer brygglån om 0,5 MSEK och upplupen
ränta att återbetalas kontant. Bolaget kommer därför vid full
teckning maximalt erhålla en nettolikvid om 39,8 MSEK genom
Erbjudandet, efter emissionskostnader om cirka 5,2 MSEK, men före
eventuell övertilldelning.

Enligt styrelsens bedömning kommer ett kapitaltillskott om cirka 39,8
MSEK, efter emissionskostnader, kvittning av ägar- och brygglån samt
återbetalning av brygglån tillsammans med de försäljningsintäkter som
Bolaget beräknas generera, säkra drift minst de kommande tolv
månaderna. En eventuell övertilldelning i Erbjudandet möjliggör
ytterligare buffert för utökade satsningar inom uppbyggnaden av en
kommersiell organisation. Eventuell likvid från utnyttjande av
teckningsoptioner kommer att användas för produktutveckling och
marknadsbearbetning inför lansering till konsumentmarknaden.

Erbjudandet i sammandrag

· Erbjudandet riktar sig till såväl institutionella investerare som
allmänheten i Sverige och omfattar högst 4 066 000 units, motsvarande
en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Vid stor
efterfrågan har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare högst
406 600 units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 5 MSEK före
emissionskostnader, genom så kallad övertilldelning.

· Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri
teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1
ger rätt att under perioden 3 - 31 maj 2021 teckna en (1) ny aktie i
Bolaget till en teckningskurs om 17,50 SEK.

· Emissionskursen är 12,30 SEK per unit, vilket motsvarar en
teckningskurs per aktie om 12,30 SEK.

· Anmälningsperioden pågår under perioden från och med den 20
januari 2020 till och med den 7 februari 2020.

· Bolaget har mottagit teckningsåtaganden om cirka 35 MSEK,
motsvarande cirka 70 procent av Erbjudandet.

· Prospektet innehållande fullständiga villkor för Erbjudandet
offentliggörs idag.

Listning på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för Qlife avser att ansöka om listning av Bolagets aktier
och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth
Market. Första handelsdag förväntas bli den 2 mars 2020.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare som äger
aktier i Bolaget har ingått lock-up-avtal som löper under en period
om 12 månader från och med första handelsdag. Tillsammans med övriga
befintliga aktieägare som ingått lock-up-avtal utgör denna andel
cirka 49 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget förutsatt
full teckning i Erbjudandet.

Teckningsåtaganden
Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till cirka 35
MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Erbjudandet, som erhållits från
ett konsortium av investerare, innefattande ett antal befintliga
aktieägare (däribland styrelseledamöter och ledande
befattningshavare) och externa investerare.

Prospekt och anmälan

För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till prospektet.
Prospektet är godkänt och registrerat av Finansinspektionen och finns
tillgängligt på Qlifes webbplats, www.qlifeholding.com, G&W
Fondkommissions webbplats, www.gwkapital.se, och kommer inom kort att
finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.
Anmälan för allmänheten i Sverige kan göras via Nordnets
internettjänst (www.nordnet.se) och Avanzas internettjänst
(www.avanza.se) samt, i vissa fall, direkt via förvaltare. Prospektet
finns också tillgängligt på Nordnets hemsida.

Preliminär tidplan

· Prospektet publiceras: 17 januari 2020
· Anmälningsperiod: 20 januari - 7 februari 2020
· Likviddag: omkring den 13 februari 2020
· Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North Growth
Market: 2 mars 2020

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Qlife i samband med
Erbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq
First North Growth Market. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare
till Qlife i anledning av Erbjudandet. Emissionsinstitut för
Erbjudandet är Nordnet.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner
där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska
informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att,
förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon
jurisdiktion, varken från Qlife eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga
till en investering i värdepapper i Bolaget. Ett investeringsbeslut
med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt
tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och
teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande
offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på
att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita
sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet
eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella
investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller
potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och
utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta
meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och
värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat
utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande
eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De
värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de
registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act
från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas
eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från
registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av
registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett
offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller
distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet,
publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa
gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte
blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende
Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av
Bolaget. Prospektet har granskats och idag den 17 januari 2020
godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bland annat
Qlifes hemsida.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer
i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller
inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern")
eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som
detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.