Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Qliro AB: Delårsrapport januari-september 2021

Positiv volymutveckling

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2021
• 12 procents ökning av pay-after-delivery volymerna och 16 procents utlåningstillväxt
• Qliro upphörde med marknadsföring av privatlån via e-post

Händelser efter periodens slut
• Som ett första steg i breddningen av produkterbjudandet till att omfatta även medelstora
handlare inleddes ett samarbete med Wikinggruppen, en av Sveriges största e-handelsplattformar

Juli – September 2021 (Juli – September 2020)
• Summa rörelseintäkter ökade med 4 procent till 100,5 MSEK (97,1)
• Summa rörelsekostnader ökade med 10 procent till 91,4 MSEK (83,3)
• Kreditförlusterna minskade med 19 procent och uppgick netto till 18,9 MSEK (23,3)
• Rörelseresultatet försämrades med 2 procent till -9,7 MSEK (-9,5)
• Periodens resultat förbättrades med 6 procent till -8,1 MSEK (-8,6) och resultatet per aktie uppgick till -0,45 SEK (-0,48).

Januari – September 2021 (Januari – September 2020)
• Summa rörelseintäkter ökade med 6 procent till 297,4 MSEK (279,9). Summa rörelseintäkter justerat för jämförelsestörande poster ökade med 3 procent till 297,4 MSEK (288,3)
• Summa rörelsekostnader ökade med 1 procent till 268,9 MSEK (267,6), justerat för jämförelsestörande poster ökade kostnaderna med 7 procent till 268,9 (252,0)
• Kreditförlusterna minskade med 24 procent och uppgick netto till 58,3 MSEK (76,3)
• Rörelseresultatet förbättrades med 53 procent till -29,8 MSEK (-63,9). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster förbättrades med 25 procent till -29,8 MSEK (-39,9)
• Periodens resultat förbättrades med 52 procent till -24,8 MSEK (-51,4) och resultatet per aktie uppgick till -1,38 SEK (-2,86). Periodens resultat justerat för jämförelsestörande poster förbättrades med 24 procent till -24,8 MSEK (-32,6)

Kommentar från Carolina Brandtman VD Qliro
” Volymerna med Qliros betalsätt fortsatte att öka och under tredje kvartalet var tillväxten 12 procent. Våra handlare
fortsätter att öka omsättningen även om återöppningen av samhället efter pandemin har påverkat e-handelstillväxten
något negativt. Anslutningen av nya handlare fortsätter med den snabbväxande handlaren Teknikproffset som gick live med vår kassa mot slutet av kvartalet och under fjärde kvartalet förväntas e-handlaren Stronger anslutas. Tillväxten av betalvolymer driver över tid en ökad utlåning och ökade intäkter. Intäktsmarginalen har varit stabil under året men är lägre än föregående år. Minskningen av marginalen beror främst på lägre påminnelseintäker till följd av förbättrade kundprocesser och funktionalitet i den digitala efterköpsupplevelsen samt förändrade regleringar.

Sedan start har Qliros fokus varit ett digitalt betallösningserbjudande och ett partnerskap med de största e-handlarna
i Norden. På några års tid har vi etablerat oss som den näst största aktören inom segmentet i Sverige. Vi har nu påbörjat en breddning av erbjudandet till medelstora e-handlare. Fokus är att standardisera erbjudandet, förenkla anslutningsprocessen för nya partners och att successivt ingå partnerskap med e-handelsplattformar kring våra betallösningstjänster. Som ett första led i breddningen av erbjudandet etablerade vi nyligen ett partnerskap med Wikinggruppen, en av Sveriges största
e-handelsplattformar. Vår inriktning mot större handlare kommer att kvarstå men vi adderar succesivt ytterligare en tillväxtmöjlighet.

Under kvartalet lanserade vi en ny utvecklarportal vilket gör att våra API:er nu är enkelt tillgängliga. Portalen förenklar
våra partners integration med Qliros kassa och löpande uppdateringar kommer nu att ske smidigare. Portalen
 nnehåller också mer information och praktiska tips kring våra tilläggstjänster.

Under kvartalet fick vi kritik för vår e-postmarknadsföring av vårt privatlåneerbjudande och efter en nära dialog med
våra handlarpartners beslutade vi oss den 7 september för att helt sluta med marknadsföring av privatlån per e-post.
E-postmarknadsföringen var riktad till kunder över 20 år som under det senaste året gjort köp med någon av Qliros
kreditprodukter. Den 9 september meddelade Konsumentverket att myndigheten i sitt tillsynsarbete uppmärksammat brister gällande marknadsföringen avseende Qliros privatlån. Vi samarbetar fullt ut med Konsumentverket i det pågående ärendet. Privatlånet, som är en uppskattad produkt som främst används för att sänka räntekostnader, marknadsförs fortsatt i vår app och på vår webbplats.

Kvartalets resultat var stabilt och uppgick till -8,1 MSEK (-8,6). För den ackumulerade perioden januari-september förbättrades resultatet till -24,8 MSEK (-51,4). Intäkterna ökade med 4 procent vilket är i linje med föregående kvartal men lägre än vår långsiktiga ambition. Intäkterna inom segmentet Payment Solutions var stabila medan utlåningen och volymen med våra betalsätt inom segmentet ökade med 11 procent. Inom vårt andra segment Digital Banking Services fortsatte den positiva intäktsutvecklingen (+20 procent), med stabila marginaler. Kostnaderna var på samma nivå som föregående kvartal
men ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Vårt arbete med att utveckla våra kreditprocesser och kreditbedömningsmodeller ger fortsatt resultat och kreditförlusterna minskade med 19 procent jämfört med
föregående år trots ökad utlåning.

Vi är inte nöjda med den finansiella utvecklingen och den nuvarande tillväxttakten. Vårt primära fokus framöver är
att öka tillväxten och förbättra vår effektivitet. I början av oktober genomförde vi därför förändringar i vår organisation
och våra arbetssätt för att öka fokuset på vår huvudaffär – betalningar. Förändringarna skapar förutsättningar för att generera mer värde till våra handlare och kunder och därigenom förbättra framtida tillväxt och kostnadseffektivitet.”

Presentation av rapporten
Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en telefonkonferens kl. 10.00 då VD Carolina Brandtman och CFO Robert Stambro kommer att presentera resultatet. Efter presentationen följer en frågestund.

Telefonnummer:
Sverige: 08 505 583 56
Storbritannien: +44 333 300 90 31
USA: +1 646 722 49 56
Länk till ljudsändningen:https://tv.streamfabriken.com/qliro-q3-2021
Det går också bra att följa presentationen på: qliro.com/sv-se/investor-relations/presentationer

För mer information, kontakta:


Andreas Frid, Head of Investor Relations
0705290800
ir@qliro.com

Om Qliro AB


Qliro, grundat 2014, är ett techbolag som erbjuder flexibla betallösningar för e-handlare i Norden och digitala finansiella tjänster till privatpersoner i Sverige. Qliro växer snabbt, under det senaste året har 2,5 miljoner kunder använt sig av Qliros tjänster och volymen med Qliros betalsätt har överstigit 7 miljarder kronor. De största ägarna är Rite Ventures med 26 % ägande och Mandatum Private Equity (Sampo) med 10% ägande.

Qliro är sedan oktober 2020 noterat på Nasdaq Stockholm med tickern “Qliro”. Qliro har sitt säte i Stockholm och är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information se https://www.qliro.com/sv-se/investor-relations

Denna information är sådan information som Qliro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-26 07:30 CEST.

Bifogade filer


Delårsrapport Qliro Januari September

Författare MFN