Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Qliro Group AB (publ.): Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2016

Tredje kvartalet (1)

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet minskade med 1 % och
uppgick till 917,1 (930,3) mkr

· Bruttomarginalen för kvarvarande verksamhet, exklusive
jämförelsestörande poster, steg med 3,0 procentenheter till 17,8 %
(14,8 %)

· Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) för kvarvarande
verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, förbättrades till
-12,7 (-18,5) mkr

· Rörelseresultatet (Ebit) för kvarvarande verksamhet, exklusive
jämförelsestörande poster, uppgick till -31,8 (-28,3) mkr

· Jämförelsestörande poster påverkade rörelseresultatet (Ebit) med
-20,0 (-13,0) mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -45,8 (-32,0) mkr
· Resultat per aktie exklusive avvecklad verksamhet uppgick till
-0,30 (-0,21) kronor före och efter utspädning

· Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet, före och efter
utspädning, uppgick till -0,31 (-0,21) kronor

· Kassaflödet från rörelsen för den kvarvarande verksamheten
uppgick till -109,1 (-111,3) mkr

Första nio månaderna (1)

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 2 945,1
(2 943,0) mkr

· Bruttomarginalen för kvarvarande verksamhet, exklusive
jämförelsestörande poster, steg med 1,3 procentenheter till 17,0 %
(15,7 %)

· Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) för kvarvarande
verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -30,0
(-34,2) mkr

· Rörelseresultat (Ebit) för kvarvarande verksamhet, exklusive
jämförelsestörande poster, uppgick till -76,8 (-60,9 ) mkr

· Jämförelsestörande poster påverkade rörelseresultatet (Ebit) med
-35,4 (-30,9) mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -206,4 (-72,2) mkr
· Resultat per aktie exklusive avvecklad verksamhet uppgick till
-0,64 (-0,49) kronor före och efter utspädning

· Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet, före och efter
utspädning, uppgick till -1,38 (-0,48) kronor

· Kassaflödet från rörelsen för den kvarvarande verksamheten
uppgick till -338,3 (-376,1) mkr

(1) Under det tredje kvartalet slutförde Qliro Group försäljningen av
dotterbolaget Tretti AB. Kvarvarande verksamhet exkluderar således
Tretti som redovisas under Avvecklad verksamhet i koncernens
resultaträkning. Historiska jämförelsesiffror i resultaträkningar och
kassaflödesrapporter har justerats på motsvarande vis. Även tabellen
nedan visar kvarvarande verksamhet.

Dubblerade rörelseintäkter inom Qliro FS och betydande
lönsamhetsförbättring i Nelly

Under mina första två månader på Qliro Group har jag fokuserat på att
lära känna organisationen närmare och att, tillsammans med vår nye
finanschef, granska våra verksamheter i mer detalj. Överlag är jag
imponerad av tillväxten och möjligheterna inom Qliro Financial
Services, standarden på verksamheten inom Gymgrossisten såväl som de
betydande resultatförbättringarna inom Nelly. CDON fortsätter att
växa försäljningen som genereras av externa återförsäljare på CDON
Marketplace, men vi kommer att behöva fokusera på balansen mellan
denna tillväxt och lönsamhet. Lekmer har fortsatt tydliga utmaningar
kopplade till sin lagerverksamhet, något som påverkar både tillväxt
och resultat, vilka vi adresserar. Sammantaget utgör koncernen en
mycket stark plattform som vi kan bygga vidare på, men med utmaningar
och möjligheter kopplade till operationell effektivitet.

Vår översyn har även lett till beslutet att sänka rörelserisken i
koncernen genom att införa en mer återhållen syn på flera aspekter
kring redovisningsprinciper, bl.a. aktivering av utvecklingskostnader
och lagerhantering. Detta medförde en negativ resultatpåverkan om 20
miljoner kronor i kvartalet. Vi är övertygade om att dessa nya
förutsättningar kommer att ge en tydligare bild av vår underliggande
intjäning framöver, och medföra en mer effektiv styrning, lägre
kapitalbindning och förbättrade kassaflöden.

Parallellt har vi påbörjat en strategiöversyn som förväntas vara klar
innan årsskiftet. Vi granskar varje segment och deras respektive
utmaningar och möjligheter, medan vi även ser över
verksamhetsstrukturen med syftet att utvärdera synergier, optimera
skalbarhet och tydliggöra potentialen i Qliro Financial Services.

Operationell effektivitet
Qliro Groups omsättning sjönk med en procent under det tredje
kvartalet medan bruttomarginalen ökade med tre procentenheter till
17,8 procent. Bruttomarginalökningen drevs av Qliro Financial
Services fortsatta resultatökning samt Nellys framgångsrika arbete
med att förbättra sortimentsstrategin och fortsatta fokus på egna
varumärken. På en övergripande nivå växer försäljningen i våra
e-handelsverksamheter dock inte i takt med marknaden. Detta är delvis
ett resultat av ett medvetet beslut att fokusera på lönsamhet snarare
än tillväxt.

En grund for framtida tillväxt kommer att läggas genom effektivare
verksamheter, drivet av ett strukturerat arbete med fokus på ständiga
förbättringar.

För närvarande är Lekmer inte lönsamt. Lekmer har ett starkt
erbjudande i ett attraktivt segment med hög tillväxtpotential och
bolaget har även återupprättat en god kundnöjdhet. Sammantaget gör
detta att den underliggande affärsmodellen är attraktiv. För att
kunna realisera denna potential, kommer vi fortsätta att investera
tid och resurser i Lekmer. Vi har inlett med att stärka bolagets
ledningsgrupp och inititierat projekt som fokuserar på att höja
kundupplevelsen, IT-innovation och lagereffektivitet.

Stor potential inom finansiella tjänster
Qliro Financial Services fortsatte att växa starkt, och totala
rörelseintäkter ökade med 113 % i kvartalet. Resultatet har
kontinuerligt ökat och bolaget nådde ett nollresultat före skatt i
kvartalet. Bolaget behåller sitt fokus på produktutveckling i syfte
att bredda och stärka erbjudandet till både konsumenter och handlare.
I frågan om ansökan om tillstånd att verka som kreditmarknadsbolag,
förväntar vi oss ett beslut från Finansinspektionen före årsskiftet.

Sammantaget är mina första iakttagelser att Qliro Group har väl
etablerade varumärken, en stark produktportfölj samt mycket
kompetenta och dedikerade medarbetare. I en snabbt föränderlig
omgivning är det nödvändigt att förstå och anpassa sig till kundens
behov och därmed utveckla en företagskultur som främjar tydlighet,
snabbhet och innovation. Vi har fortfarande vissa utmaningar att
hantera inom våra verksamheter, men jag ser med tillförsikt fram emot
att tillsammans med samtliga medarbetare skapa aktieägarvärde genom
att utveckla en mer konkurrenskraftig och starkare koncern.

Stockholm i oktober 2016

Marcus Lindqvist, VD och koncernchef

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
Tfn: 010-703 20 00

Mathias Pedersen, CFO
Tfn: 010-703 20 00

Frågor från press, investerare och analytiker:
Erik Löfgren, kommunikationschef
Tfn: 0700-80 75 06
E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten
1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag
vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och
livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com,
NLYman.com, Members.com) och Gymgrossisten
(Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com och
Fitness Market Nordic). I koncernen ingår även betal- och
konsumentfinansieringslösningen Qliro. Under 2015 genererade gruppen
över 4,4 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade
på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet "QLRO".

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/qliro-group-ab--publ-/r/delarsrapport-for-peri...
http://mb.cision.com/Main/53/2104816/577478.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.