Du är här

2018-07-13

Qliro Group AB (publ.): Halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2018

NY STRATEGI MED FOKUS PÅ TRE SJÄLVSTÄNDIGA BOLAG

ANDRA KVARTALET[1]

· Nettoomsättningen ökade till 807,0 (805,3) miljoner kronor
· Bruttomarginalen ökade med 0,9 procentenheter till 25,0 (24,1)
procent

· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 7,7
(27,5) miljoner kronor

· Rörelseresultatet uppgick till -10,3 (9,0) miljoner kronor
· Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick
till -91,7 (-5,3) miljoner kronor inklusive skatte- och
räntekostnader om 70 miljoner kronor hänförliga till CDON Alandia år
2012

· Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
-0,61 (-0,04) kronor före och efter utspädning

FÖRSTA HALVÅRET[1]

· Nettoomsättningen ökade 1 procent till 1 523,2 (1 510,5) miljoner
kronor

· Bruttomarginalen ökade till 22,2 (22,1) procent
· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -35,1
(24,7) miljoner kronor

· Rörelseresultatet uppgick till -69,1 (-10,4) miljoner kronor
· Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick
till -0,7 (-28,2) miljoner kronor

· Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
0,0 (-0,19) kronor före och efter utspädning

· Likvida medel ökade till 646,3 (495,3) miljoner kronor vid
halvårets slut

+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
|Miljoner kronor | 2018| 2017| 2018| 2017|
| |April-juni |April-juni |Jan-juni|Jan-juni|
+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
|Nettoomsättning | 807,0 | 805,3 |1 523,2 |1 510,5 |
+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
|Bruttoresultat | 202,1 | 194,4 | 337,4 | 334,5 |
+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
|Bruttomarginal | 25,0% | 24,1% | 22,2% | 22,1% |
+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
|Rörelseresultat före av-| 7,7 | 27,5 | -35,1 | 24,7 |
|och nedskrivningar | | | | |
+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
|Rörelsemarginal före av-| 1,0% | 3,4% | -2,3% | 1,6% |
|och nedskrivningar, | | | | |
|procent | | | | |
+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
|Rörelseresultat | -10,3 | 9,0 | -69,1 | -10,4 |
+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+
|Rörelsemarginal | -1,3% | 1,1% | -4,5% | -0,7% |
+------------------------+-----------+-----------+--------+--------+

[1]Lekmer och HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i koncernens
redovisning.

NY STRATEGI MED FOKUS PÅ TRE SJÄLVSTÄNDIGA BOLAG
Vårt nya strategiska fokus är att driva Qliro Financial Services, CDON
Marketplace och Nelly som tre självständiga bolag. Givet bolagens
mognadsgrad och den starka underliggande tillväxten får bolagen de
bästa förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft genom att stå på
egna ben. Arbetet har redan inletts med att utvärdera en börsnotering
eller avyttring av Nelly och potentiella strukturaffärer för CDON
Marketplace i syfte att förstärka positionen som den ledande nordiska
marknadsplatsen.

Qliro Financial Services ökar lönsamheten
Qliro Financial Services har en stark ställning för att fortsätta sin
lönsamma tillväxt. Bolaget breddar sitt erbjudande med nya tjänster
till konsumenter och handlare över Norden. Nu har bolaget nått en ny
mognadsfas med över 1,8 miljoner kunder och över 40 procent av
affärsvolymen från e-handlare som inte ägs av koncernen. Detta ger
oss goda förutsättningar att rulla ut nya tjänster till konsumenter
och handlare, som till exempel personlån.

Låneboken växte i kvartalet med 53 procent till över 1,2 miljarder
kronor, med snabbast tillväxt inom personlån. Rörelseintäkterna ökade
med 36 procent medan ökningen i de totala rörelsekostnaderna
begränsades till 27 procent. Organisationen hade vid kvartalets
utgång lika många anställda som vid årsskiftet.

CDON Marketplace accelererar omställningen
CDON Marketplace har nått en stark position som den ledande nordiska
digitala marknadsplatsen. Omställningen mot en marknadsplats och
försäljning direkt från leverantörernas lager, så kallad
dropshipment, ger förutsättningar för tillväxt med lägre lagernivåer
och därmed lägre kapitalbindning över tid. Samtidigt fortsätter vi
att investera i teknologi, logistik och varumärke för att bygga ett
lönsamt bolag.

CDON Marketplace ökade antalet besök och aktiva kunder i kvartalet. Vi
accelererade omställningen till marknadsplats och de externa
handlarnas försäljning ökade med 15 procent. Samtidigt inleddes
utfasningen av egen försäljning inom framförallt hemelektronik med
låg marginal. Detta är en naturlig del av omställningen till
marknadsplats och kommer att pågå under de kommande kvartalen med
negativ påverkan på omsättningen men långsiktigt ge förutsättningar
för högre marginaler. Följaktligen ökade bruttomarginalen till 12,2
procent och omsättningen minskade. Rörelseresultatet var något bättre
än föregående år.

Nelly åter till lönsam tillväxt
Nelly är ett av Nordens mest kända modevarumärken på nätet bland
kvinnor i åldern 18 till 29. Kärnan består av de egna varumärkena som
kompletteras med en välkomponerad portfölj av cirka 200 externa
varumärken.

Nellys satsningar på tillväxt ledde till att antalet besök ökade 8
procent, antalet ordrar 14 procent och antalet kunder 11 procent.
Omsättningen steg 11 procent i kvartalet, vilket är den högsta
tillväxten sedan andra kvartalet 2015. En viktig drivkraft var att
nästan hälften av försäljningen var egendesignade varor. Andelen
returer stabiliserades under kvartalet, men var fortsatt högre än
under 2017. Rörelseresultatet före avskrivningar var 29 miljoner
kronor.

Finansiell handlingsfrihet
Qliro Groups nettoomsättning ökade till 807 miljoner kronor och
bruttomarginalen stärktes till 25 procent i kvartalet. Satsningar
ökade marknadsföringskostnaderna med 11 miljoner kronor. Efter detta
uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 7,7 miljoner
kronor. Vi är nöjda med utvecklingen inom Qliro Financial Services
och Nelly samt med omställningen inom CDON Marketplace.

Våra tre bolag har starka positioner i dynamiska och växande segment
av e-handeln, vilket vi kombinerar med stark finansiell ställning.
Gruppens kassa uppgick till 646 miljoner kronor och
e-handelsverksamhetens nettokassa till 389 miljoner kronor. Detta ger
oss goda förutsättningar att fortsätta investera i våra bolag.

Stockholm 13 juli 2018
Marcus Lindqvist, VD och koncernchef

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL
CDON Marketplace

· Uppnå en organisk tillväxt i bruttoförsäljningsvärde om 10 procent
per år i genomsnitt

· Generera ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 1 - 2
procent av bruttoförsäljningsvärdet

Nelly (inklusive NLYMan)

· Uppnå en organisk tillväxt om 8 procent per år i genomsnitt
· Generera en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar om minst 6
procent

Qliro Financial Services

· Uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om lägst 150
miljoner kronor under 2019

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER ANDRA KVARTALET
Qliro Group kommenterade Nelly och CDON Marketplace
Den 5 april meddelade Qliro Group att Nellys orderingång ökat under
första kvartalet, men att omsättningsökningen begränsats som en följd
av fördröjda leveranser och ökade returer och att resultatet
belastades av ökade satsningar. Det meddelades också att CDON
Marketplace justerat organisationen.

Ledningsförändringar
Under kvartalet utsågs Anna Ullman Sersé till Interim Head of Nelly
och Lena Hackelöer till Interim Head of Qliro Financial Services.

Qliro Group emitterade och återköpte C-aktier
Den 27 april genomförde Qliro Group en nyemission samt omedelbart
återköp av 4 550 000 C-aktier för att leverera aktier till deltagarna
i bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Antalet aktier uppgick per
den 30 juni till 154 994 779, varav 149 694 779 stamaktier och 5 300
000 C-aktier. C-aktierna innehas av Qliro Group.

Helsingfors förvaltningsdomstol avslog till stor del CDON Alandias
yrkanden i finskt skattemål

Den 5 januari 2016 meddelade Qliro Group att skatteförvaltningen i
Finland beslutat att efterbeskatta CDON Alandia (ett åländskt bolag
inom Qliro Group) för skatteåret 2012. CDON Alandia överklagade
beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol som den 18 maj 2018
meddelade att den till stor del avslagit CDON Alandias yrkanden. Som
en konsekvens av detta redovisades en skattekostnad om 57 miljoner
kronor och en räntekostnad om 13 miljoner kronor under andra
kvartalet 2018. Beloppet är sedan tidigare inbetalt. CDON Alandia
överväger att söka prövningstillstånd i finska Högsta
förvaltningsdomstolen.

Qliro Group avslutade CEO:s och CFO:s deltagande i incitamentsprogram
2016 och 2017

Den 31 maj 2018 meddelade Qliro Group att CEO:s och CFO:s deltagande i
incitamentsprogram från 2016 och 2017 (PSP 2016 och 2017) inte var
förenliga med regler som gäller i konsoliderad situation, se nedan.
För att avsluta dessa program tilldelades CEO 264 479 aktier och CFO
155 987 aktier. Efter detta har CEO 449 479 aktier och CFO 235 987
aktier.

Ny strategisk inriktning med fokus på tre självständiga bolag för att
öka aktieägarvärdet

Den 7 juni 2018 meddelades att Qliro Group beslutat att fokusera på
att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som
tre självständiga bolag. Arbetet har inletts med att utvärdera en
börsnotering eller avyttring av Nelly och potentiella strukturaffärer
för CDON Marketplace. Qliro Financial Services har goda
förutsättningar att fortsätta växa i nuvarande form. Processen
beräknades vara genomförd inom 24 månader.

Konsoliderad situation
Konsoliderad situation uppkommer när dotterbolaget Qliro AB
(kreditmarknadsbolag under FI:s tillsyn) utgör den huvudsakliga
verksamheten i koncernen. Vid kvartalets slut uppgick Qliro AB till
mer än hälften av koncernens balansomslutning. Koncernen bedömer att
en konsoliderad situation därmed uppkommer vilket har meddelats till
Finansinspektionen som kommer tilldela den konsolidera situationen
ett särskilt institutnummer. Den konsoliderade situationen består av
moderbolaget Qliro Group AB och Qliro AB, vilket innebär att vissa
regler för kreditmarknadsbolaget också omfattar moderbolaget, såsom
kapitaltäckningsregelverket. Den konsoliderade situationen
(moderbolaget och Qliro AB) var välkapitaliserad per 30 juni 2018.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.