Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

QuiaPEG Pharmaceutical: Delårsrapport för perioden januari - juni 2019

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är moderföretag i en koncern som
tillsammans med dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB bedriver
verksamhet inom forskning och utveckling samt kommersialisering av
läkemedel baserat på en proprietär plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget
utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel, som är
under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter.
Dessa förfinade och förbättrade former av läkemedel bygger på
bolagets unika patentsökta teknologiplattform, Uni-Qleaver®.

Bolagets aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan 29 mars
2017. Koncernen startade sin nya verksamhetsinriktning efter
årsstämman 29 mars 2017. Jämförelsesiffror inom parentes avser
räkenskaper från föregående år.

Andra kvartalet 2019

Koncernen

· Nettoomsättning för andra kvartalet 2019 uppgick till 0 (0) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -3 771 (-3 138) KSEK
· Räntekostnaderna uppgick till -228 (-125) KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -3 999 (-3 263) KSEK

Moderföretaget

· Rörelseresultatet uppgick till -249 (-951) KSEK liksom
rörelsekostnaderna.

· Under andra kvartalet 2019 var aktiviteten i moderföretaget
relativt låg

Första halvåret 2019

Koncernen

· Nettoomsättning för första halvåret 2019 uppgick till 0 (0) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -6 573 (-4 147) KSEK
· Räntekostnaderna uppgick till -437 (-283) KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -7 010 (-4 430) KSEK
· Likvida medel i koncernen uppgick till 2 515 (9 441) KSEK

Moderföretaget

· Rörelseresultatet uppgick till -571 (-1 168) KSEK liksom
rörelsekostnaderna.

· I mitten februari genomfördes en riktad nyemission av 2 058 824
aktier och lika många teckningsoptioner vilket tillförde bolaget 7
000 KSEK. Teckningsoptionerna emitterades ut utan vederlag och har en
löptid om nio månader. Teckningskursen för varje teckningsoption
uppgår till 3,40 SEK. Vid framtida utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner tillförs moderföretaget ytterligare 7 000 KSEK.

· De likvida medlen i moderföretaget uppgick till 1 183 (7 688)
KSEK.

· Under första kvartalet 2019 var aktiviteten i moderföretaget
relativt låg

VD kommentar

Under det andra kvartalet har den prekliniska utvecklingen av
läkemedelsprojektet QPG-1029, som är en förbättrad version av det
befintliga läkemedlet liraglutide för behandling av diabetes och
fetma, fortsatt och går nu in i en mer intensiv fas. Bolaget avser
under hösten att genomföra återstående prekliniska studier i syfte
att uppnå s.k. proof-of-principle och sammanställa ett gediget
prekliniskt underlag. För att säkerställa kvalitén i arbetet och
upprätthålla ett högt tempo har vi under perioden på konsultbasis
även förstärkt organisationen med några mycket kvalificerade personer
med gedigen erfarenhet inom läkemedelsutveckling.

Vi inledde under perioden en kapitalisering som avslutades under juli
månad. Kapitaliseringen bestod av en riktad nyemission av aktier om
cirka 3 MSEK till kursen 3,55 SEK och en riktad konvertibelemission
om cirka 12 MSEK. Vi valde denna kapitaliseringsform för att den
innebar en mycket begränsad utspädning för befintliga aktieägare
eftersom vi ser framför oss flera potentiellt värdehöjande milstolpar
under det kommande året. Dessutom kunde den genomföras snabbare och
till en lägre kostnad än en företrädesemission. Löptiden på
konvertibellånen är två år med marknadsmässig ränta men långivarna
har en lock-up avseende lånen under det första året vilket innebär
att de inte kan konvertera lånen under den perioden. Däremot har
bolaget full flexibilitet att, när som helst, återbetala lånen. Efter
ett år har långivarna möjlighet att konvertera hela eller delar av
lånen till antingen kursen 6,50 SEK eller till 10 procents rabatt
till en volymviktad genomsnittskurs.

Kapitaliseringen ger oss flexibilitet, möjlighet att upprätthålla
momentum i pågående aktiviteter samt en finansiell uthållighet en bra
bit in på 2020. Dessutom har vi möjlighet att erhålla ytterligare 7
MSEK under oktober månad i år i samband med eventuell lösen av de i
februari utställda teckningsoptionerna, som har en lösenkurs på 3,40
SEK.

Parallellt med det prekliniska arbetet arbetar vi med att försöka
sluta ett licensavtal avseende QPG-1029 för den asiatiska marknaden
baserat på de pre-kliniska resultat vi uppnår. Vi bedömer att
förutsättningarna är goda då responsen från möten med asiatiska
läkemedelsbolag i samband med vårt deltagande i maj på ChinaBio
Partnering var mycket god. Vi har en handfull asiatiska bolag,
inräknat det bolag som vi tidigare signerade ett Material Transfer
Agreement (MTA) med, som vi nu under sekretessavtal diskuterar vidare
med.

Som tidigare meddelats har QuiaPEG även påbörjat utvecklingen av en
modifierad version av plattformen Uni-Qleaver® inom fältet ADC, ett
snabbväxande område för utveckling av nya målsökande cancerläkemedel,
där det föreligger ett stort behov av nya och innovativa kemiska
linkers. Arbetet med att modifiera kemin inom plattformen pågår för
närvarande vid laboratoriet i Uppsala. Bolaget kommer även att vara
representerat på den stora branschkonferensen World ADC i San Diego i
oktober.

QuiaPEG har under det första halvåret deltagit vid olika
partneringkonferenser, exempelvis BioSpring i mars, ChinaBio
Partnering i maj och Bio International i juni. Sammanfattningsvis har
bolaget nu arbetat upp ett mycket bra intresse och en god medvetenhet
om QuiaPEG, QPG-1029 och Uni-Qleaver®. I takt med att ytterligare
resultat genereras kommer vi förhoppningsvis allt närmare en
licensaffär som är det ultimata beviset på att vi kan leverera
aktieägarvärde.

Som tidigare meddelats fick vi under slutet av förra året en
beställning på reagenser baserade på Uni-Qleaver® från ett av de fem
största globala läkemedelsbolagen. Enligt den senaste kontakten med
bolaget ifråga pågår utvärdering och vi kan därför i dagsläget inte
ge någon ytterligare information. För att bättre följa upp pågående
kontakter samt skapa nya dito så har vi även här under perioden
förstärkt organisationen med en person som har gedigen bakgrund inom
affärsutveckling och som känner bolaget och plattformen väl sedan
tidigare.

QuiaPEG har den stora förmånen att äga en teknologiplattform som
möjliggör utveckling av ytterligare värdeskapande läkemedelsprojekt,
förutom QPG-1029, i framtiden. Denna skalbarhet i affärsmodellen, att
kunna både sälja licenser till Uni-Qleaver® och utlicensiera
specifika läkemedelsprojekt som avser förbättringar av redan
befintliga läkemedel, kommer förhoppningsvis skapa betydande
aktieägarvärden framöver.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Väsentliga händelser för rapportperioden

· En riktad nyemission av 2 058 824 aktier och 2 058 824
teckningsoptioner genomfördes i mitten av februari. Emissionen
tillförde Bolaget 7 000 KSEK. Teckningsoptionerna gavs ut utan
vederlag och har en löptid om nio månader. Teckningskursen för
teckningsoptionerna uppgår till 3,40 SEK. Vid fullt framtida
utnyttjande av teckningsoptionerna skulle Bolaget tillföras
ytterligare 7 000 KSEK.

· En patentansökan inom det snabbväxande området Antibody Drug
Conjugates, ADC, inlämnades till det amerikanska patentverket (USPTO)
under mars månad. Ett beviljande av ansökan kommer innebära att
QuiaPEG erhåller ett patentskydd åtminstone t.o.m. 2038.

· I slutet av mars meddelade det australiska patentverket att
QuiaPEG har erhållit "Notice of Acceptance" för en tidigare inlämnad
patentansökan.

· QuiaPEG blev utvalt att presentera bolagets teknologiplattform
Uni-Qleaver®, på ChinaBio® Partnering i Shanghai den 8-9 maj och,
förutom att presentera Uni-Qleaver®, genomfördes även ett stort antal
på förhand inbokade affärsmöten.

· Bolaget erhöll under april en s.k. "Notice of Allowance" av det
amerikanska patentverket (USPTO) rörande en tidigare inlämnad
patentansökan.

· Vid årsstämman 29 maj beslutades om nyemission av aktier med
betalning genom kvittning till Bert von Kantzows stiftelse respektive
Hans von Kantzows stiftelse. Teckning skedde direkt i
stämmoprotokollet och teckningskursen uppgick till 4,21 SEK.
Registrering av nyemission genomfördes 1 juli vilket innebär att
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s aktiekapital har ökats med 320
664 SEK till 27 950 375 SEK genom emission av 356 293 nya aktier.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Den 16 juli beviljade EU ytterligare ett patent till QuiaPEG
Pharmaceuticals Holding AB. Patentet breddar och förstärker bolagets
växande portfölj och skyddandet av den phosphotriester linker som kan
användas både för permanent och frisättningsbar pegylering av olika
läkemedel. Med detta beviljade patent har QuiaPEG därmed en
patentportfölj bestående av två godkända patent i EU, åtta godkända
patent i USA och ett beviljat patent i Australien.

· Styrelsen beslöt med stöd av bemyndigande från årsstämman att
genomföra en riktad nyemission av aktier på 3 MSEK och en riktad
konvertibelemission om ca 12 tillsammans totalt 15 MSEK före
emissionskostnader i syfte att öka takten i utvecklingsarbetet samt
de strategiska alternativen i verksamheten.

KOMMENTARER TILL UTVECKLING AV KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING

Under första halvåret 2019 har arbetet inom utvecklingsprojekten
fortsatt. Aktiverat arbete för egen räkning med patent uppgick under
årets sex första månader till 1 684 KSEK jämfört med 2 339 KSEK samma
period. 2018. Föregående år aktiverades även egna
utvecklingskostnader för egen räkning med 1 150 KSEK.

Rörelsens kostnader uppgick till 8 257 (7 636) KSEK varav
personalkostnaderna var 2 611 (2 707) KSEK. Antalet anställda har
under perioden varit 4 (4) personer.

Räntekostnader för lån uppgick till 437 KSEK vilket var ökning med 154
KSEK jämfört med motsvarande period 2018 efter det nya lånet på 1 000
KSEK från Almi som togs i augusti 2018.

Periodens resultat uppgick till -7 010 (-4 430) KSEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första sex
månader uppgick till -6 472 (-3 247) KSEK.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1 905
(3 490) KSEK och investeringar i materiella anläggningstillgångar var
128 (0) KSEK.

De första två långfristiga lånen från Almi Företagspartner AB började
amorteras ned i mars 2018 och det tredje lånet började amorteras i
mars 2019, vilket innebär att lånen har minskat med 362...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.