Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

QuiaPEG Pharmaceutical: Halvårsrapport för perioden januari - juni 2017

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) som utvecklar förbättrade
och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan
godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade
teknologiplattform presenterar halvårsrapport för perioden januari
2017 - juni 2017.

Denna rapport är den andra som lämnas för verksamheten QuiaPEG
Pharmaceuticals Holding AB (publ) efter det omvända förvärvet av
Lucent Oil AB. För ytterligare information kring förvärvet hänvisas
till tidigare pressmeddelanden och publicerad Bolagsbeskrivning 31
mars 2017.

Andra kvartalet 2017

Den nya koncernen startade sin nya verksamhetsinriktning efter
årsstämman 29 mars 2017.

Koncernen

· Nettoomsättning för andra kvartalet 2017 uppgick till 0 KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -1 659 KSEK
· Lån om 5 MSEK erhölls i april för finansiering av koncernens nya
verksamhet

· Räntekostnaderna uppgick till 137 KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 796 KSEK
Moderföretaget

· Rörelseresultatet uppgick till -86 KSEK
· Den tidigare verksamheten var under avveckling

Första halvåret 2017-01-01 - 2017-06-30

Resultatredovisningen avser tidigare Lucent Oil AB:s verksamhet under
årets sex första månader som är moderföretag i koncernen samt den nya
koncernen med dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB verksamhet
från 29 mars till 30 juni 2017. Jämförelsesiffor inom parentes i
moderföretaget avser räkenskaper från föregående år.

Koncernen

· Nettoomsättning för årets sex första månader uppgick till 0 KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -2 126 KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -2 263 KSEK
· Likvida medel i den nya koncernen vid periodens utgång uppgick
till 6 726 KSEK

· Lån om 2,5 MSEK från Almi beviljades i juni och utbetalas i slutet
av augusti

Moderföretaget

· Nettoomsättning för årets sex första månader uppgick till 0 (1
162) KSEK

· Rörelseresultatet uppgick till -553 (-83) KSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -553 (301) KSEK
· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 0 (1 013) KSEK*
· Den 5 april skedde betalning av utdelning om 15 318 KSEK ut till
aktieägarna i Lucent Oil AB, dvs. före omvända förvärvet (beslutat på
årsstämma 29 mars 2017)

· Resultat per aktie 30 juni 2017 uppgick till -0,11 kr.
*Lucent Oil AB har under 2016 avyttrat sina verksamheter inför det
omvända förvärvet av QuiaPEG Pharmaceuticals AB. Medel inflytande
från avyttringen har använts för utdelningen beslutad 29 mars 2017
med 5,55 kr/aktie.

VD kommentar

QuiaPEG Pharmaceuticals AB, dotterbolaget, har under perioden
målmedvetet, framgångsrikt och kostnadseffektivt arbetat med att
generera värdeskapande resultat. Resultaten kommer framöver att vara
till nytta i diskussioner med både läkemedelsbolag och potentiella
samarbetspartners inom tillverkning och försäljning av bolagets
patentskyddade PEGyleringskemi. Vidare kommer resultaten att ligga
till grund för det fortsatta patenterings- och
utlicensieringsarbetet.

Arbetet med att identifiera potentiella samarbetspartners, främst inom
tillverkning, marknadsföring och licensförsäljning av bolagets
PEGyleringskemi, för olika strategiskt viktiga marknader har fortsatt
enligt plan. Gensvaret har varit positivt och under perioden har
diskussioner förts med flera företag vilket bl.a. resulterade i ett
uppföljande möte i juni då en potentiell partner för den strategiskt
viktiga asiatiska marknaden, besökte QuiaPEG i Uppsala.
Diskussionerna med den potentiella partnern har efter mötet i juni
fortsatt.

Koncernens finansiella ställning stärktes tack vare beviljandet av ett
lån om 2,5 mkr från Almi till QuiaPEG Pharmaceuticals AB. Det är
mycket glädjande att Almi, efter en genomlysning av bolaget och dess
affärsidé, beviljar ett lån. Lånet ger bolaget möjlighet att satsa
ytterligare resurser på att förstärka organisationen samt införskaffa
viss kompletterande utrustning till laboratoriet i Uppsala.

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Väsentliga händelser för rapportperioden

· Registreringen av namnbytet till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding
AB (publ) från Lucent Oil AB genomfördes hos Bolagsverket.

· AktieTorget meddelade att Bolaget uppfyller AktieTorgets
noteringskrav, innebärande bl.a. Bolaget har en godkänd
ägarspridning, kapital för nästkommande tolvmånadersperiod, en
oberoende ledamot i styrelsen etc.

· Koncernens likvida medel ökade med 5 MSEK under april månad i
enlighet med det i mars tecknade lånen som slöts med två befintliga
aktieägare och en extern långivare på marknadsmässiga villkor.

· Almi Företagspartner i Uppsala AB beviljade i juni lån om totalt
2,5 MSEK, dels 1,0 MSEK via ett Tillväxtlån, som är ett samarbete
mellan ALMI och Europeiska Investeringsfonden (EIF), dels ett
Företagslån om 1,5 MSEK. Båda lånen amorteras på 60 månader varvid de
inledande 6 månaderna är amorteringsfria. Marknadsmässig ränta
erläggs.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång finns att
rapportera.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com
www.quiapeg.com

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 augusti 2017.

----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quiapeg-pharmaceutical/r/halvarsrapport-for-pe...
http://mb.cision.com/Main/11543/2333395/713910.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.