Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-18

Quickbit eu AB: Kallelse till extra bolagsstämma i QuickBit eu AB (publ)

Aktieägarna i Quickbit eu AB (publ) kallas till extra bolagsstämma
tisdagen den 6 november 2018, kl.10:00. Extra bolagsstämman kommer
att hållas i bolagets lokaler på Kungsgatan 8, 2 trappor, i
Stockholm.

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen
den 18 oktober 2018, dels senast den 31 oktober 2018 skriftligen
anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman till Quickbit eu AB
(publ), Box 7779, 103 96 Stockholm eller via e-post till
investor@quickbit.eu eller per telefon 08-559 206 60.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt för nedladdning på
https://blog.quickbit.eu.

Förslag till dagordning

1. 1. Stämman öppnas
2. 2. Val av ordförande vid stämman
3. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. 4. Val av en eller två justeringsmän
5. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. 6. Godkännande av dagordning
7. 7. Förslag till beslut om godkännande av villkorsändring för teckningsoptioner
8. 8. Val till styrelsen
9. 9. Stämmans avslutande

______________________________

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen har den 26 september 2018, villkorat av bolagsstämmans
godkännande, beslutat om förlängning av teckningstiden för de
teckningsoptioner som emitterades enligt beslut av styrelsen den 24
november 2017. Beslutet innebär att teckningsoptionerna kan utnyttjas
för aktieteckning till och med den 31 maj 2019. Teckningskursen är
oförändrat 3,20 kronor. Styrelsen föreslår att bolagsstämman
godkänner styrelsens beslut.

Punkt 8

Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen skall bestå av fyra
ordinarie ledamöter utan suppleant och att Sven-Erik Hattenhauer och
Johan Lund utses till nya ledamöter i bolaget. Reinhold Konnander har
meddelat att han avgår ur styrelsen. Styrelsen kommer härefter att
bestå av Anders Lindell, Sven-Erik Hattenhauer och Johan Lund med
Bengt Lagergren som styrelsens ordförande.

Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska om någon aktieägare begär det och styrelsen anser
att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar
om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

Bolaget har 58 341 250 aktier och röster.

_______________________

Styrelsen i Quickbit eu AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, VD, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681
2777

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab/r/kallelse-till-extra-bolagssta...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.